reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje:

1) tryb postępowania o udzielenie dotacji,

2) sposób rozliczenia dotacji,

3) sposób kontroli wykonania zadania zleconego, w odniesieniu do podmiotów , o których mowa w art. 221 ust.1 ustawy o finansach publicznych, którym Gmina Rogoźno zamierza zlecać zadania publiczne nie wyszczególnione w art. 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz.1118, z póź. zm.) § 2. Środki finansowe na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku planuje się jako wydatki wyodrębnione w stosownych pozycjach budżetu gminy.

§ 3. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać w szczególności:

1) określenie podmiotu występującego z wnioskiem,

2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,

3) wysokość oczekiwanej kwoty dotacji.

2. Do wniosku dołącza się dodatkowo:

1) wyciąg z rejestru właściwego dla danego podmiotu,

2) statut podmiotu ubiegającego się o dotację,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

3. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z przepisami dotyczącymi podmiotu dotowanego.

§ 4. Przy rozpatrzeniu wniosku uwzględnia się w szczególności:

1) znaczenie zadania dla gminy,

2) wysokość środków budżetowych, które są przeznaczone na realizację danego zadania,

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot dotowany,

5) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczenia otrzymanej dotacji.

§ 5. 1. Listę podmiotów dotowanych ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rogoźnie określając:

1) nazwę podmiotu dotowanego,

2) zadanie zlecone do wykonania,

3) wysokość przyznanej dotacji.

2. Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, o którym mowa w ust.1, umieszcza się niezwłocznie po rozstrzygnięciu w przedmiocie zgłoszonych wniosków o dotacje. Ogłoszenie to winno być wywieszone przez okres co najmniej 30 dni.

§ 6. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą, a podmiotem dotowanym.

§ 7. Umowa o dotację zawiera w szczególności:

1) oznaczenie stron,

2) określenie czasu, na jaki zostaje zawarta,

3) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania i termin jego wykonania,

4) określenie wysokości dotacji, jaką gmina przekaże podmiotowi dotowanemu z tytułu
realizacji umowy,

5) określenie trybu i terminów przekazywania dotacji,

6) określenie sposobu i terminów rozliczenia udzielonej dotacji,

7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, nie dłuższy niż 15 dni od dnia rozliczenia zadania,

8) zobowiązanie podmiotu dotowanego do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz tryb tej kontroli,

9) określenie warunków wypowiedzenia umowy.

§ 8. Dotację należy rozliczyć w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania.

§ 9. Jako dokumenty do rozliczenia dotacji uznaje się w szczególności kopie lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1) rachunków, faktur oraz ich zestawienia,

2) list płac, delegacji itp.

§ 10. Podmiot dotowany obowiązany jest prowadzić takie zasady obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych
w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt.

§ 11. Kontrola polega na:

1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji zadania i osiągnięcia zakładanych celów dotowanego zadania (kontrola merytoryczna),

2) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania, w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych (kontrola formalno - rachunkowa).

§ 12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji polegających w szczególności na:

1) niewłaściwym (niezgodnym z celem określonym we wniosku i zawartej umowie) realizowaniem dotowanego zadania,

2) rozbieżnościach między oryginałami dokumentów, a przedstawionymi do rozliczenia kopiami, kserokopiami lub zestawieniami,

3) przedstawieniu nieprawdy w załączonych do rozliczenia oświadczeniach, wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji podmiotowi dotowanemu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Janus


Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/66/2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 marca 2015 roku

Zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać dotacje z budżetu gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli dotyczy zadań określonych w tej ustawie. Ustawa ta wraz z przepisami wykonawczymi szczegółowo reguluje tryb udzielania dotacji oraz określa wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań z szeroko określonej strefy zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ustawy. Natomiast w odniesieniu do innych zadań, niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachodzi konieczność uregulowania trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej realizacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania w drodze uchwały Rady Miejskiej, zgodnie z art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, który taki obowiązek nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała nie dotyczy dotacji na zadania określone w Ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawie o sporcie kwalifikowanym.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama