reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Swarzędz

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Swarzędz.

2. Celem przeprowadzenia konsultacji jest:

a) poznanie opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie;

b) maksymalizacja efektywności i trafności procesów decyzyjnych;

c) pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań;

d) stworzenie płaszczyzny współuczestnictwa i zaangażowania mieszkańców w sprawy obywatelskie;

e) kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za rozwój Gminy Swarzędz.

3. Konsultacje mogą polegać na:

a) wyrażeniu opinii, złożeniu uwag i propozycji do sprawy będącej przedmiotem konsultacji;

b) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania;

c) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

4. W konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Swarzędz, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 2.

1. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:

a) ogólnogminny;

b) lokalny - dotyczący mieszkańców z określonego terenu Gminy Swarzędz;

c) środowiskowy - dotyczący mieszkańców reprezentujących określone środowiska społeczne, zawodowe, branżowe.

2. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w sprawach ważnych dla Gminy Swarzędz.

3. Konsultacje mogą odbywać się w szczególności w formie:

a) zebrań z mieszkańcami;

b) ankiet samodzielnie wypełnianych przez respondentów, w tym wypełnianych za pomocą Internetu;

c) sondaży.

§ 3.

1. Konsultacje społeczne przeprowadza się:

a) w przypadkach przewidzianych ustawą;

b) z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz;

c) z inicjatywy Rady Miejskiej w Swarzędzu;

d) na wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.);

e) na wniosek grupy co najmniej 500 mieszkańców Gminy Swarzędz, którzy mają ukończone 16 lat, w przypadku gdy konsultacje mają zasięg ogólnogminny;

f) na wniosek grupy co najmniej 150 mieszkańców Gminy Swarzędz, którzy mają ukończone 16 lat, w przypadku gdy konsultacje mają zasięg lokalny;

g) z inicjatywy zebrania wiejskiego w sołectwie Gminy Swarzędz, w przypadku gdy konsultacje mają zasięg lokalny.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do określenia w drodze zarządzenia szczegółowych zasad oraz trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b), d), e), f) i g).

3. Szczegółowe zasady oraz tryb konsultacji społecznych w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. c) określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu.

4. Przeprowadzenie konsultacji z inicjatywy mieszkańców lub podmiotów, o których mowa w ust. 1 lit. d) poprzedza złożenie wniosku skierowanego do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać w szczególności:

a) opis przedmiotu konsultacji;

b) propozycję formy konsultacji;

c) zasięg terytorialny konsultacji;

d) uzasadnienie celowości przeprowadzenia konsultacji;

e) dane wnioskodawców, obejmujące w szczególności imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, podpis wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania;

f) wskazanie osoby reprezentującej wnioskodawców oraz jej danych kontaktowych.

6. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4, nie czyni zadość wymaganiom określonym w ust. 5 należy wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

7. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz rozpatruje wniosek, określony w ust. 4, w terminie 30 dni od daty jego wpływu, informując wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia i podając uzasadnienie.

8. Zebranie wiejskie w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. g), podejmuje uchwałę, która obejmować będzie wniosek o przeprowadzenie konsultacji skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, zawierający informacje, o których mowa w ust. 5 lit. a), b), c) i d), stanowiący załącznik do uchwały. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

9. Zarządzenie lub uchwała w sprawie przeprowadzania konsultacji powinny być ogłoszone nie później niż 7 dni przed planowanym terminem konsultacji oraz powinny zawierać następujące informacje:

a) przedmiot oraz formę konsultacji;

b) teren objęty konsultacjami i uprawnionych do udziału w konsultacjach;

c) termin przeprowadzenia konsultacji.

10. Konsultacje przeprowadza Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.

11. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz może powołać zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji, określić zasady działania tego zespołu oraz ustalić regulamin konsultacji.

§ 4.

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz lub uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie przeprowadzania konsultacji umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

2. O wynikach konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

3. Wyniki konsultacji nie wiążą organów Gminy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XLVIII/371/2005r. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Swarzędz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 193, poz. 5338).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone na jej terenie konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Niewątpliwie uchwała Nr XLVIII/371/2005r. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Swarzędz wymaga zastąpienia nową uchwałą w związku z potrzebą upowszechnienia konsultacji jako formy udziału społeczności lokalnej przy podejmowaniu decyzji dotyczących ważnych dla niej spraw. Wprowadzenie przedmiotowej uchwały jest ważnym krokiem na drodze budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Uchwała stwarza mieszkańcom Gminy Swarzędz możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie zwiększania i umacniania roli lokalnych społeczności.

W związku z powyższym istnieje potrzeba dla podjęcia niniejszej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama