| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 28 kwietnia 2015r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2014Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt9 lit.c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w Uchwale Nr IV/23/2014Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej przez:- Zarządzenie Nr OG-6/15 Burmistrza Miedzychodu z dnia 19 stycznia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-11/15 Burmistrza Miedzychodu z dnia 29 stycznia 2015r.- Uchwałę Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia17 lutego 2015r. - Zarządzenie Nr OG-18/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2015r.- Zarządzenie Nr OG-19/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 lutego 2015r.- Zarządzenie Nr OG-21/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 marca 2015r.- Uchwałę Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia31 marca 2015r. - Zarządzenie Nr OG-26/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2015r.- Zarządzenie Nr OG-28/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 lutego 2015r.- Uchwałę Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 marca 2015r. - Zarządzenie Nr OG-26/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 kwietnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-28/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 kwietnia 2015r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 3.640,00zł. Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 58.731.896,89 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 56.994.925,89 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 1.736.971,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.069.136,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 40.774,50 zł

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37.160,00zł, zgodnie załącznikiem Nr 1.".

2. Zmiany do Załącznika Nr 1 stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 956.714,00 zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 59.214.970,89 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 50.885.471,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.862.768,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15.061.453,39 zł

- dotacje 3.033.659,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.894.216,00 zł

- wydatki na obsługę długu 1.010.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 7.032.109,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.069.136,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

b) wydatki na pogramy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jest w wysokości 23.375,50 zł.

c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37.160 zł."

2. Zmiany do Załącznika Nr 2 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 2a stanowią Załącznik Nr 2a do niniejszej Uchwały.

§ 3. § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu budżetu w kwocie 483.074,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt6 ustawy o finansach publicznych."

§ 4. 1. § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.953.074,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

2. Po zmianach Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak Załacznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. § 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł .

§ 6. 1. Po zmianach § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.710,151,00zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.323.138,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Po zmianach Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak Załacznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. §8 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Upoważnia się Burmistrza do:

a) ) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

b) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między zadaniami, paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków, w tym:

- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia i pochodne,

- między wydatkami majątkowymi,

- między wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącym,

- między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.

c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 8. 1. Dokonano zmian w planie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku z czym § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie: " Wydatki na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w kwocie 371.764,00zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 30.149,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6a.

2. Po zmianach Załącznik Nr 6a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak Załacznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: " Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 206.287,00 zł

2) celowe w wysokości 535.855,00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,00zł,

b) na wkład własny w organizację prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz innych prac związanych z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem 166.786,00zł,

c) na organizację prac interwencyjnych 169,00zł,

d) na odprawy emerytalne 238.900,00zł.

§ 10. 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zał1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zał2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Zał2a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zał3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zał4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zał5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zał6


Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę 3.640,00zł. W dziale Oświata i wychowanie zwiększono dochody z tytułu odpłatności za bilety w ramach realizacji projektu "Nie boję się muzyki". Przychody zwiększono o kwotę 953.074,00zł. Dokonano zmian w planie przychodów, poprzez wprowadzenie "wolnych środków" w kwocie 2.953.074,00zł: - planowaną kwotę kredytu 2.000.000,00zł zastąpiono przychodami z tytułu "wolnych środków" - zwiększenie przychodów o kwotę 953.074,00zł pozwoliło zwiększyć plan wydatków. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 956.714,00zł. Wprowadzenie przychów na kwotę 953.074,00zł pozwoliło na zwiększenie wydatków poprzez zwiększenie planu wydatków bądź też wprowadzenie nowych zadań. Wskazana kwota została przekazana na: - zwiększenie w roku 2015 dotacji dla powiatu na wyposażenie Szpitala - 299.630,00zł, - wprowadzenie dotacji dla Powiatu Międzychodzkiego na przebudowę drogi do składowiska odpadów - 250.000,00zł, - zwiększenia planu wydatów na wkład pieniężny do Spółki MOSTiR - 200.000,00zł, - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -50.000,00zł, - 75.531,00zł na zadania związane z odnawialnymi źródłami energii, - po 8.000,00zł na Festyn Rycerski w Zatomiu Starym i 600-lecie Gorzynia, - na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 61.913,00zł. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w celu prawidłowej realizacji budżetu. Wprowadzono zmiany w planach wydatków jednostek oświatowych poprzez wprowadzenie zadań inwestycyjnych, remontowych i zakupów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »