reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 57/VI/2015 Rady Miejskiej w Śremie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, poz. 628, poz. 842, Dz.U. z 2014 r. poz. 805, poz. 850, poz. 1002, poz. 1101, poz. 1863) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się pomnikami przyrody następujące drzewa:

1) 4 dęby szypułkowe (Quercus robur) pod nazwą "Dęby Helenki" o obwodach pni na wysokości 1,30 m wynoszących 295, 280, 260, 240 cm i wysokościach odpowiednio 12, 16, 12, 13 m, rosnących w Śremie na działce nr ewidencyjny 198/8;

2) dąb szypułkowy (Quercus robur) pod nazwą "Piast" o obwodzie pnia na wysokości 1,30 m wynoszącym 345 cm i wysokości 28 m, rosnący w Śremie na działce nr ewidencyjny 28/4;

3) dąb szypułkowy (Quercus robur) pod nazwą "Ludwik" o obwodzie pnia na wysokości 1,30 m wynoszącym 315 cm i wysokości 15 m, rosnący w Śremie na działce nr ewidencyjny 1293.

§ 2. Drzewa poddaje się ochronie dla zachowania ich dużej wartości przyrodniczej i kulturowej w przestrzeni miasta. Wykaz drzew objętych ochroną zawiera załącznik do uchwały.

§ 3. Sprawowanie nadzoru nad pomnikami przyrody wymienionymi w § 1 powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 4. W odniesieniu do pomników przyrody, określonych w § 1, zakazuje się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

6) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. W stosunku do pomników przyrody, wymienionych w § 1, w ramach czynnej ochrony, ustala się:

1) obowiązek stałego monitorowania oznakowania pomników i uzupełniania braków;

2) obowiązek monitorowania stanu zdrowotnego drzew oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających;

3) wykonywanie działań w celu utrzymania właściwego stanu pomników przyrody i realizacji celów ochrony.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska


Załącznik
do uchwały nr 57/VI/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie


UCHWAŁY NR 57/VI/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy.

W czasie rutynowych kontroli pomników przyrody w roku 2014, zwrócono uwagę na okazałe drzewa rosnące w Śremie na działkach 28/4 (własność gminy Śrem), 198/8 (własność ŚTBS), 1293 (własność Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.). Dokonano także ich szczegółowej inwentaryzacji.

Przedmiotowe drzewa cechują duże wartości przyrodnicze i kulturowe. Odznaczają się one też okazałymi rozmiarami. Drzewa są zachowane w stosunkowo dobrym stanie zdrowotnym.

Projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo WST.623.1.2015.CP.1 z dnia 28.01.2015).

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama