| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy Duszniki

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 - j.t. ze zm.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 - j.t. ze zm.), Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej uchwałami Nr IV/15/15 z dn. 27.01.2015r.; Nr V/22/15 z dn. 24.02.2015r.; Nr VI/28/15 z dn. 24.03.2015r.; Nr VIII/36/15 z dn. 28.04.2015r. oraz zarządzeniami Nr 10/15 z dn. 4.02.2015r.; Nr 22/15 z dn. 9.04.2015r.; Nr 30/15 z dn. 7.05.2015r.; Nr 38/15 z dn. 22.05.2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ 1-3, 7, 8 i 12 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości 25.523.883,04zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24.984.584,04zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 539.299,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.853.635,04zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 307.299,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości 27.370.015,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 22.741.170,04zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń10.667.702,00zł,

b) dotacje na zadania bieżące1.183.000,00zł,

c) wydatki na obsługę długu300.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości4.628.845,00zł.

3. Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.853.635,04zł, zgodnie z zał. Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.846.132,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 7. Ustala się dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości 3.114.150,00 zł,

- koszty w wysokości 3.114.150,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.";

2) Załączniki nr 1 - 3 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 - 3 do niniejszej uchwały, a załączniki nr 5, 7, 9 i 10 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄDY RADY GMINY DUSZNIKI


RYSZARD PACHOLAK


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/67/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/67/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/67/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/67/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/67/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/67/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/67/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

W dziewiątej zmianie budżetu Gminy Duszniki na 2015 rok dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniach i przesunięciach środków finansowych.

1. W planie dochodów dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1, tj:

a) zwiększenia środków:

- o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego WW

na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- o kwotę 11.400,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach

programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" .

2. W planie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 2, 4, 5 i 6 dokonuje się zwiększenia i przesunięcia środków. Wprowadza się zadanie pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zwiększa się środki na świadczenia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Przesuwa się środki finansowe w ramach oświaty: środki z rozdziału przedszkola do nowego rozdziału stołówki przedszkolne; w ramach pomocy społecznej: środki przesuwa się na zobowiązania z tyt. odpłatności za pobyt w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym i zatrudnienie pracownika do archiwizacji dokumentów GOPS; w ramach kultury fizycznej: środki przesuwa się na doposażenie pracowników w stroje robocze zgodnie z wymogami bhp i na umowy zlecenia dla animatorów Orlika; w ramach funduszu sołeckiego: przesuwa się środki na przedsięwzięcia stosownie do zmian wyrażonych w uchwałach zebrań wiejskich sołectw Wilczyna i Wierzeja.

3. W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego wprowadza się zmiany w związku z przyznanymi dotacjami celowymi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »