| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/50/15 Rady Miejskiej Turku

z dnia 21 maja 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr III/11/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./, art.212 ust.1 pkt.1-2, art.214 pkt 1, art.215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Turku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2015 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 1/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 02 stycznia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 16/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 stycznia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 25/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 stycznia 2015r.,

Uchwałą Nr IV/21/15 Rady Miejskiej Turek z dnia 12 lutego 2015r.,

Zarządzeniem Nr 33/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 24 lutego 2015r.,

Uchwałą Nr 35/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 marca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 45/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 marca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 53/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 kwietnia 2015r.,

Uchwałą Nr VI/45/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 kwietnia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 58/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 kwietnia 2015r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ W § 1 w ust. 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 91.697.474,89 zł zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 91.727.474,89 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85.846.755,89 zł zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 85.876.755,89 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa sięw zł

Dział

Rozdział

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

758

75814

0970

240.000,00

30.000,00

270.000,00

2/ W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 88.980.974,89 zł zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 89.010.974,89zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 81.099.355,89 zł zmniejsza się o kwotę 66.000,00 zł do kwoty 81.033.355,89 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.881.619,00 zł zwiększa się o kwotę 96.000,00 zł do kwoty 7.977.619,00 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza sięw zł

Dział

Rozdział

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

801

80104

4270

160.000,00

50.000,00

110.000,00

900

90004

4210

50.000,00

26.000,00

24.000,00

zwiększa sięw zł

Dział

Rozdział

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

926

92605

2360

200.000,00

10.000,00

210.000,00

dodaje się w

Dział

Rozdział

§

Kwotę

801

80104

6050

70.000,00

900

90004

6060

26.000,00

3/ W załączniku nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych dokonuje się zmian:

a/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- dodaje się:

rozdział 80104 - Przedszkola

pkt 1 - "Modernizacja zmywalni i adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Przedszkolu Nr 6" kwota planowanych środków budżetowych 70.000,00 zł,

b/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dodaje się:

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

pkt. 1 - "Zakup konstrukcji kwietnikowych kaskadowych dla ukwiecenia Placu Wojska Polskiego" - kwota planowanych środków budżetowych 26.000,00 zł.

c/ w dziale 851 - Ochrona zdrowia

w rozdziale 85111 - szpitale ogólne

- pkt.1 - "Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na dofinansowanie przebudowy budynku "A" oraz adaptację pierwszego piętra budynku na oddział ortopedyczny" kwota planowanych środków budżetowych 550.000,00 zł otrzymuje brzmienie:

"Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania oddziałów do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia" kwota planowanych środków budżetowych 190.000,00 zł,

- dodaje się:

pkt 2 - "Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na wykonanie I etapu informatyzacji szpitala" kwota planowanych środków budżetowych 300.000,00 zł,

pkt 3 - "Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na zakup agregatu wody lodowej" kwota planowanych środków budżetowych 60.000,00 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 5 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ W § 5 w pkt. 2) kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wysokości 3.751.157,00 zł zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 3.761.157,00 zł;

5/ W załączniku nr 7 - Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy - dokonuje się zmian:

a/ w pkt I - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

- w pkt.1 - Dotacje celowe

pkt 7/ - Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na dofinansowanie przebudowy budynku "A" oraz adaptację pierwszego piętra budynku na oddział ortopedyczny - kwota 550.000,00 zł, otrzymuje brzmienie: "Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania oddziałów do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia" kwota 190.000,00 zł

oraz dodaje się:

pkt 9/ - "Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na wykonanie I etapu informatyzacji szpitala" kwota 300.000,00 zł,

pkt 10/ - "Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na zakup agregatu wody lodowej" kwota 60.000,00 zł.

b/ w pkt.II - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - kwotę 3.751.157,00 zl zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 3.761.157,00 zł,

- w pkt. 1 - Dotacje celowe - kwotę 2.081.157,00 zł zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 2.091.157,00 zł,

w ppkt. 11/ - Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - kwotę 200.000,00 zł zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 210.000,00 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 7 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Turku


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/50/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/50/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/50/45

Rady Miejskiej Turku

z dnia 21 maja 2015r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł , w tym:

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT, w związku z rozliczeniem tego podatku za rok ubiegły.

W Y D A T K I - zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- o kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na usługi remontowe, a planuje się wydatki majątkowe w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację zmywalni i adaptację pomieszczeń na oddział przedszkolny w Przedszkolu Nr 6.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 26.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące na utrzymanie zieleni, a planuje się w tej wysokości wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup konstrukcji kwietnikowych kaskadowych dla ukwiecenia Placu Wojska Polskiego.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111 - Szpitale ogólne

- zadanie majątkowe pod nazwą: "Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na dofinansowanie przebudowy budynku "A" oraz adaptację pierwszego piętra budynku na oddział ortopedyczny" z planowaną kwotą środków budżetowych na realizację w wysokości 550.000,00 zł otrzymuje brzmienie: "Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania oddziałów do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia" z planowaną kwotą środków budżetowych w wysokości 190.000,00 zł,

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 360.000 zł na dotacje celowe dla SP ZOZ w Turku z przeznaczeniem na wykonanie I etapu informatyzacji szpitala - 300.000,00 zł oraz zakup agregatu wody lodowej - 60.000,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane dotacje celowe przeznaczone na szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizację imprez sportowo - rekreacyjnych.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »