| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie

z dnia 15 maja 2015r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleczew

Na podstawie art.42 ust.7 pkt.3 w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.) Rada Miejska w Kleczewie uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIV/348/02 Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleczew uchyla się dotychczasową treść §12 i §13 i wpisuje się nową treść w brzmieniu:

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin ustala się według następujących zasad:

1. Wymiar etatu nauczyciela ustala się jako sumę części etatów składowych, według wzoru: We = E1: L1 + E2: L2 + E3: L3 +.....+ En : Ln , gdzie: We - oznacza wskaźnik realizowanego przez nauczyciela wymiaru zajęć, E1, E2, E3...En - oznacza przydzieloną liczbę godzin z przedmiotów o różnym wymiarze, L1, L2, L3...Ln - oznacza tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

2. Jeżeli wskaźnik realizowanego wymiaru zajęć (We) jest równy bądź większy od 0,95 i nie większy od 1,00, to wymiar etatu nauczyciela traktuje się jako równy 1 (nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze).

3. Indywidualny obowiązkowy wymiar godzin (Ip) nauczyciela określa się następująco: Ip = (E1 + E2 + E3 +... + En) : We gdzie: We - równe bądź większe od 0,95 i nie większe od 1,00 traktuje się jak 1,00, a We większe od 1,00 zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku, przy czym tak obliczone indywidualne pensum (Ip) zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wielkości nie przekraczające 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej godziny..

4. Jeżeli wskaźnik realizowanego wymiaru jest mniejszy niż 0,95, to wymiar etatu nauczyciela jest niepełny (za zgodą nauczyciela i zgodnie z przepisami ustawy - Karta Nauczyciela) i wyraża się go w postaci ilorazu łącznej liczby przydzielonych godzin (Es) do indywidualnego obowiązkowego wymiaru godzin (Ip): Es/Ip.

§ 13. Zasady ustalania godzin ponadwymiarowych (Gp)nauczycieli nauczycieli nauczających przedmiotów w różnym wymiarze godzin :

1. Godziny ponadwymiarowe mogą być realizowane w przypadku, gdy wskaźnik wymiaru (We) jest większy od 1,00.

2. Różnica pomiędzy łączną liczbą realizowanych przez nauczyciela godzin (Es),
a indywidualnym pensum nauczyciela (Ip) stanowi godziny ponadwymiarowe (Gp): Gp = Es - Ip

3. Za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się indywidualny obowiązkowy wymiar godzin (Ip) pomniejszony
o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania danego nauczyciela i ustalonego dla niego indywidualnego pensum (Ip)".

§ 2. Zasady ustalania wymiaru etatu i godzin ponadwymiarowych nauczycieli nauczających przedmiotów w różnym wymiarze godzin, obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, pozostają bez zmian do końca roku szkolnego 2014/2015.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie


Maciej Trzewiczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »