reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 11 marca 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar górniczy Sienno - 1"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072), art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199), RadaGminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Obszar górniczy Sienno - 1", zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem zostały oznaczone graficznie na rysunku planu w skali 1:2000, zwanym dalej rysunkiem.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar górniczy Sienno - 1" z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wągrowiec, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Obszar górniczy Sienno - 1" inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar górniczy Sienno-1" stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Na obszarze objętym planem nie występują:

1) tereny i obiekty podlegające ochronie, wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

2) obszary przestrzeni publicznej, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) obszary wymagające scalenia i podziału nieruchomości.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się:

1) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny eksploatacji powierzchniowej obejmujące :

a) teren obszaru górniczego przeznaczony do eksploatacji powierzchniowej, oznaczenie na rysunku PG-1;

b) tereny pasów ochronnych i terenów górniczych, oznaczone na rysunku PG-2;

2) tereny leśne, oznaczone na rysunku ZL;

3) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku R-1;

4) tereny rolnicze, przeznaczone do zalesienia, oznaczone na rysunku R-2.

§ 4. Obowiązują następujące oznaczenia graficzne, określone na rysunku:

1) granica terenu objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) kierunek wywozu piasków kwarcowych.

Rozdział 2.
Zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i zdrowia ludzi.

§ 5. 1. Na terenie objętym planem ustala się:

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2) możliwość lokalizowania jedynie takich przedsięwzięć, które uwzględniają wymagania ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, polami elektromagnetycznymi i wibracjami;

3) ochronę dziedzictwa kulturowego - stanowisk archeologicznych.

2. Na terenie PG-1 ochronę środowiska i zdrowia ludzi zapewnia się poprzez ustalenie obowiązku:

1) prowadzenia eksploatacji złoża zgodnie z zatwierdzonymi: koncesją i planem ruchu zakładu górniczego, w sposób uwzględniający zasady ochrony środowiska, szczególnie wód podziemnych oraz kompleksowe i racjonalne wykorzystanie złoża;

2) stosowania sprzętu i urządzeń spełniających wymogi ochrony środowiska;

3) oznakowania terenu kopalni tablicami zakazującymi wstępu osobom nieupoważnionym i prowadzenia eksploatacji złoża zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) gromadzenia i wywozu ścieków bytowych i odpadów komunalnych w sposób niezagrażający środowisku;

5) wyznaczenia utwardzonego i zadaszonego miejsca na paliwo i inne materiały ropopochodne niezbędne do wydobywania kopaliny;

6) wykonania wycinki drzew poza okresem lęgowym ptaków;

7) kompleksowej rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża.

3. Wszelkie oddziaływania związane z eksploatacją kopaliny nie powinny powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych.

4. Ochronę archeologicznego dziedzictwa kulturowego zapewni:

1) uzgodnienie, przed przystąpieniem do eksploatacji, z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczące badań powierzchniowo - sondażowych na terenie przeznaczonym na eksploatację powierzchniową;

2) ewentualne wykopaliskowe prace archeologiczne muszą być uzgodnione z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przed przystąpieniem do eksploatacji.

Rozdział 3.
Zasady zagospodarowania terenu

§ 6. 1. Dla terenu eksploatacji powierzchniowej PG-1 ustala się:

1) prawo do wydobywania kopaliny na podstawie uzyskanej koncesji, która określa granice obszaru górniczego i warunki eksploatacji kopaliny;

2) możliwość tymczasowej lokalizacji nie związanych z gruntem kontenerów socjalnych i sanitariatów;

3) zakaz składowania odpadów w odkrywce;

4) obowiązek sukcesywnej rekultywacji terenu z wykorzystaniem zdjętego nadkładu oraz zachowaniem bezpiecznego kąta nachylenia zboczy wyrobiska;

5) podstawowy kierunek rekultywacji leśny, z możliwością utworzenia zbiornika wodnego.

2. Dla terenów pasów ochronnych i terenu górniczego PG-2 ustala się:

1) zakaz eksploatacji kopaliny;

2) zachowanie dziesięciometrowych pasów ochronnych od granic obszaru górniczego;

3) możliwie maksymalną ochronę drzewostanu.

3. Dla terenów lasów ZL ustala się:

1) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu;

2) zakaz zabudowy budynkami;

3) możliwość realizacji dróg i sieci infrastruktury technicznej.

4. Dla terenów rolnych R-1, R-2 ustala się:

1) zakaz zabudowy budynkami;

2) możliwość realizacji sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 4.
Zasady komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 7. 1. Teren objęty planem ma powiązania z drogami publicznymi przez dzierżawioną od Lasów Państwowych drogę leśną.

2. Dla terenów PG-1 i PG-2 ustala się:

1) transport kopaliny ze złoża do cegielni w Przysieczynie głównie drogą leśną dzierżawioną od Lasów Państwowych;

2) warunki transportu kopaliny drogami publicznymi należy uzgodnić z zarządcami dróg;

3) możliwość doprowadzenia energii elektrycznej z istniejącej sieci wiejskiej;

4) możliwość doprowadzenia wody z własnego ujęcia (studni);

5) możliwość odprowadzenia ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub zastosowanie gotowych ekologicznych sanitariatów, skąd ścieki wywożone będą do oczyszczalni;

6) dopuszcza się gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 21) i organizacją obowiązującą w gminie.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 8. Zgodnie z artykułem 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się następujące stawki służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

1) dla terenów eksploatacji powierzchniowej (PG) - 30%

2) dla terenów lasu (ZL) i terenów rolniczych (R) - 1%,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Łukaszczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/31/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/31/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

W dniu 29 listopada 2013r. Rada Gminy Wągrowiec podjęła Uchwałę Nr XLII/348/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar górniczy Sienno - 1".

Uchwała ta została podjęta na wniosek "Grupy Sylikaty" Sp. zoo, w celu rozszerzenia możliwości wydobywania kopaliny, gdyż zasoby złoża udokumentowane w pierwotnych granicach były już na wyczerpaniu.

Obszar planu zgodnie z uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny złoża piasków kwarcowych oraz przylegające do niego tereny leśne i tereny rolnicze.

Plan sporządzony został zgodnie z przepisami art. 15 ust. 2 i art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r. poz. 199).

W trybie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęły wnioski od organów uzgadniających, które zostały uwzględnione w projekcie planu.

W trybie opiniowania wpłynęły uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, które zostały uwzględnione.

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar górniczy Sienno - 1" wpłynęła jedna uwaga, złożona przez "Grupę Silikaty" Sp. z.o.o. dotycząca oznakowania terenu kopalni, która została pozytywnie rozpatrzona przez Wójta Gminy Wągrowiec.

Przeznaczenia terenu w planie są zgodne z przeznaczeniami terenu ustalonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wągrowiec.

W związku z faktem, że ustalenia planu są zgodne z polityką przestrzenną i gospodarczą Gminy Wągrowiec, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wójt


Przemysław Majchrzak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama