reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/57/2015 Rady Gminy Kwilcz

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kwilcz

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.[1])) - po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie - Rada Gminy Kwilcz uchwala, co następuje.

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kwilcz, ustalonym w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/184/2012 Rady Gminy Kwilcz z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kwilcz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 340, z późn. zm.[2])), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1, 4, 5, 6, 8 i 10 otrzymują brzmienie:

odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

4) gospodarstwie domowym - rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione, które zamieszkują w danej nieruchomości na której powstają odpady komunalne, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie;

5) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

6) odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

8) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc: w szczególności baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu;

10) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - rozumie się sprzęt stanowiący odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;";

2) w § 2 skreśla się pkt 22 i 24;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej ma być zgodne z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.";

4) w § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

na nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby: jeden pojemnik o pojemności co najmniej 90 l do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie;

2) na nieruchomości zamieszkałej przez 3-5 osób: jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz po co najmniej worku z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie;";

5) w § 12 ust. 1 pkt 2 tiret drugi otrzymuje brzmienie:

dla odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, dla każdego z lokali po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie, w zależności od liczby zamieszkujących osób lub odpowiadające ich pojemności pojemniki na poszczególne frakcje.";

6) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zlokalizowane przy drogach, na parkingach, placach i ulicach, w parkach i zieleńcach oraz innych miejscach publicznych, powinny być tak zlokalizowane, aby były widoczne, a ich pojemność nie może być mniejsza niż 20 l. Ilość ustawionych pojemników na nieruchomości powinna być dostosowana do potrzeb korzystających z nich osób.";

7) w § 17 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:

a) NIEBIESKI - z przeznaczeniem na makulaturę,

b) ŻÓŁTY - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale,

c) ZIELONY - z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane,

d) BRĄZOWY - z przeznaczeniem na odpadu ulegające biodegradacji.";

8) w § 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone.";

9) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej zobowiązany jest oddawać odpady w ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Korpik


Uzasadnienie

w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GminyKwilcz" stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI 184/2012 Rady GminyKwilcz z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania
i czystości porządku na terenie Gminy Kwilcz"

Zgodnie z art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.) w "Regulaminie o utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kwilcz" Rada Gminy określiła w drodze uchwały zmiany w § 2 pkt 1, 4, 5, 6, 8 i 10 mające na celu uaktualnienie nieobowiązujących podstaw prawnych.

Proponowane zmiany dotyczące § 11 i § 12 Regulaminu uszczegóławiają zasady wyposażania nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz worki z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie lub pojemniki. Wprowadzenie zmian ma na celu dostosowanie treści Regulaminu do aktualnego stanu faktycznego (podział taki funkcjonuje).

Zmiana wymagana w § 17 pkt. 3 dotyczy uaktualnienia obowiązujących na terenie Gminy Kwilcz faktycznie zbieranych selektywnie frakcji odpadów komunalnych.

Wójt Gminy


Stanisław Mannek


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.

[2]) Zmiana wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 2560.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama