| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40/15 Rady Gminy Osiek Mały

z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z Boiska Wielofunkcyjnego w miejscowości Dęby Szlacheckie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.) Rada Gminy Osiek Mały uchwala, co następuje:

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Boisko Wielofunkcyjne w miejscowości Dęby Szlacheckie jest obiektem ogólnodostępnym, służącym do realizacji zadań własnych Gminy Osiek Mały w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i pozostałych grup społeczeństwa gminy.

2. Obiekt jest własnością gminy Osiek Mały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) administratorze - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Osieku Małym, zwany dalej administratorem,

2) prowadzącym zajęcia - osobę prowadzącą zajęcia sportowe,

3) konserwatorze - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną przez administratora, odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie obiektu, wykonująca zadania zgodnie z zakresem obowiązków,

4) użytkownikach - należy przez to rozumieć dzieci, młodzież, pojedyncze osoby fizyczne, zorganizowane grupy, kluby, sekcje sportowe, instytucje, zakłady pracy, podmioty organizujące i przeprowadzające zawody sportowe oraz organizacje z terenu Gminy Osiek Mały.

Rozdział II.
Zasady i tryb korzystania z Boiska Wielofunkcyjnego

§ 3. Kompleks boisk sportowych zarządzany jest przez administratora i udostępniany użytkownikom nieodpłatnie.

§ 4. 1. Boisko Wielofunkcyjne czynne jest przez cały rok z wyłączeniem:

1) miesięcy: styczeń, luty i grudzień,

2) świąt uznanych ustawowo za dni wolne od pracy, z zastrzeżeniem ust.3,

2. Harmonogram korzystania z boiska wielofunkcyjnego ustala Wójt Gminy.

3. Udostępnienie Boiska Wielofunkcyjnego w okresie świąt musi być poprzedzone złożeniem wniosku przez zainteresowanych u administratora i uzyskaniem jego zgody.

4. Umożliwia się rezerwację Boiska Wielofunkcyjnego a harmonogram rezerwacji prowadzi konserwator .

5. Z przyczyn niezależnych od administratora oraz na czas przeprowadzenia koniecznych napraw korzystanie z Boiska Wielofunkcyjnego może zostać przez administratora ograniczone.

6. Korzystający z Boiska Wielofunkcyjnego obowiązani są do podania konserwatorowi swoich danych personalnych poprzez okazanie dowodu osobistego, legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego dane osobowe w celu rejestracji swego pobytu na terenie Boiska Wielofunkcyjnego .

7. Z Boiska Wielofunkcyjnego korzystać mogą:

1) dzieci i młodzież ucząca się pod nadzorem nauczyciela,

2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) grupy zorganizowane,

4) zakłady pracy, instytucje i organizacje,

5) pojedyncze osoby fizyczne,

6) dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

8. Z Boiska Wielofunkcyjnego nie mogą korzystać osoby:

1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających,

2) z przeciwwskazaniami lekarskimi.

9. Korzystający z Boiska Wielofunkcyjnego zobowiązani są do:

1) posiadania obuwia sportowego lub halowego,

2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów i urządzeń sportowych obiektu,

3) utrzymania czystości i porządku na całym obiekcie,

4) podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

10. Przebywającym na terenie Boiska Wielofunkcyjnego bezwzględnie zabrania się:

1) używania butów innych niż określone w ust.9 pkt.1,

2) wprowadzania i użytkowania rowerów, motorowerów, deskorolek i innego podobnego sprzętu,

3) niszczenia urządzeń sportowych oraz płyty boiska,

4) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe.

11. Zabrania się na teren Boiska Wielofunkcyjnego :

1) wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, puszek, butelek i innych podobnych przedmiotów.

2) wprowadzania zwierząt.

12. Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia na teren Boiska Wielofunkcyjnego napojów alkoholowych.

13. Osoby przebywające na terenie Boiska Wielofunkcyjnego mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

14. Na terenie Boiska Wielofunkcyjnego obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.

15. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Boiska Wielofunkcyjnego , administrator, konserwator nie ponoszą odpowiedzialności.

16. Wszelkie skaleczenia, urazy i inne tego rodzaju przypadki należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia sportowe lub konserwatorowi

17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Boiska Wielofunkcyjnego , pod rygorem wszczęcia postępowania karnego w sprawach o wykroczenia.

18. Administrator, konserwator i prowadzący zajęcia sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Osoby przebywające na terenie Boiska Wielofunkcyjnego zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom i zakazom.

19. Za zdarzenia na obiekcie podczas zajęć odpowiedzialność ponoszą:

1) w przypadku uczniów - osoba prowadząca zajęcia sportowe,

2) w przypadku osób nieletnich - rodzice lub opiekunowie,

3) osoby dorosłe na własną odpowiedzialność.

20. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania uchwały administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Rozdział III.
Postanowienia końcowe

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Mały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »