reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego działkę nr geod. 77 oraz część działki nr 37/4, położone w Trzemesznie przy ulicy Gnieźnieńskiej i Przemysłowej

Na podstawie podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), art. 18 ust. 2 pkt. 5
i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), Rada Miejska Trzemeszna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego działkę nr geod. 77 oraz część działki nr 37/4, położone w Trzemesznie przy ulicy Gnieźnieńskiej i Przemysłowej", zwany dalej "planem", po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzemeszno, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/132/99 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 1999 r.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną dalej rysunkiem planu, opracowaną
w skali 1: 1000 i zatytułowaną: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego działkę nr geod. 77 oraz część działki nr 37/4, położone
w Trzemesznie przy ulicy Gnieźnieńskiej i Przemysłowej;

2) załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Trzemeszna o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Trzemeszna o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

3. Plan obejmuje obszar, którego granice określone są na rysunku planu.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

3) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku liczonej po obrysie zewnętrznym rzutu poziomego budynku do powierzchni terenu inwestycji;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość sytuowania skrajnej ściany budynku od linii rozgraniczającej drogi, rowu lub innego obiektu lub elementu liniowego, w stosunku do którego linia ta została określona;

5) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

6) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

7) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz tablicę z oznaczeniem sieci infrastruktury technicznej;

8) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

9) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące normy branżowe.

§ 3. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem P.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) zakaz lokalizacji wolnostojących reklam o powierzchni powyżej 10,0 m2 i wysokości powyżej 5,0 m;

2) zakaz lokalizacji reklam i szyldów w obszarze pasa drogowego dróg publicznych;

3) zakaz lokalizacji reklam świetlnych typu LED, LCD w formie paneli, ekranów i telebimów;

4) nakaz zmniejszenia negatywnej dominacji wizualnej istniejących i projektowanych obiektów budowlanych poprzez zastosowanie odpowiedniej kolorystyki oraz odpowiedniego kształtowania zieleni;

5) nakaz wprowadzenia pasów zieleni izolacyjnej w formie nasadzeń wysokich drzew liściastych i iglastych, z uwzględnieniem istniejącej rzeźby terenu;

6) dopuszczenie umiejscowienia reklam na obiektach budowlanych;

7) możliwość sytuowania obiektów małej architektury i tablic informacyjnych.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ochronę istniejących drzew, które nie kolidują z planowanym przeznaczeniem i zagospodarowaniem terenu;

2) wyposażenie działki w miejsca i pojemniki do tymczasowego, selektywnego gromadzenia odpadów i dalsze zagospodarowanie odpadów, zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, planami gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi;

3) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pochodzących z wykopów, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi, na działce budowlanej poprzez wykorzystanie ich do kształtowania zieleni towarzyszącej inwestycjom, z dopuszczeniem usuwania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów P należy zagospodarować zielenią, tak by zminimalizować negatywne oddziaływanie pochodzące z tego obszaru oraz poprawić walory krajobrazowe;

5) wszelkie oddziaływania związane z działalnością produkcyjną i usługową nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) dopuszczenie możliwości lokalizacji silosu magazynowego o pojemności 10 000 ton wraz
z budynkami towarzyszącymi, o wysokości części walcowej 28,0 m oraz wysokości 37,0 m wraz z ciągami komunikacyjnymi, na terenie części działki nr ew. 37/4, zgodnie z rysunkiem planu;

2) rozważenie maksymalnego obniżenia, zagłębienia w ziemi, bądź zniwelowanie terenu, celem ograniczenia ekspozycji widokowej obiektu.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

§ 8. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów:

1. Dla terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonego symbolem P:

1) zakazuje się:

a) sytuowania budynków o wysokości większej niż 15,0 m;

b) sytuowania silosów magazynowych o wysokości części walcowej większej niż 28,0 m oraz o wysokości większej niż 37,0 m wraz z ciągami komunikacyjnymi;

c) sytuowania obiektów budowlanych, takich jak kominy, wieże, wieże komunikacyjne, maszty technologiczne i inne elementy cząstkowe obiektów o wysokości większej niż 50,0 m;

2) nakazuje się:

a) lokalizację zabudowy oraz obiektów budowlanych w obszarach wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;

b) przeznaczenie na cele terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej;

c) zapewnić minimum 3 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na każde 100 m2 powierzchni użytkowej związanej z prowadzoną działalnością produkcyjną i usługową na 10 zatrudnionych oraz zapewnić odpowiednią ilość stanowisk dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) zapewnić w odpowiedniej ilości miejsca postojowe dla samochodów powyżej 3,5t związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną i usługową oraz wyznaczyć place rozładunku, załadunku i place manewrowe;

3) ustala się:

a) lokalizację zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, zabudowy usługowej
i towarzyszącej, w tym obiektów biurowo-administracyjnych, portierni oraz obiektów budowlanych związanych z podstawową funkcją terenu;

b) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 3000,0 m2;

c) maksymalną intensywność zabudowy - 1,5;

d) minimalną intensywność zabudowy - 0,05;

e) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i rozbiórki oraz budowy nowej, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;

f) zachowanie istniejącej infrastruktury technicznej z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i likwidacji oraz budowy nowej, zgodnie z warunkami uzyskanymi od właściciela sieci i urządzeń;

g) dla obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zlokalizowanymi pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy wzdłuż drogi krajowej nr 15 a linią wyznaczającą odległość 100,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 15 określoną na rysunku planu, należy zapewnić wymagane standardy akustyczne, stosując odpowiednie rozwiązania techniczne i technologiczne, uwzględniając oddziaływanie ruchu drogowego na tej drodze, staraniem i na koszt inwestora terenu;

h) stosowanie wszystkich form dachów przy zachowaniu ich jednolitej formy na całym obszarze;

4) dopuszcza się:

a) budowę sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej;

b) lokalizację obiektów małej architektury oraz obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji wewnętrznej - dojść i dojazdów oraz miejsc parkingowych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

c) realizację pomieszczeń socjalno-biurowych w części zabudowy usługowej, produkcyjnej
i magazynowej;

d) sytuowanie zabudowy oraz obiektów budowlanych w granicy działki;

e) budowę kondygnacji podziemnych;

f) wyznaczenie komunikacji wewnętrznej - dojść i dojazdów, według potrzeb inwestora.

§ 9. W zakresie i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ustala się czasowe objęcie przedmiotowego terenu koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego: "Gniezno" nr 37/2009/p z dnia 07.07.2009 r. - ważną do dnia 07.07.2015 r. z możliwością jej przedłużenia oraz możliwością realizacji zabudowy przewidzianej w granicach obszaru objętego planem, w czasie ważności koncesji.

§ 10. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem nie podejmuje się ustaleń.

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy:

1) zakazuje się:

a) realizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi w pasie technicznym linii elektroenergetycznych z możliwością odstępstwa od tego zakazu na warunkach określonych przez właściciela linii;

b) tworzenia hałd i nasypów w pasie technicznym linii elektroenergetycznej;

c) sadzenia roślinności wysokiej pod liniami elektroenergetycznymi;

2) nakazuje się przywrócenie drożności układu drenażu melioracyjnego, w przypadku ewentualnego natrafienia i uszkodzenia;

3) ustala się możliwość eksploatacji i modernizacji istniejącej sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) zakazuje się tworzenia bezpośrednich włączeń do drogi krajowej nr 15;

2) nakazuje się realizację włączenia zjazdów na drogi publiczne z zachowaniem przepisów szczególnych;

3) ustala się obsługę komunikacyjną terenu, z drogi publicznej - ul. Przemysłowej, z włączeniem na istniejącym skrzyżowaniu z Al. Odzyskania Niepodległości.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się podłączenie budynków i obiektów do istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zachowaniem następujących ustaleń, w tym:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych ustala się korzystanie z sieci wodociągowej; dopuszcza się realizację zbiorników przeciwpożarowych na terenie P;

2) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych, ustala się odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków za pomocą kanalizacji sanitarnej; ścieki przemysłowe należy poddać procesowi wstępnego podczyszczenia na urządzeniach zlokalizowanych na terenie P, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacji sanitarnej;

3) w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, ustala się ich odprowadzanie do systemu kanalizacji deszczowej; zgodnie z obowiązującymi przepisami; dopuszcza się rozwiązania alternatywne umożliwiające zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działek, poprzez ich rozprowadzanie za pomocą pasów odwadniających lub sieci lokalnych studzienek drenarskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenów komunikacji, ustala się ich odprowadzanie do systemu kanalizacji deszczowej; zgodnie z obowiązującymi przepisami; dopuszcza się rozwiązania alternatywne - profilowanie konstrukcji drogowej przy rozprowadzaniu wód opadowych w ramach pasa odwadniającego lub sieci lokalnych studzienek drenarskich a także poprzez zastosowanie specjalnego rodzaju przepuszczalnej nawierzchni drogowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) w zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się zasilanie z istniejących
i projektowanych urządzeń i sieci elektroenergetycznych; dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów elektroenergetycznych w granicach terenu P, na warunkach uzyskanych od właściciela sieci elektroenergetycznej;

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się stosowanie paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji substancji szkodliwych do powietrza oraz urządzeń do ich spalania charakteryzujących się wysokim stopniem sprawności; dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się podłączenie do dystrybucyjnej sieci gazowej;

8) w zakresie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych ustala się korzystanie z istniejących
i projektowanych urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

§ 14. Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów.

§ 15. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%;

§ 16. Z dniem wejścia w życie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego działkę nr geod. 77 oraz część działki nr 37/4, położone w Trzemesznie przy ulicy Gnieźnieńskiej i Przemysłowej", traci moc uchwała Nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2007 r. nr 38, poz. 930), w części obszaru objętego ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/86/2015
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego działkę nr geod. 77 oraz część działki nr 37/4, położone w Trzemesznie przy ulicy Gnieźnieńskiej i Przemysłowej


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/86/2015
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Trzemeszna o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna
obejmującego działkę nr geod. 77 oraz część działki nr 37/4, położone w Trzemesznie przy
ulicy Gnieźnieńskiej i Przemysłowej


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/86/2015
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Trzemeszna o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych dla miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego działkę nr geod. 77 oraz część działki nr 37/4, położone w Trzemesznie przy ulicy Gnieźnieńskiej i Przemysłowej


Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/86/2015

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego działkę nr geod. 77 oraz część działki nr 37/4, położone w Trzemesznie przy ulicy Gnieźnieńskiej i Przemysłowej

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opracowany zgodnie z przepisami, w tym:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

- ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

- ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235).

Prace nad planem rozpoczęto w wyniku podjętej uchwały Nr LV/446/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego działkę nr geod. 77 oraz część działki nr 37/4, położone w Trzemesznie przy ulicy Gnieźnieńskiej i Przemysłowej.

Projekt planu wraz z prognozą uzyskał opinie i został uzgodniony stosownie do ustaleń art. 17 pkt. 6 powołanej wyżej ustawy.

W dniach od 13 lutego 2015 r. do 16 marca 2015 r. projekt planu miejscowego wraz z prognozą wyłożony był w Urzędzie Miejskim Trzemeszna do publicznego wglądu.

W dniu 16 marca 2015 r. została przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi
w planie oraz prognozie rozwiązaniami, która nie wniosła uwag do projektu. Do dnia 07 kwietnia 2015 r. do planu i prognozy można było składać uwagi. Do projektu planu nie została złożona żadna uwaga.

Wobec dopełnienia przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz ustawą z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) procedury, przedłożono Radzie Miejskiej w Trzemesznie "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego działkę nr geod. 77 oraz część działki nr 37/4, położone w Trzemesznie przy ulicy Gnieźnieńskiej
i Przemysłowej", w celu uchwalenia.

Rada Miejska w Trzemesznie stwierdza zgodność rozwiązań przyjętych w planie z ustaleniami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzemeszno, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr XIX/132/99 z dnia 30 grudnia 1999 r.

W związku z powyższym, podjęcie przez Radę Miejską Trzemeszna uchwały dotyczącej uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego działkę nr geod. 77 oraz część działki nr 37/4, położone w Trzemesznie przy ulicy Gnieźnieńskiej i Przemysłowej", jest w pełni uzasadnione.

Po uchwaleniu planu uchwała wraz z dokumentacją planistyczną przekazana zostanie Wojewodzie w celu oceny zgodności z prawem a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama