| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/46/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1381 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465), art. 6 ust. 12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenach sołectw Gminy i Miasta Odolanów pobór podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Na inkasentów do poboru podatków wymienionych w ust. 1 wyznacza się dla obszarów sołectw sołtysów, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy i Miasta Odolanów podatków pobranych w sołectwach.

2. Zainkasowane kwoty należy wpłacać do kasy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów lub na wskazany rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów.

3. Wynagrodzenie z tytułu pobranego podatku wypłacone jest do ostatniego dnia miesiąca w którym dokonano rozliczenia.

4. Inkasenci zobowiązani są do przyjmowania gotówki i jej rozliczenia na podstawie kwitariuszy przychodowych K-103 pobranych z Urzędu Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/138/08 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 października 2008 roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008r. Nr 224, poz. 3726, z 2009r. Nr 6 poz. 104, z 2011r. Nr 227 poz. 3636, z 2011r. Nr 278, poz. 4438).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VII/46/15
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały nr VII/46/15
Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Zgodnie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.1381 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 465), art. 6 ust. 12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta może zarządzić pobór w/w podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Realizując dyspozycje zawarte w wyżej wymienionych ustawach podatkowych Rada Gminy i Miasta Odolanów może zarządzić pobór podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczyć inkasentów oraz ustalić wynagrodzenie za inkaso.

W wyniku przeprowadzonych wyborów samorządów w sołectwach Gminy oraz zmianą w kilku wsiach na stanowiskach sołtysów pełniących równocześnie funkcję inkasentów podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

W pozostałym zakresie niniejsza uchwała jest tożsama z uchwałą uchylaną.

Ponadto proponuje się utrzymanie wielkości wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie tj. w wysokości 10% od zainkasowanych kwot.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »