| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/108/20145 Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt. 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (pensum) nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym pensum, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć (pensum), o którym mowa w ust. 1 oblicza się wg następującego wzoru:

W = (x1 + x2) : [(x1 : y1) + (x2 : y2)]

Gdzie:

W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

x1, x2 - oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi na danym stanowisku w arkuszu organizacji szkoły;

y1, y2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony dla danych stanowisk wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum, stanowią zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.

4. Sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wielkości wynoszące do 0,49 pomija się a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.

§ 2.

Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania określonego dla danego stopnia awansu zawodowego i poziomu kwalifikacji tabeli minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i ustalonego pensum.

§ 3.

Przepisy uchwały stosuje się dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.


Załącznik do Uchwały Nr XI/108/20145
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych

1. Nauczyciel realizuje łącznie 20 godzin, w tym 9 godzin wg pensum 18- godzinnego i 11 godzin wg pensum 25-godzinnego: W=(9+11):[(9:18)+(11:25)]=20:0,94=21,27= 21 (pensum nauczyciela). Nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć 20/21 etatu.

2. Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18-godzinnego i 21 godzin wg pensum 26-godzinnego: W=(6+21):[(6:18)+(21:26)]=27:1,14=23,68=24 (pensum nauczyciela). Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 27 godzin (3 godziny ponadwymiarowe).

3. Nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 15 godzin wg pensum 18-godzinnego i 10 godzin wg pensum 26-godzinnego: W=(15+10):[(15:18)+(10:26)]=25:1,21+20,66=21 (pensum nauczyciela). Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela wynosi 25 godzin (4 godziny ponadwymiarowe).

4. Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 10 godzin wg pensum 18-godzinnego, 5 godzin wg pensum 26-godzinnego i 12 godzin wg pensum 30-godzinnego: W=(10+5+12):[(10:18)+(5:26)+(12:30)]=27:1,15=23,47=23 (pensum nauczyciela). Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela wynosi 27 godzin (4 godziny ponadwymiarowe).

5. Nauczyciel realizuje łącznie 22 godziny, w tym 9 godzin wg pensum 18-godzinnego i 13 godzin wg pensum 26-godzinnego: W=(9+13):[(9:18)+(13:26)]=22:1=22 (pensum nauczyciela). Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 22 godziny (brak godzin ponadwymiarowych).


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »