reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/59/2015 Rady Gminy Kwilcz

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Kwilcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446) Rada Gminy Kwilcz uchwala, co następuje.

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej, zwanej dalej "dotacją" na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej "pracami", przy zabytku nieruchomym i ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, zwanym dalej "zabytkiem".

§ 2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.

§ 3. 1. Z budżetu Gminy Kwilcz mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, dostępnych publicznie, znajdujących się na terenie Gminy Kwilcz i nie stanowiących jej własności.

2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej, tworzących ramy przestrzeni publicznej, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku Gminy oraz renowacji wystroju i wyposażenia zabytkowych obiektów.

§ 4. Dotacja na wykonanie prac przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Kwilcz może być udzielona w wysokości nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych, wyszczególnionych w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w zależności od środków zaplanowanych na dany rok budżetowy w budżecie gminy.

§ 5. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku złożenia wniosku i w roku następnym.

§ 6. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku do Wójta Gminy Kwilcz.

2. Wnioski, po ich złożeniu, Wójt przedstawia do zaopiniowania komisjom stałym Rady Gminy Kwilcz właściwym do spraw kultury oraz do spraw finansowych.

§ 7. 1. Wniosek powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres wnioskodawcy lub dane rejestrowe wnioskodawcy innego niż osoba fizyczna,

2) dokładne określenie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,

3) wskazanie tytułu prawnego do zabytku lub stosowne upoważnienie podmiotu posiadającego taki tytuł,

4) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,

5) określenie zakresu prac, na które ma być przyznana dotacja, z uwzględnieniem technologii konserwatorskiej i etapowania robót możliwych do oddzielenia oraz terminu ich realizacji,

6) kosztorys całkowitych kosztów prac, z wyszczególnieniem źródeł finansowania,

7) informację o pozwoleniu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,

8) informację o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych, których dotyczy wniosek, o ile prace wymagają takiego postępowania na podstawie Prawa budowlanego,

9) wykaz prac wykonanych przy zabytku w okresie ostatnich 3 lat, z podaniem wysokości poniesionych wydatków wraz z informacją o uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na ich wykonanie,

10) oświadczenie wnioskodawcy o pokryciu pozostałej części kosztów zadania objętego dotacją lub o zapewnieniu innego źródła finansowania pozostałej kwoty.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) aktualny dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zabytku, wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego finansuje prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku,

2) fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku,

3) projekt prac, jeśli wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

4) całkowity kosztorys prac,

5) zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem w sytuacji wystąpienia z wnioskiem o dotację przez osobę niebędącą właścicielem zabytku lub wystąpienia z wnioskiem przez jednego ze współwłaścicieli.

§ 8. 1. Wnioskodawcy, będącym pojedynczym przedsiębiorstwem tzw. pojedynczym organizmem gospodarczym, może być przyznana dotacja, o której mowa w § 3, stanowiąca pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L, Nr 352/1 z dnia 24.12.2013r.)

2. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do przedstawienia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

3. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do przedstawienia informacji określonych w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 9. 1. Dotację przyznaje Rada Gminy Kwilcz w uchwale określającej:

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;

2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację;

3) kwotę dotacji do przekazania w danym roku budżetowym.

2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Gminy uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy Kwilcz.

§ 10. Przekazanie dotacji na wykonanie prac, na wydzielony rachunek bankowy wnioskodawcy, następuje w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania.

§ 11. Zawarcie umowy, rozliczenie dotacji, zwrot dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z jej przeznaczeniem następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXVII/189/2009 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 129, poz. 2134).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Korpik


Załącznik do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Wniosek o udzielenie dotacji, ze środków finansowych gminy Kwilcz, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

1. Dane podmiotu ubiegającego się o dotację:

1) Pełna nazwa podmiotu

…………….........................................................................................................................

2) Forma prawna

.............................................................................................................................................

3) Nr NIP, Nr REGON (jeśli podmiot posiada)

……………………………….............................................................................................

4) Adres

.............................................................................................................................................

5) Nr telefonu

.............................................................................................................................................

6) Nazwa banku i numer rachunku

…………………….............................................................................................................

7) Nazwisko i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów

…………………….............................................................................................................

2. Dane zabytku:

1) Pełna nazwa zabytku (w przypadku części składowej zabytku wchodzącej w skład zabytku należy określić jej nazwę)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

……….................................................................................................................................

2) Dane zabytku uwidocznione w rejestrze zabytków (Nr rejestru i data wpisu)

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

…………………………………….................................................................. ..................

3) Tytuł do władania zabytkiem:

………………….................................................................................................................

3. Pozwolenia:

1) Uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wydane przez właściwy organ ochrony zabytków (wydane przez, data wydania, nr zezwolenia)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2) Uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku (wydane przez, data wydania, nr zezwolenia):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac lub robót budowlanych.

Całkowity koszt realizacji planowanego zadania:

……………………………………….................................................................................

1) w tym wnioskowana wielkość dotacji z budżetu gminy Kwilcz:

……………………………………………………….........................................................

2) w tym wielkość środków własnych:

...........................................................………………..........................................................

3) w tym wielkość środków pozyskanych z innych źródeł:

…………………………………….....................................................................................

5. Szczegółowe informacje o pracach lub robotach budowlanych:

1) Zakres rzeczowy planowanych prac lub robót budowlanych:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2) Uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac lub robót budowanych:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3) Uzasadnienie istotnego znaczenia historycznego, artystycznego, naukowego, kulturowego zabytku:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

6. Terminy:

1) Wnioskowany termin przekazania dotacji:

…………………………….................................................................................................

2) Planowany termin rozpoczęcia prac:

.........................................………………………................................................................

3) Planowany termin zakończenia prac:

.........................................................................………………………................................

7. Harmonogram prac wraz z kosztorysem i wskazaniem przewidywanych źródeł ich finansowania:

Lp.

Przewidywany okres rozpoczęcia i zakończenia prac

Rodzaj prac lub robót

Przewidywany koszt wykonania prac lub robót

Przewidywane źródło/źródła finansowania prac lub robót

8. Data i podpis


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 roku poz. 1446) w trybie określonym odrębnymi przepisami, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych na pokrycie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zakres dotowanych zadań określa art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w przypadku udzielenia jej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą ma charakter pomocy publicznej i stanowi program pomocy de minimis.

Niniejsza uchwała w zakresie udzielania pomocy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą jest programem pomocowym przewidującym udzielenie pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L, Nr 352/1 z dnia 24.12.2013r.)

Projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

W związku z koniecznością dostosowania uchwały do obecnie obowiązujących przepisów prawa zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w przedmiotowej sprawie.

Powyższa uchwała stanowi akt wykonawczy do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i podejmowana jest na podstawie upoważnień ustawowych.

W świetle powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Wójt Gminy


Stanisław Mannek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama