| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy w Kole

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zm./ art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz.U. z 2015 roku poz. 163 ze zm/ Rada Gminy Koło uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1. warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2. szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, o których mowa w pkt 1 oraz tryb ich pobierania.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, zwany dalej Ośrodkiem, przyznaje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie, odpłatnie lub częściowo odpłatnie.

2. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność w zależności od posiadanych dochodów: sytuacji rodzinnej przy uwzględnieniu kryteriów dochodowych określonych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

3. Ustala się tabelę odpłatności za usługi opiekuńcze stanowiącą załącznik Nr 1 do Uchwały.

4. Ustala się opłatę za 1 godzinę usług opiekuńczych w wysokości 12,38 zł ( słownie: dwanaście złotych 38/100).

§ 4. Opłaty za usługi opiekuńcze wnosi się do dnia 15 każdego następnego miesiąca po miesiącu wykonania usług przelewem na konto Urzędu Gminy Koło wskazane w decyzji administracyjnej.

§ 5. Osoba korzystająca z usług opiekuńczych może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, ze względu na:

1. konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów usług opiekuńczych,

2. konieczność ponoszenia opłat za pobyt innego członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej,

3. konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z usług opiekuńczych,

4. długotrwałą chorobę,

5. wielodzietność,

6. zdarzenie losowe o ile jest to związane z dodatkowymi wydatkami finansowymi lub klęski żywiołowej

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XX/99/2004 Rady Gminy w Kole z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodnicząca Rady Gminy w Kole


Teresa Bilińska

Załącznik do Uchwały Nr VIII/50/2015
Rady Gminy w Kole
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zal do uchwały nr VIII 50 2015

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Pilarz-Herzyk

www.mamaprawniczka.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »