| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miejskiej Gminy Nekla

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nekla w 2015 r

Na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nekla w 2015 r.

Rozdział 1.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt jest realizowane przez umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku przy ul. Kawiary w Gnieźnie na podstawie umowy zawartej przez Gminę Nekla z Miastem Gniezno.

Rozdział 2.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 2. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana przez zapewnianie ichdokarmiania oraz zapewnianie im wody pitnej w miejscach ich przebywania w szczególności w okresie zimowym.

2. W miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia szczególnie w okresiezimowym.

Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 3. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się w zależności od zaistniałychpotrzeb z urzędu oraz na zgłoszenie interwencyjne.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt dokonuje uprawniony podmiot, na podstawieumowy zawartej z Gminą Nekla.

Rozdział 4.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt

§ 4. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt na zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko.

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być wykonywane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

Rozdział 5.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 5. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do adopcji bezdomnych zwierząt przez osoby zainteresowane i zdolne zapewnić im należyte warunki bytowania.

2. Ogłoszenia o adopcji zwierząt umieszczane będą na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla http://www.nekla.pl.

Rozdział 6.
Usypianie ślepych miotów

§ 6. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych, lub w lecznicy dla zwierząt z którą gmina ma zawartą umowę.

Rozdział 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Nekla ze wskazanymi właścicielami gospodarstw rolnych z terenu Gminy Nekla. Zakres umowy winien określić gotowość zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim.

Rozdział 8.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowany jest przez gminę poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii Radomirem Gorzelańczykiem ul. Wrzesińska 21, 62-330 Nekla, mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.

Rozdział 9.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz sposób ich wydatkowania

§ 9. 1. Na realizację zadań w 2015 r. Gmina Nekla przeznacza środki w wysokości 10.000,- zł
(słownie: dziesięćtysięcy złotych)

2. Środki, o których mowa w ust.1 będą wydatkowane w zależności od zaistniałych potrzeb.

Rozdział 10.
Postanowienia Końcowe

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »