| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 67/VII/2015 Rady Miejskiej w Śremie

z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie podziału gminy Śrem na sektory

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.[2])) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych postanawia się o podziale gminy Śrem na dwa sektory:

1) Sektor I obejmujący obszar miasta Śrem oraz obszar wsi: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Zbrudzewo;

2) Sektor II obejmujący obszar wsi: Binkowo, Błociszewo, Bodzyniewo, Borgowo, Bystrzek, Dalewo, Dąbrowa, Dobczyn, Gaj, Góra, Grodzewo, Grzymysław, Jeleńczewo, Kadzewo, Kaleje, Kawcze Krzyżanowo, Luciny, Łęg, Marianowo, Marszewo, Mateuszewo, Mórka, Niesłabin, Nochówko, Olsza, Orkowo, Ostrowo, Pełczyn, Pucołowo, Pysząca, Sosnowiec, Szymanowo, Tesiny, Wirginowo, Wyrzeka.

§ 2. Graficzny podział gminy na sektory określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 290/XXX/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminu na sektory (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 1256).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska


Załącznik do Uchwały Nr 67/VII/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

mapa


Uzasadnienie

UCHWAŁYNR 67/VII/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie podziału gminy Śrem na sektory

Zgodnie z art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rada gminy liczącej ponad 10 tys. mieszkańców może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego o podziale obszaru gminy na sektory. Burmistrz jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla każdego z sektorów.

Mając na uwadze doświadczenia wynikające z nadzoru nad obowiązującym systemem gospodarki odpadami Sektor I został rozszerzony o wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Zbrudzewo. Powyższe przyczyni się do większej konkurencyjności na rynku oraz pozwoli na optymalizację tras wywozowych możliwych do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 1593, Dz. U. z 2015 r., poz. 87, poz. 122

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »