| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/61/15 Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z targowiska gminnego w Czempiniu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się lokalizację targowiska gminnego "Mój Rynek" w Czempiniu przy ul. Powstańców Wlkp. 35 zwanego dalej "targowiskiem".

§ 2. Uchwala się regulamin określający zasady i tryb korzystania z targowiska gminnego "Mój Rynek" w Czempiniu, ul. Powstańców Wlkp. 35 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/255/13 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z targowiska gminnego w Czempiniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempiń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr X/61/15
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 21 maja 2015 r.

Załącznik do uchwały Nr X/61/15

Regulamin określający zasady i tryb korzystania z targowiska gminnego

"Mój Rynek" w Czempiniu ul. Powstańców Wlkp. 35

§ 1. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2. Zarządcą targowiska jest Burmistrz Gminy Czempiń

§ 3. 1. Targowisko czynne jest od wtorku do soboty od godz. 6.30 do godz. 14.30.

2. W niedziele i święta targowisko jest nieczynne, z wyjątkiem niedziel i świąt wyznaczonych przez zarządzającego targowiskiem i podanych do wiadomości na tablicy ogłoszeń na targowisku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czempiniu.

§ 4. Uprawnionymi do dokonywania sprzedaży na targowisku są:

1) osoby fizyczne,

2) osoby prawne,

3) jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

§ 5. 1. Miejsce sprzedaży wskazuje zarządzający targowiskiem, według rodzaju oferowanych do sprzedaży towarów ( produkty rolno-spożywcze, pozostałe towary) i formy sprzedaży (ze straganu, bezpośrednio z samochodu).

2. Stoiska oznaczone tabliczką z logo programu "Mój Rynek" przeznacza się do prowadzenia sprzedaży produktów rolno-spożywczych.

3. Od godz. 6.30 do 7.30 pierwszeństwo w obejmowaniu stoisk handlowych mają rolnicy.

4. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, dopuszcza się sprzedaż pozostałych towarów.

§ 6. 1. Miejsca targowe, z wyjątkiem stoisk przeznaczonych do sprzedaży produktów rolno-spożywczych oznaczonych tabliczką z logo programu "Mój Rynek", mogą być objęte rezerwacją.

2. Rezerwacja następuje w drodze umowy, na wniosek zainteresowanego, w której określone zostaną zasady rezerwacji i zasady płatności.

3. Wysokość opłaty rezerwacyjne określa Burmistrz Gminy Czempiń.

4. Rezerwacja zachowana będzie w dniu targowym do godz. 7.30. W przypadku niezajęcia miejsca handlowego do wyznaczonej godziny, rezerwacja wygasa w danym dniu targowym.

5. Rezerwację można dokonać na okres 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.

6. Osoba prowadząca działalność handlową na targowisku może dokonać rezerwacji więcej niż 1 miejsca.

§ 7. 1. Kryteriami według których rozpatrywane będą wnioski o przyznanie miejsc rezerwacyjnych są:

1) proponowany okres rezerwacji miejsca:

a) 1 miesiącliczba punktów 5

b) 6 miesięcyliczba punktów 10

c) 12 miesięcyliczba punktów 15

d) 24 miesięcyliczba punktów 20

2) liczba dni prowadzenia handlu:

a) 1 raz w tygodniuliczba punktów 5

b) 2 razy w tygodniuliczba punktów 10

c) wszystkie dni targoweliczba punktów 15

3) okres prowadzenia handlu na targowisku w Czempiniu, co najmniej dwa lata, udokumentowany dowodami uiszczenia opłaty targowej lub oświadczeniem Wnioskodawcy

liczba punktów 10

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 45.

§ 8. Opłata za rezerwację miejsca nie zwalnia od obowiązku uiszczenia dziennej opłaty targowej.

§ 9. 1. Osoby handlujące mogą oferować do sprzedaży wszystkie towary dopuszczone do sprzedaży detalicznej na straganach i targowiskach.

2. Za każde stoisko handlowe pobiera się odrębną opłatę targową.

3. Dowód wniesienia opłaty targowej należy zachować do czasu opuszczenia targowiska, na wypadek kontroli.

4. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku zobowiązane są do:

1) zajmowania stoiska wyłącznie do celów handlowych,

2) oznaczenia stoiska szyldem zawierającym dane umożliwiające identyfikację sprzedawcy

5. Towary oferowane do sprzedaży mogą znajdować się tylko w obrębie stoiska.

§ 10. 1. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku zobowiązane są do utrzymania czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż i po zakończeniu sprzedaży.

2. W przypadku pozostawienie stoiska nieuprzątniętego kosztami sprzątania zostanie obciążony korzystający.

§ 11. Na targowisku zabronione jest:

1) samowolne zmienianie stanowiska do prowadzenia handlu,

2) handlowanie na wyznaczonych drogach i ciągach dla pieszych,

3) jeżdżenie rowerami,

4) jeżdżenie pojazdami mechanicznymi, z wyjątkiem dostarczenia towaru na stoisko,

5) parkowanie pojazdów.

§ 12. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska lub pracy pracowników obsługi należy kierować do Burmistrza Gminy Czempiń.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »