reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Mikstacie

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstat dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 1173

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[1])) i art. 20 ust.1, w związku z art. 27, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.[2])) oraz w związku z uchwałą Nr XXX/203/2014 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 1173, Rada Miejska w Mikstacie, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że niniejsza zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikstat, przyjętego uchwałą Nr IX/55/99 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 14 lipca 1999 r. oraz zmianą przyjętą uchwałą Nr XXXIX/185/2010 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 22 lipca 2010 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstat, przyjętego uchwałą nr XXV/164/2002 Rady Miejskiej w Mikstacie z dniu 7 lutego 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1667), dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 1173, w zakresie ustalonym niniejszą uchwałą.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek zmiany planu w skali 1:500, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Granice obszaru objętego zmianą planu określone zostały w załączniku Nr 1, o którym mowa w ust. 2.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Ponieważ na obszarze objętym zmianą planu nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, Rada nie rozstrzyga o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu stanowią obowiązujące ustalenia niniejszej uchwały:

1) granica obszaru objętego zmianą planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym i liczbowym;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Oznaczenia na rysunku zmiany planu nie wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny.

§ 3.

1. W uchwale nr XXV/164/2002 Rady Miejskiej w Mikstacie z dniu 7 lutego 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 dodaje się pkt 6, który otrzymuje brzmienie:

"6) Ustalone w pkt 4, minimalne odległości linii zabudowy od linii rozgraniczających, nie dotyczą terenu objętego zmianą planu, oznaczonego 10a Um, dla którego nieprzekraczalne linie zabudowy ustalono graficznie na rysunku zmiany planu";

2) w § 5 ust. 10 po symbolu: 10Um, dodaje się po przecinku symbol: 10a Um;

3) zmianie ulega rysunek planu, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały nr XXV/164/2002 Rady Miejskiej w Mikstacie z dniu 7 lutego 2002 r., w zakresie ustalonym niniejszą uchwałą.

2. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstat, przyjętego uchwałą nr XXV/164/2002 Rady Miejskiej w Mikstacie z dniu 7 lutego 2002 r. pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu


[1]) tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379

[2]) tj. Dz. U z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446, z 2014 r. poz. 379

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama