reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/61/15 Rady Powiatu w Śremie

z dnia 29 maja 2015r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/23/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, , zmienionej uchwałami:

- Nr 10/48/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 stycznia 2015 r.,

- Nr IV/32/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 lutego 2015 r.,

- Nr V/45/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 marca 2015 r.,

- Nr VI/52/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 kwietnia 2015 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 285.900 zł do kwoty 57.581.349 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 46.315 zł do kwoty 55.104.849 zł,

c) w ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 239.585 zł do kwoty 2.476.500 zł,

d) w ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

e) w ust. 2 pkt 2 załącznik nr 3b w zakresie dotacji na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

f) w ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 576.490 zł do kwoty 60.982.936 zł, zakres zmian załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 46.315 zł do kwoty 51.451.030 zł,

c) w ust.1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 530.175 zł do kwoty 9.531.906 zł,

d) w ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

e) w ust. 2 pkt 2 załącznik nr 3b w zakresie wydatków na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

f) w ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie wydatków na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

g) w ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

h) w ust. 3 załącznik nr 4 w zakresie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie
należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

i) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:"1. Deficyt budżetu w kwocie 3.401.587 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.737.090 zł,
w tym z tytułu:

1) wolnych środków, kwotę 3.437.090 zł,

2) kredytów, kwotę 1.300.000 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.335.503 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7".

4) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9
do niniejszej uchwały,

5) w § 4:

a) w pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 132.670 zł do kwoty 306.215 zł,

b) w pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 100.675 zł do kwoty 1.885.644 zł,

c) w pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę
15.675 zł do kwoty 1.471.005 zł,

d) w pkt 2 lit. d zmniejsza się rezerwę w zakresie pomocy społecznej o kwotę 85.000 zł do kwoty 139.932 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Piotr Ruta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik3a.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik5a.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2015 r.

DO UCHWAŁY NR VII/61/15

RADY POWIATU W ŚREMIE

z dnia 29 maja 2015 r.

Wysoko Rado

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę 285.900 zł i wydatków o kwotę 576.490 zł.

Źródłem dochodów budżetu powiatu są:

1. pomoc finansowa od gminy Książ Wlkp. w wysokości 150.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika w m. Zaborowo przy drodze powiatowej Nr 4076P i 4079P". Wartość zadania po zmianie wyniesie 300.000 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6300);

2. pomoc finansowa od gminy Brodnica w wysokości 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 4062P
w m. Jaszkowo, Przylepki, Brodnica, przy drodze powiatowej 4065P
w m. Brodnica oraz drodze powiatowej 4063P w m. Szołdry". Wartość zadania wyniesie 100.000 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6300),

3. decyzja Wojewody Wlkp. z dnia 13 maja 2015 r. Nr FB-I.3111.141.2015.4 zwiększająca o kwotę 1.000 zł dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków organizacji kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (dz. 750, rozdz. 75045, § 2120);

4. decyzja Wojewody Wlkp. z dnia 19 maja 2015 r. Nr FB-I.3111.75.2015.3 zwiększająca
o kwotę 6.000 zł dotacje celowe z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem
na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (dz. 700, rozdz., 70005, § 2110);

5. nabyty spadek po zmarłej mieszkance Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem
w wysokości 34.915 zł oraz wpłaty darczyńców na rzecz DPS-u w wysokości 4.400 zł (dz. 852, rozdz. 85202, § 0960). Środki te na mocy testamentu i wolą darczyńców zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i niezbędne remonty;

6. pomoc finansowa od gminy Dolsk w wysokości 39.585 zł na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni, chodników i odwodnienia drogi powiatowej nr 3922P ul. Gostyńskie Przedmieście w Dolsku" (dz. 600, rozdz. 60014, § 6300). Ogółem pomoc finansowa od gminy Dolsk zwiększy się do kwoty 125.000 zł.

Ponadto zwiększyć należy również udział własny powiatu w tej inwestycji o kwotę 25.000 zł (z wolnych środków).

Wartość zadania po zmianie wyniesie 250.000 zł.

Po stronie wydatków Zarząd Powiatu proponuje zmianę na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Technicznych polegającą na przeniesieniach w planie finansowym - zmniejszenie wydatków osobowych o kwotę 6.430 zł i zwiększenie wydatków rzeczowych. Zmiany te dotyczą realizacji programu unijnego pn. Uczenie się przez całe życie (dz. 801, rozdz. 80195, §§ 4117, 4127, 4177, 4217, 4307).

Ponadto Zarząd Powiatu proponuje zwiększenia wydatków budżetu na:

1. zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana dachu na sali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących" zwiększenie o kwotę 25.000 zł. Wartość zadania po zmianie wyniesie 75.000 zł (dz. 801, rozdz. 8095, § 6050);

2. pomoc finansową dla gminy Śrem w kwocie 20.590 zł na modernizację figury Matki Bożej z Dzieciątkiem na Placu 20 Października w Śremie. Wartość pomocy finansowej wyniesie 50% całkowitych kosztów realizacji zadania (dz. 921, rozdz. 92120, § 6300);

3. nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wejścia głównego i holu do budynku przy ul. Marciniaka 2 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" o kwotę 150.000 zł (dz. 600, rozdz. 60014, § 6050);

4. nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo, Przylepki, Brodnica, przy drodze powiatowej 4065P
w m. Brodnica oraz drodze powiatowej 4063P w m. Szołdry" o kwotę 100.000 zł
(dz. 600, rozdz. 60014, § 6050). Środki na to zadanie w 50%, tj. w kwocie 50.000 zł będą uzyskane z pomocy finansowej z gminy Brodnica. Natomiast pozostałe 50% będzie sfinansowane z wolnych środków.

5. pomoc finansową dla powiatu poznańskiego w wysokości 20.000 zł (dz. 600, rozdz. 60014, § 6300) na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2480P Czmoń - Dąbrowa, na odcinku od m. Czmoń do granicy Powiatu Śremskiego". Długość przedmiotowego odcinka drogi wyniesie 1,74 km, a prace polegać będą na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej oraz umocnieniu poboczy. Wartość zadania szacowana jest na kwotę 870.000 zł.

Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego zostanie sfinansowana wolnymi środkami.

Powyższe wydatki w kwocie 265.590 zł będą sfinansowane z wolnych środków.

Zarząd Powiatu proponuje także częściowe rozdysponowanie rezerw:

1) celowej oświatowej w kwocie 15.675 zł, w tym:

a) 12.275 zł na refundację wypłaconych wynagrodzeń z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących
(dz. 801, rozdz. 80120, §§ 4010, 4110, 4120);

b) 3.400 zł na dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów Zespołu Szkół Technicznych do Bergen na obchody "Dni Anne Frank" (dz. 801, rozdz. 80195, § 4300).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 1.471.005 zł;

2) ogólnej w kwocie 132.670 zł, w tym:

a) 15.000 zł na organizację zawodów w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców
z terenu powiatu śremskiego pn. Grand Prix o Puchar Starosty (dz. 926, rozdz. 92695, § 4300);

b) 8.670 zł z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych na wyposażenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dz. 710, rozdz. 71015,
§ 4210);

c) 24.000 zł na zakup informatycznego systemu zarządzania pracami rady powiatu eSesja, obejmującego: sprzęt, oprogramowanie oraz szkolenie użytkowników. Do działania systemu konieczny jest dostęp do internetu, dzięki niemu optymalizuje się komunikację z radnymi, znacząco obniża koszty obsługi rady: papieru, tonerów, przesyłek pocztowych oraz usprawnia przebieg sesji,
m.in. głosowań (dz. 750, rozdz. 75019, §§ 4210, 4300);

d) 70.000 zł na remont sali sesyjnej, obejmujący m.in. malowanie ścian, cyklinowanie podłogi, zmiany w instalacji elektrycznej (dz. 750, rozdz. 75020,
§ 4270);

e) 15.000 zł na zakup mebli biurowych i regałów przesuwnych do archiwum Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dz. 710, rozdz. 71014,
§ 4210).

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 306.215 zł.

1) celowej na pomoc społeczną w kwocie 85.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dodatkowych dzieci z terenu naszego powiatu
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Stan rezerwy po zmianie: 139.932 zł.

Ponadto w budżecie ujęte zostaną zmiany wynikające z zawiadomień złożonych przez Starostwo Powiatowe (dz. 750, rozdz. 75019, dz. 851, rozdz. 85149), Powiatowy Zarząd Dróg (dz. 750, rozdz. 75075), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dz. 852, rozdz. 85204, 85218), Zespół Szkół Rolniczych (dz. 801, rozdz. 80120, 80130, 80140), Zespół Szkół Technicznych (dz. 801, rozdz. 80120, 80195).

W wyniku zmian budżetu zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 290.590 zł do kwoty 3.401.587 zł oraz zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 250.090 zł, do kwoty 3.437.090 zł.

Zmiany w budżecie ujęto w następujących załącznikach do uchwały:

1) Nr 1 o dochodach budżetu powiatu,

2) Nr 2 o wydatkach z budżetu powiatu,

3) Nr 3 o dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej,

4) Nr 4 o dochodach i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej,

5) Nr 5 w zakresie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,

6) Nr 6 w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

7) Nr 7 o dotacjach z budżetu,

8) Nr 8 o wydatkach inwestycyjnych z budżetu,

9) Nr 9 plan przychodów i rozchodów.

Biorąc pod uwagę, że powyższe zmiany w budżecie są niezbędne, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Starosta Śremski


Zenon Jahns

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Szczerbowski

Prawnik, ekspert prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama