| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Lwówek, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1457), Rada Miejska w Lwówku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Lwówek w wysokości 160,00 zł brutto, płatną z góry do dwunastego dnia każdego miesiąca.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje świadczenia w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, a w szczególności:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

§ 2. 1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 6 zł brutto za każdy dzień pobytu.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 jest płatna do dwunastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało z wyżywienia.

§ 3. 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przebywających w żłobku prowadzonym przez Gminę Lwówek mogą się ubiegać o:

1) obniżenie o 50% opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), uprawniającego rodzinę do świadczeń z pomocy społecznej;

2. Obniżenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje Dyrektor żłobka na podstawie stosownego zaświadczenia w tej sprawie, wydanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku;

3. W indywidualnych sytuacjach losowych Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub Dyrektora Żłobka, może zdecydować o przyznaniu ulgi lub zwolnieniu z opłat, o których mowa w § 1 ust. 1.

4. W przypadku, gdy do żłobka uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, na pisemny wniosek jednego z rodziców/opiekunów prawnych obniża się o 25% opłatę określoną w § 1 ust. 1 dla drugiego dziecka oraz o 50% dla trzeciego i kolejnych dzieci.

5. Przy ustalaniu zniżki na żłobek prowadzony przez gminę Lwówek, w przypadku rodziny wielodzietnej bierze się pod uwagę dodatkowe zniżki określone w stosownej uchwale w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lwówek programu Lwówecka Karta Rodziny Wielodzietnej, przyznając tą zniżkę, która w danym momencie jest korzystniejsza dla rodziny wielodzietnej.

§ 4. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała nr XXXIV/238/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Lwówek, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lwówku


Piotr Przewoźny


Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 28 maja 2015 r.

Na podstawie art. 58 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.), wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały. Dodatkowo art. 59 ust. 2 cytowanej ustawy stanowi, że rada gminy w drodze uchwały może określić warunki częściowego oraz całkowitego zwolnienia od ustalonych przez siebie opłat.

Na kwotę odpłatności za pobyt dziecka w żłobku składają się koszty organizacji pobytu dziecka w żłobku, tj. opieka pielęgnacyjna, wychowawcza i, edukacyjna, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dzieci i uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny oraz koszty jego wyżywienia. Uwzględniono również wsparcie finansowe w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".

Proponowana opłata stała w kwocie 160,00 zł brutto miesięcznie ma na celu częściowy zwrot ponoszonych przez gminę Lwówek kosztów prowadzenia i utrzymania obiektu.

W celu realizacji zapisów cytowanej ustawy, mając w szczególności na uwadze prawidłowe funkcjonowanie na terenie Lwówka żłobka, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek


Piotr Długosz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »