| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 11 maja 2015r.

w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Wągrowiec poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), oraz art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313, z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644, z 2015 r. poz. 211) Rada Gminy Wągrowiec uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Wągrowiec pobór od osób fizycznych w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 2. 1. Na inkasentów podatków określonych w § 1 wyznacza się sołtysów sołectw Gminy Wągrowiec.

2. Imienny wykaz sołtysów wraz z obszarem działania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 9,5 % od zainkasowanych i wpłaconych w ustawowym terminie kwot podatków.

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi do dnia 10-go następnego miesiąca po upływie terminu płatności podatków wymienionych w § 1.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/90/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Wągrowiec poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 325, poz. 5419, z 2012 r. poz. 3364, z 2014 r. poz. 3359, z 2015 r. poz. 2222).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Łukaszczyk


Załącznik do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Powierzenie sołtysom poboru podatków należnych Gminie w drodze inkasa, zapewni sprawną realizację tych należności poprzez możliwość dotarcia do zobowiązanych w wyznaczonym terminie.

Sołtysi ponoszą odpowiedzialność materialną związaną z przyjmowaniem i przechowywaniem zainkasowanej gotówki.

Za inkaso podatków, sołtysi otrzymywać będą wynagrodzenie, w wysokości jak postanowiono w uchwale.

Załącznik do uchwały stanowi imienny wykaz sołtysów wraz z obszarem działania.

Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Wójt


Przemysław Majchrzak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »