reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/64/15 Rady Gminy Kościan

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan w 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 856 ze zm.) Rada Gminy Kościan uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wiejskiej Kościan w 2015 r.

§ 2. Celem niniejszego Programu jest:

1. zapobieganie bezdomności zwierząt;

2. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt;

3. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Kościan;

4. zapewnienie bezpieczeństwa;

5. edukacja w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.

§ 3. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:

1. Fundacja "Dr Lucy" z siedzibą w Śremie;

2. organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;

3. Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;

4. przedszkola i szkoły poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych
i edukacyjnych;

5. Wójt Gminy Kościan poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu.

§ 4. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie.

§ 5. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan polega na:

1. propagowaniu sterylizacji i kastracji psów,

2. wyłapywaniu psów bezdomnych, zagubionych i błąkających się po terenie gminy oraz umieszczaniu ich w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. Wykonywanie tego zadania należy do pracowników schroniska,

3. zmniejszaniu populacji psów bezdomnych poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację psów przebywających w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju,

4. poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających
w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju,

5. edukacji mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania psów oraz obowiązków właścicieli wobec nich,

6. dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących. Dokonywać tego będzie lekarz weterynarii na indywidualne zlecenie w razie zaistnienia takiej potrzeby,

7. objęciu opieką kotów wolno żyjących, w tym ich dokarmianiu. Dokarmianie kotów odbywało się będzie we współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Kościanie, które według potrzeb rozdysponuje karmę zakupioną przez Urząd Gminy w Kościanie,

8. zmniejszaniu populacji kotów bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących,

9. podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie
z przepisami ustawy,

10. zapewnianiu opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, poprzez kierowanie ich do gospodarstwa rolnika indywidualnego w Januszewie i Spytkówkach, gmina Kościan.

11. zapewnianiu opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 6. Gmina Kościan w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw
i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt, między innymi poprzez ulotki, plakaty, rozpowszechnianie informacji w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej gminy oraz udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajęć edukacyjnych.

§ 7. Finansowanie programu:

1. Na realizację zadań wynikających z Programu zostały przeznaczone środki finansowe
w budżecie gminy Kościan w wysokości 76 920,00zł.

2. Środki finansowe wydatkowane będą na dotację na prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju oraz realizację doraźnych zadań, których dotyczy niniejszy Program m.in. zakup karmy dla bezdomnych kotów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kościan


Jan Szczepaniak


Uzasadnienie

Na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 856 ze zm.) Rada Gminy jest zobowiązana do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiejskiej Kościan w 2015 roku. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt niniejszej uchwały został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, kościańskiemu oddziałowi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Fundacji Dr Lucy prowadzącej Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju oraz Zarządcom Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Kościan.

Mając powyższe na uwadze przedkładam projekt niniejszej uchwały i wnoszę o jej podjęcie.

Wójt Gminy Kościan


Andrzej Przybyła

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama