reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX / 93 / 2015 Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koninko, w części dotyczącej działek nr ewid.: 105/9 i 105/10, gmina Kórnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) Rada Miejska w Kórniku, po stwierdzeniu, że zmiana planu miejscowego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koninko, w części dotyczącej działek nr ewid.: 105/9 i 105/10, gmina Kórnik.

2. Zmianą planu obejmuje się obszar o łącznej powierzchni 1,76 ha, zlokalizowany w powiecie poznańskim, w gminie Kórnik, w obrębie geodezyjnym Koninko, położony przy ul. Radiowej, stanowiący działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 105/9 i 105/10.

3. Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawiono na rysunku zmiany planu, o którym mowa w § 2 pkt 1.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek zmiany planu, zatytułowany "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koninko, w części dotyczącej działek nr ewid.: 105/9 i 105/10, gmina Kórnik, opracowany w skali 1: 1000 - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kórniku o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kórniku o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział I.
Przepisy ogólne

§ 3. Zakres ustaleń zmiany planu wynika z uchwały Nr XIII/162/2011 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koninko w części dotyczącej dz. nr ewid. 105/10 i 105/9, gm. Kórnik.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) zmianie planu - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć funkcję podstawową, określoną dla danego terenu;

3) funkcji terenu - należy przez to rozumieć synonim przeznaczenia terenu;

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu, dla którego określono przeznaczenie oraz który wyznaczono na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię pokazaną na rysunku zmiany planu, która określa najmniejszą odległość od granicy działki, w jakiej można sytuować frontową elewację budynku, bez uwzględniania takich elementów budynku jak okapy, gzymsy, detale architektoniczne i nadwieszenia;

6) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek procentowy powierzchni zajętej przez budynki (mierzonej po zewnętrznym obrysie murów lub obudowy ścian przyziemia, a w przypadku nadwieszeń, podcieni z podporami i przejazdów, po obrysie wyższych kondygnacji tychże budynków i obiektów kubaturowych) do powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynków lokalizowanych na działce budowlanej (mierzonej po zewnętrznym obrysie murów lub obudowy ścian przyziemia, a w przypadku nadwieszeń, podcieni z podporami i przejazdów, po obrysie wyższych kondygnacji tychże budynków i obiektów kubaturowych);

8) uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach prawa poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

9) urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć zlokalizowane pod ziemią, na ziemi lub nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, z wyłączeniem przyłączy do budynków;

10) szyldzie - należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, mogące zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;

11) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach, znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawianym przez Gminę - kategoria ta nie obejmuje tablic reklamowych, reklam remontowych oraz pylonów reklamowych;

12) tablicach reklamowych - należy przez to rozumieć wydzielone na nośniku lub obiekcie płaszczyzny, na której są naklejane lub mocowane plakaty reklamowe;

13) reklamie remontowej - należy przez to rozumieć informację umieszczoną na siatkach okrywających rusztowanie budowlane, dopuszczoną do stosowania wyłącznie w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych.

Dział II.
Przepisy szczegółowe

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów

oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 5. Na obszarze zmiany planu ustala się tereny o podstawowym przeznaczeniu:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1MN;

2) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1U;

3) teren zieleni nieurządzonej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1ZN;

4) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1E;

5) teren infrastruktury technicznej - kanalizacja, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1K;

6) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1KDW.

§ 6. Linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, określonych w niniejszej uchwale, stanowi linia ciągła pokazana na rysunku zmiany planu.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 7. 1. Na obszarze objętym zmianą planu zakazuje się lokalizowania:

1) reklam,

2) szyldów, przy czym dopuszcza się lokalizowanie szyldów o powierzchni do 1,0 m2 umiejscowionych wyłącznie na frontowych elewacjach budynków mieszkalnych w poziomie parteru,

3) ogrodzeń wyższych niż 1,8 m;

4) ogrodzeń z elementów prefabrykowanych pełnych i betonowych, od strony drogi publicznej.

2. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się nakaz wykańczania elewacji budynków w sposób spełniający następujące wymagania:

1) do wykańczania elewacji stosować materiały pochodzenia naturalnego lub wiernie imitujące materiały naturalne w tym m.in. takie jak: tynk, kamień, drewno, klinkier, płytki ceramiczne;

2) do wykańczania elewacji zakazuje się stosowania sidingu elewacyjnego;

3) kolorystyka materiałów wykorzystanych do wykończenia elewacji w kolorach stonowanych, pastelowych, lub wynikająca z zastosowania wyżej wymienionych materiałów, przy czym zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych;

4) stosować pokrycia dachowe w kolorach pochodnych brązu, szarości lub czerwieni;

5) ustala się stosowanie pokryć z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 8. 1. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się selektywne gromadzenie warstwy humusowej i mineralnej pochodzących z wykopów ziemnych, powstałych w wyniku realizacji zapisów zmiany planu.

2. Dopuszcza się zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych, powstałych w wyniku realizacji zamierzeń zmiany planu, poza obszarem objętym niniejszą uchwałą, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 9. 1. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania odpadów, na warunkach określonych w przepisach prawa.

2. Odpady należy gromadzić w sposób selektywny, a dalszy sposób postępowania z nimi, należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10. Uciążliwości dla środowiska, związane z realizacją wyznaczonej w zmianie planu funkcji terenu, nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych w przepisach prawa oraz wykraczać poza granice nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny.

§ 11. Na terenie objętym zmianą planu zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przy czym zakaz ten nie dotyczy realizacji obiektów i urządzeń służących łączności publicznej i sygnalizacji oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN ustala się zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, takich jak dla terenu przeznaczonego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, określonych w przepisach odrębnych.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1U ustala się zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, takich jak dla terenu przeznaczonego dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej, określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej

§ 13. 1. Ze względu na lokalizację terenu objętego zmianą planu w granicach zespołu stanowisk archeologicznych nr 6 ujętych w gminnej ewidencji zabytków dla miasta i gminy Kórnik ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przedmiotowego terenu a wymagających prac ziemnych.

2. W uzasadnionym przypadku ustala się nakaz wstrzymania prac ziemnych oraz nakaz przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.

3. Inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

§ 14. 1. Na terenie zieleni nieurządzonej 1ZN ustala się realizację zieleni niskiej, średniej lub wysokiej, dostosowanej do lokalnych warunków gruntowo-wodnych.

2. Zagospodarowanie terenu należy kształtować w sposób nieutrudniający dostępu do cieku naturalnego, stanowiącego śródlądową wodę powierzchniową płynącą - rzekę Koplę II.

3. Dopuszcza się realizację ścieżki pieszej, rowerowej lub pieszo-rowerowej.

4. Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury.

5. Dopuszcza się realizację budowli oraz urządzeń wodnych związanych bezpośrednio z prowadzeniem racjonalnej gospodarki wodnej lub rolniczej.

Rozdział 6.
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 15. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN zabudowę należy kształtować w sposób zgodny z przepisami prawa oraz ustaleniami zmiany planu:

1) ustala się realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących;

2) zakazuje się realizacji budynków gospodarczych, garażowych lub łączących funkcję garażową i gospodarczą - stanowiących odrębny obiekt budowlany względem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

§ 16. Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych na terenie oznaczonym symbolem 1MN ustala się zachowanie następujących parametrów:

1) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych i maksymalnie 8,50 m;

2) dopuszcza się realizację poddasza nieużytkowego;

3) zakazuje się realizacji kondygnacji podziemnej;

4) ustala się poziom posadzki parteru nie wyższy niż 0,30 m nad powierzchnią terenu przed głównym wejściem do budynku;

5) dachy strome, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30o do 45o, przy czym dopuszcza się realizację lukarn dachowych o innym kącie nachylenia niż wyżej określone, o ile będzie to podyktowane wymogami konstrukcji lub względami funkcjonalnymi pomieszczeń.

§ 17. Dla działki budowlanej na terenie oznaczonym symbolem 1MN ustala się:

1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0,10;

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0,70.

§ 18. Dla działki budowlanej na terenie oznaczonym symbolem 1MN ustala się:

1) minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy wynoszący 10%;

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy wynoszący 35%.

§ 19. Dla działki budowlanej na terenie oznaczonym symbolem 1MN ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynoszący 45%.

§ 20. Na terenie zabudowy usługowej, oznaczonym symbolem 1U zabudowę należy kształtować w sposób zgodny z przepisami prawa oraz ustaleniami planu:

1) ustala się realizację budynków usługowych;

2) dopuszcza się możliwość realizacji parkingu służącego obsłudze funkcji usługowej;

3) dopuszcza się realizację pylonu reklamowego;

4) dopuszcza się realizację tablic reklamowych.

§ 21. Dla budynków usługowych, realizowanych na terenie oznaczonym symbolem 1U ustala się zachowanie następujących parametrów:

1) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych i maksymalnie 7,00 m;

2) zakazuje się realizacji kondygnacji podziemnej;

3) ustala się poziom posadzki parteru nie wyższy niż 0,30 m nad powierzchnią terenu przed głównym wejściem do budynku;

4) dachy płaskie, o kącie nachylenia połaci dachowych do 10o.

§ 22. Dla działki budowlanej na terenie oznaczonym symbolem 1U ustala się:

1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0,06;

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0,80.

§ 23. Dla działki budowlanej na terenie oznaczonym symbolem 1U ustala się:

1) minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy wynoszący 6%;

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy wynoszący 40%.

§ 24. Dla działki budowlanej na terenie oznaczonym symbolem 1U ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynoszący 35%.

§ 25. Ustala się zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy - zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

§ 26. 1. Ustala się obowiązek zapewnienia min. 2 miejsc postojowych w granicach działki budowlanej dla samochodów osobowych na każdy lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, przy czym do bilansu miejsc postojowych można wliczyć 1 miejsce postojowe zrealizowane w garażu.

2. Ustala się obowiązek realizacji min. 3 miejsc postojowych w granicach działki budowlanej dla samochodów osobowych na każde rozpoczęte 100,0 m2 powierzchni usługowej.

3. W zależności od potrzeb, dopuszcza się realizację maks. 2 miejsc postojowych w granicach działki budowlanej dla samochodów dostawczych, służących obsłudze funkcji realizowanej na terenie oznaczonym symbolem 1U.

4. Ustala się obowiązek realizacji utwardzonych miejsc postojowych, o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi oraz realizację miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - w zależności od potrzeb, w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

§ 27. W granicach terenu objętego zmianą planu:

1) na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem 1MN ustala się powierzchnię nowych działek budowlanych nie mniejszą niż 700 m2;

2) na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem 1MN dopuszcza się poszerzenia działek sąsiednich, przy czym powstałe po podziale działki nie mogą być mniejsze niż 700 m2;

3) dopuszcza się podział terenu zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) dopuszcza się wydzielanie nowych działek pod urządzenia infrastruktury technicznej - w takim wypadku o parametrach nowo widzialnej działki decydować będą względy techniczne i użytkowe.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 28. Teren objęty zmianą planu miejscowego obejmuje koncesja PGNiG SA w Warszawie, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego: "Kórnik- Środa" nr 32/96/p z dnia 19.07.1996 r. - ważna do dnia 19.07.2015 r.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania

i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 29. 1. Na terenie objętym zmianą planu dopuszcza się przeprowadzanie scaleń i podziałów nieruchomości na następujących warunkach:

1) ustala się dla każdej działki budowlanej powstałej w wyniku scalania i podziału nieruchomości nakaz zachowania następujących warunków podziału:

a) powierzchnia nowopowstałej działki budowlanej nie mniejsza niż 700,0 m2,

b) minimalna szerokość frontu nowopowstałej działki budowlanej nie mniejsza niż 20,0 m,

c) maksymalna szerokość frontu nowopowstałej działki budowlanej nie większa niż 30,0 m,

2) granice podziałów prowadzić możliwie pod kątem prostym w stosunku do terenu pasa drogi wewnętrznej, z której realizowany będzie dostęp komunikacyjny;

2. Parametry określone w ust. 1 nie dotyczą wydzielania ewentualnych działek służących lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej - w takim wypadku o parametrach nowo wydzielanej działki decydować będą względy techniczne i użytkowe.

3. Dopuszcza się scalenie i podział terenu objętego zmianą planu zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 30. Ze względu na położenie terenu objętego zmianą planu w zasięgu powierzchni ograniczającej podejścia lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny, wszelkie projektowane na tym terenie obiekty budowlane o wysokości powyżej 10,0 m n.p.t. należy zgłosić przed uzyskaniem pozwolenia na budowę do organów lotnictwa wojskowego.

§ 31. W ul. Radiowej, na północ od terenu objętego zmianą planu miejscowego, przebiega sieć infrastruktury teletechnicznej, niezbędnej dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa - w tym celu, wszelkie prace realizowane na terenie objętym zmianą planu miejscowego należy realizować w sposób zapewniający bezkolizyjne funkcjonowanie ww. infrastruktury teletechnicznej.

§ 32. 1. Dla pylonu reklamowego realizowanego na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem 1U ustala się zachowanie następujących parametrów:

1) całkowita wysokości pylonu do 10,0 m,

2) powierzchnia części reklamowej pylonu do 7,0 m2.

2. Dopuszcza się realizację pylonu, reklamującego wyłącznie jedną markę, której działalność usługowa prowadzona jest na terenie oznaczonym symbolem 1U.

3. Dopuszcza się realizację pylonu reklamowego w formie tablicy podświetlanej.

4. Dopuszcza się realizację maksymalnie jednego pylonu reklamowego.

§ 33. 1. Dla tablic reklamowych realizowanych na terenie oznaczonym symbolem 1U ustala się zachowanie następujących parametrów:

1) wysokości pojedynczej tablicy do 4,0 m,

2) powierzchnia pojedynczej tablicy do 6,0 m2,

3) szerokość pojedynczej tablicy do 3,0 m.

2. Dopuszcza się realizację maksymalnie trzech pojedynczych tablic reklamowych.

3. Ustala się realizację wyłącznie tablic reklamowych trwale związanych z gruntem.

4. Nakazuje się lokalizowanie tablic reklamowych z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, wyznaczonych zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

§ 34. Na terenie objętym zmianą planu dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej, w sposób który nie będzie kolidował z przeznaczeniem podstawowym terenu.

Rozdział 10.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej

§ 35. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ustala się z ul. Radiowej, przez teren drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 1KDW.

§ 36. Zakazuj się realizacji zjazdów bezpośrednio z ul. Radiowej.

§ 37. 1. Na terenie infrastruktury technicznej - elektroenergetyka 1E ustala się realizację kontenerowej stacji transformatorowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

2. W przypadku braku zapotrzebowania na realizację kontenerowej stacji transformatorowej na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem 1E dopuszcza się włączenie przedmiotowego terenu w granice terenu sąsiedniego, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1ZN, bez jednoczesnej zmiany funkcji.

§ 38. W przypadku, gdy ze względu na warunki techniczne, konieczna będzie realizacja kontenerowej stacji transformatorowej w innej lokalizacji niż ustalona w zmianie planie, dopuszcza się wydzielenie nowej działki na ww. cel, w granicach terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami 1U lub 1ZN.

§ 39. Na terenie infrastruktury technicznej - kanalizacja 1K ustala się realizację przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

§ 40. Na terenie drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 1KDW zagospodarowanie terenu należy kształtować zgodnie z ustaleniami zmiany planu oraz z przepisami odrębnymi:

1) ustala się realizację jezdni o szerokości min. 5,00 m;

2) dopuszcza się realizację innych elementów uzbrojenia terenu;

3) dopuszcza się realizację chodnika lub ścieżki rowerowej;

4) dopuszcza się obsadzenie zielenią w sposób niekolidujący z przeznaczeniem terenu;

5) ustala się realizację zjazdów.

§ 41. 1. Ustala się korzystanie z infrastruktury technicznej istniejącej na obszarze objętym zmianą planu, jak i poza jego granicami.

2. Dopuszcza się rozbudowę i remont istniejących oraz realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym dopuszcza się wykonywanie robót budowlanych w ww. zakresie w granicach obszaru objętego zmianą planu, na zasadach określonych w zmianie planu i w przepisach odrębnych.

3. Ustala się, że zaopatrzenie w poszczególne elementy infrastruktury technicznej odbywać się będzie na następujących warunkach:

1) ścieki bytowe i przemysłowe:

a) docelowo ustala się odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej,

b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

c) zakazuje się realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

2) wody opadowe lub roztopowe:

a) zakazuje się odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych;

b) ustala się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dróg i powierzchni utwardzonych do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) ustala się zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni dachów w ramach działki bezpośrednio w grunt;

d) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód opadowych lub roztopowych poza granice nieruchomości;

3) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz do celów przeciwpożarowych i produkcyjnych:
z sieci wodociągowej, z wykorzystaniem istniejących i projektowanych komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę;

4) energia elektryczna:

a) z wykorzystaniem urządzeń elektroenergetycznych istniejących na obszarze zmiany planu oraz poza jego granicami;

b) dopuszcza się realizację nasłupowej stacji transformatorowej;

5) ciepło: przy ogrzewaniu budynków zastosować niskoemisyjne źródła energii (np. gaz, olej opałowy); dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii;

6) ciepło do celów technologicznych: zastosować paliwa charakteryzujące się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, takiej jak: paliwa płynne, gazowe i stałe (np. biomasa, drewno), ponadto dopuszcza się wykorzystanie alternatywnych źródeł energii;

7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów.
Nie ustala się

Rozdział 12.

Stawki procentowe.

§ 42. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami), w wysokości 30%.

Dział III.
Przepisy końcowe.

§ 43. Zmiana planu zachowuje ważność również wtedy, jeśli nastąpi zmiana wymienionych w jego treści numerów ewidencyjnych działek.

§ 44. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LIII/572/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koniku, gm. Kórnik, w granicach obszaru objętego niniejszą uchwałą.

§ 45. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

§ 46. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Przemysław Pacholski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX / 93 / 2015
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX / 93 / 2015
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX / 93 / 2015
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama