| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Czarnków

z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarnków i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 59 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarnków i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie, oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

§ 2. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub ważnym interesem publicznym należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarnków i jej jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Wniosek o dzielenie ulgi dłużnik składa do uprawnionego organu wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności faktyczne wskazane we wniosku. Do wniosku dłużnik zobowiązany jest załączyć oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej (załącznik Nr 1 - dotyczy osób fizycznych prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej, załącznik Nr 2 - dotyczy osób prawnych i spółek niemających osobowości prawnej), a ponadto organ może żądać od dłużnika dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.

5. Odsetek za zwłokę nie nalicza się od należności w przypadku gdy ich wartość nie przekroczy trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej.

§ 3. 1. Organ na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielić ulg określonych w § 2 ust. 1 oraz udzielić ulgi z urzędu, określonej w § 6 ust. 1 pkt. 4 - w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarnków i jej jednostkom podległym, które:

1) Nie stanowią pomocy publicznej;

2) Stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/ 2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013);

3) Stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013);

4) Stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L Nr 190 z dnia 28 czerwca 2014r.);

2. Podmiot który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem: wypełnionego formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) oraz wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Podmiot który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem: wypełnionego formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) oraz wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Przepisy §2 - §3 stosuje się odpowiednio do umorzenia, odroczenia lub rozkładania na raty spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarnków i jej jednostkom podległym oraz do umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.

4. Umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.

§ 5. Przepisy §2 - §3 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 6. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Czarnków i jej jednostkom podległym, z urzędu, mogą być umarzane w całości, jeżeli:

1) Nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika albo dłużnik zmarł, pozostawiając majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 4.000zł i jednocześnie brak jej spadkobierców innego niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego,

2) Osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) Należności nie udało się ściągnąć w toku zakończonego postępowania upadłościowego,

5) Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

2. Przepisy § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio do umarzania z urzędu odsetek od tej należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarnków i jej jednostkom podległym oraz do umarzania z urzędu spłaty innych należności ubocznych.

§ 7. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale przypadających Gminie Czarnków lub jej jednostkom podległym są:

1) Wójt Gminy Czarnków, jeżeli kwota należności głównej nie przekracza kwoty 4.000zł jednorazowo.

2) Łączna kwota umorzeń udzielonych przez Wójta Gminy Czarnków w skali rocznej nie może przekroczyć 8.000zł.

3) Kierownicy, dyrektorzy podległych jednostek organizacyjnych - do kwoty należności głównej nie przekraczającej w dniu podjęcia decyzji kwoty 300zł jednorazowo.

4) Łączna kwota umorzeń udzielonych przez kierownika, dyrektora jednostki budżetowej w skali roku nie może przekroczyć 1.000zł.

§ 8. Umorzenie należności oraz odroczenie spłaty w całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części na raty, następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli Wójta Gminy Czarnków lub kierownika podległej jednostki organizacyjnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 9. 1. Z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych jednostki podległe sporządzają sprawozdania do dnia 31 stycznia roku za rok poprzedni.

2. W sprawozdaniu należy podać imię i nazwisko lub nazwę dłużnika, kwotę ulgi, rodzaj ulgi oraz wskazać powód udzielenia ulgi.

3. W przypadku nie udzielenia żadnych ulg, należy w tym samym terminie złożyć Informację o nie udzieleniu ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej sporządza się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. z 2007 Nr 59, poz. 404 ze zm.).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków oraz kierownikom podległych jednostek organizacyjnych.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr L/357/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 września 2010 roku sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Czarnków oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej a także wskazanie organów lub osób do tego upoważnionych.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 13. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr VIII/66/2015
Rady Gminy Czarnków
z dnia 17 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr VIII/66/2015
Rady Gminy Czarnków
z dnia 17 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr VIII/66/2015
Rady Gminy Czarnków
z dnia 17 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Nr VIII/66/2015
Rady Gminy Czarnków
z dnia 17 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Nr VIII/66/2015
Rady Gminy Czarnków
z dnia 17 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Mietlicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »