| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/37/2015 Rady Gminy Komorniki

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie przyjęcia: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komorniki"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013r. Nr , poz. 594 z późn. zm.[1])oraz art. 11 a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856[2]) po zasięgnięciu opinii:

- Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu,

- Fundacji dla zwierząt "Zwierzęce marzenia" zwanej dalej fundacją,

- Koła Łowieckiego nr 78 "Łoś" Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komorniki na 2015 r " o następującej treści:

Rozdział 1.
Cele programu i ogólne założenia

§ 2. Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej "Programem", ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Komorniki oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Komorniki.

§ 3. 1. "Bezdomne zwierzę" oznacza zwierzę domowe lub gospodarskie, które zostało porzucone, uciekło, bądź zabłąkało się i nie ma możliwości ustalenia jego właściciela.

2. Powyższy punkt nie dotyczy żyjących na wolności kotów.

§ 4. Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013r . poz. 856 .) w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.

§ 5. 1. Realizacja programu obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w Przytulisku dla zwierząt w Łęczycy, zwanym dalej "przytuliskiem", do czasu zrealizowania budowy schroniska dla zwierząt w ramach Związku

2) Międzygminnego Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, a zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, zwanym dalej "gospodarstwem";

3) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;

4) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych gminy Komorniki oraz z pomocą Fundacji

5) prowadzenie opłacanej z budżetu gminy Komorniki sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w przytulisku oraz wolno żyjących kotów;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych;

7) znakowanie psów znajdujących się w przytulisku dla zwierząt;

8) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami.

2. Koszt realizacji zadań, wskazanych w § 5 ust 1, ponosi Gmina Komorniki.

3. Na realizację zadań, wskazanych w § 5 ust 1, Gmina Komorniki przeznacza z budżetu środki w wysokości 105 000,00 zł z czego

- na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz utrzymanie przytuliska 60 000,00 zł

- na usługę weterynaryjną - 40 000,00 zł

- sterylizacje bezdomnych kotów - 5 000,00 zł

Rozdział 2.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 6. 1. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komorniki zajmuje się Straż Gminna Gminy Komorniki.

2. Pracownicy Straży Gminnej współpracują w ramach wykonywania zadań, o których mowa w § 5 z Policją, Fundacją , PUK Komorniki oraz lekarzem weterynarii.

§ 7. 1. Organy gminy sprawują nadzór nad działalnością przytuliska, bacząc, aby wykonywanie zadań, o których mowa w § 5 oraz w § 6, odbywało się zgodnie z wymogami humanitarnej ochrony zwierząt.

2. W razie stwierdzenia niezgodności działań przytuliska z przepisami prawa, a zwłaszcza z Ustawą z dn. 21.08.1997 o ochronie zwierząt i aktami wykonawczymi, organy gminy niezwłocznie podejmując działanie mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości.

§ 8. 1. Obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w przytulisku właściwej opieki, w szczególności:

1) odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej wody;

2) ochrony przed warunkami atmosferycznymi;

3) opieki weterynaryjnej, ciąży na gminie

2. Realizacja obowiązku określonego w § 8 ust 1 może nastąpić poprzez podpisanie umowy z innymi podmiotami.

§ 9. Kwestie adopcji należy uzgodnić z Fundacją .

§ 10. Adopcja zwierzęcia z przytuliska może odbyć się jedynie po przeprowadzeniu zabiegu, polegającego na trwałym pozbawieniu zdolności płodzenia, chyba że istnieją szczególne przeciwwskazania, a zwłaszcza:

1) nie pozwala na to stan zdrowia zwierzęcia lub jego wiek ;

2) zwierzę jest oznakowane w sposób wskazujący na to, że pochodzi z zarejestrowanej hodowli i właściciel nie zrzekł się prawa własności.

§ 11. 1. Zwierzę w przytulisku może zostać poddane eutanazji jedynie w przypadku:

1) gdy jest nieuleczalnie lub zakaźnie chore, a jego pobyt w schronisku podczas leczenia zagraża życiu innych zwierząt;

2) gdy może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból, a moralnym obowiązkiem człowieka staje się skrócenie cierpień zwierzęcia;

3) gdy jest agresywne w stopniu nie rokującym poprawy i bezpośrednio zagraża ludziom i innym zwierzętom, a nie ma innego sposobu uniknięcia zagrożenia;

4) w ramach usypiania ślepych miotów w celu kontroli populacji.

2. O konieczności przeprowadzenia zabiegu, orzeka lekarz weterynarii.

§ 12. W przypadku przepełnienia przytuliska gmina ma obowiązek podjąć współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, w celu umieszczenia nadwyżki zwierząt w domach tymczasowych, a także z sąsiednimi Gminami- w celu przyjęcia nadwyżki zwierząt w miarę możliwości.

§ 13. W przypadku wystąpienia bezdomności zwierząt gospodarskich, gospodarstwo rolne w Komornikach przy ul. Pocztowej 14 zapewni właściwą opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Komorniki - na podstawie oświadczenia.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 14. Wolnożyjące na terenie gminy Komorniki koty podlegają opiece gminy. Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana będzie w przypadku zaistnienia takiej konieczności

§ 15. Gmina Komorniki zapewnia wolnożyjącym kotom pokarm.

§ 16. 1. Gmina Komorniki finansuje zabiegi, zmierzające do trwałego pozbawienia wolno żyjących kotów zdolności płodzenia.

2. Zwierzę, poddane zabiegowi, o którym mowa w § 16 ust 1 , powinno zostać niezwłocznie po zakończeniu okresu rekonwalescencji wypuszczone do miejsca, w którym zostało schwytane lub przekazane do adopcji, jeśli ich stan zdrowia na to pozwala.

§ 17. W ramach zadań, o których mowa w § 15, § 16 ust 1 i 2 , Gmina współpracuje z Fundacją.

§ 18. 1. Osoba stale i regularnie dokarmiająca wolnożyjące koty ( mieszkaniec Gminy Komorniki), zwana dalej "opiekunem kotów", może zarejestrować się w ewidencji osób opiekujących się kotami wolnożyjącymi prowadzonej przez Urząd Gminy Komorniki.

2. Zarejestrowany opiekun kotów ma prawo do otrzymania karmy dla dokarmiania wolnożyjących kotów.

Rozdział 4.
Adopcje zwierząt i domy tymczasowe

§ 19. Zadania dot. adopcji zwierząt przekazane została Fundacji zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 5.
Opieka weterynaryjna

§ 20. 1. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.

2. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i leczenie zwierząt bezdomnych prowadzona jest na podstawie umowy zawartej z Kliniką Weterynarii w Komornikach ul. Staszica 41.

3. Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych prowadzone są na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii.

4. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy

5. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia gminie poniesionych kosztów leczenia.

Rozdział 6.
Współpraca z mieszkańcami w ramach polityki ograniczania bezdomności zwierząt

§ 21. 1. Gmina kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie metod walki
z bezdomnością zwierząt domowych i gospodarskich a w szczególności:

1) informuje o programach adopcyjnych,

2) edukuje o zabiegach, zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia.

2. Zadania, o których mowa w § 21 ust 1. wykonywane są we współpracy z przedstawicielami organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Rozdział 7.
Dzikie zwierzęta w terenie zabudowanym

§ 22. 1. W przypadku pojawienia się w terenie zabudowanym zwierzęcia innego niż gospodarskie lub domowe, Straż Gminna, w porozumieniu z Policją, Powiatowym Lekarzem Weterynarii i miejscowo kołem łowieckim, a w razie konieczności - Strażą Pożarną, podejmuje kroki w celu umożliwieniu zwierzęciu powrót do miejsca naturalnego bytowania.

2. Jeśli zwierzę, o którym mowa w § 22, ust.1, nie jest w stanie samodzielnie wrócić do miejsca naturalnego bytowania, lekarz weterynarii poddaje zwierzę zabiegowi tymczasowego uśpienia w celu umożliwienia jego przewiezienia do naturalnego środowiska. W razie konieczności, gmina zapewnia zwierzęciu opiekę weterynaryjną.

3. Jeśli zwierzę, o którym mowa w § 22, ust.1. zagraża bezpieczeństwu ludzi lub zwierząt domowych bądź gospodarskich, a nie ma możliwości dostarczenia zwierzęcia do miejsca naturalnego bytowania bez uśpienia, zawiadamia się niezwłocznie dyżurującego lekarza weterynarii oraz łowczego właściwego miejscowo Koła Łowieckiego bądź inną osobę, uprawnioną do użycia broni palnej.

§ 23. Opiekę weterynaryjną dla zwierząt dzikich zapewnia się na podstawie umowy z weterynarzem.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po dacie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki


mgr Marian Adamski


[1]] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.645, poz. 1318, z 2014r. poz.379, poz.1072

[2]] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r poz 1794

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »