| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. 594 ze zm.), art. 6m oraz 6n, w zw. z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz 1399, ze zm.) oraz § 8 ust. 6 pkt 4) Statutu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013r. poz. 4984) Zgromadzenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin uczestników Związku.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się następujące terminy i miejsce składania deklaracji, o której mowa w § 1:

1) Deklaracje należy składać na jeden z poniżej wskazanych sposobów:

a) w siedzibie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie;

b) przesłać pocztą na adres Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7, 63 - 700 Krotoszyn;

c) przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

a) format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi:

- deklarację udostępnia się w formacie XML, w oparciu o wzór deklaracji zamieszczony w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych,

- układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji określa załącznik do niniejszej uchwały.

b) deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL),

c) deklaracje są opatrywane :

- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 262 ze zm.) lub

- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy UsługAdministracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).

3) Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklarację, o której mowa w § 1 do Zarządu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w terminie:

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

b) 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub od nastąpienia zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"


Bernard Jasiński


Załącznik do Uchwały Nr IV/24/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku z uchwaleniem w dniu 28 listopada 2014r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zachodzi konieczność dostosowania obowiązujących na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" regulacji prawnych w zakresie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bobkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »