| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/65/15 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 680), zwanej dalej "uchwałą budżetową" wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w ust.1:

- Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 380.000,00 zł

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 128.700,00 zł

- dochody majątkowe o kwotę 251.300,00 zł

Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 82.742.397,94 zł

z tego:

- dochody bieżące 81.258.754,94 zł

- dochody majątkowe 1.483.643,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 1 w ust. 2:

- zwiększa się środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 251.300,00 zł

Środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych po zmianie wynoszą 1.183.643,00 zł.

3. w § 2 w ust. 1:

- Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 220.000,00 zł

z tego:

-wydatki bieżące o kwotę 220.000,00 zł

-wydatki majątkowe o kwotę -

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 600.000,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 560.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 84.000.777,94 zł

z tego:

- wydatki bieżące 72.365.257,94 zł

- wydatki majątkowe 11.635.520,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - "Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2015" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - "Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2015" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - "Wykaz wydatków majątkowych na rok 2015" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/65/15 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w budżecie gminy Nowy Tomyśl na 2015 r.:

Zwiększa się dochody budżetu gminy:

W dziale 630 - Turystyka, rozdz. 63003 dochody majątkowe o kwotę 251.300,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Rozbudowa małej infrastruktury przy szlakach turystycznych w gminie Nowy Tomyśl" - zadanie zostało wykonane w ramach planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 dochody bieżące o kwotę 47.200,00 zł - wpływy z różnych dochodów z uwagi na zrealizowane wyższe niż prognozowane do planu na rok 2015.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75605 dochody bieżące o kwotę 81.500,00 zł z tytułu dokonanych wpłat z zysku spółek jst.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza sie wydatki budżetu gminy:

W dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł - remonty doraźne dróg gminnych gruntowych.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł z tego: na zadanie pn. "Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl" kwotę 200.000,00 zł oraz na nowe zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Komunalnej i ul. Kanałowej" kwotę 100.000,00 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł na opracowanie strategii rozwoju gminy Nowy Tomyśl na lata 2015 - 2025.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł na nowe zadanie pn. "Budowa systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego Urzędu Miejskiego wraz z systemem alarmowym".

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł na nowe zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Borui Kościelnej".

Zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

Jednocześnie dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł - zakup usług remontowych i przenosi się na wydatki majątkowe na zadanie pn. "Modernizacja schodów zewnętrznych - wejście główne do budynku szkoły - Gimnazjum w Nowym Tomyślu".

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 w ramach wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł zadanie pn. "Zakup fontanny napowietrzającej aerator do Parku Kultury i Wypoczynku - staw" i przenosi się na nowe zadanie pn. "Zakup karczownika do usuwania pni i rębaka do gałęzi ".

Zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Nowy Tomyśl na rok 2015 przyjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/65/15
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

załnr1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/65/15
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

załnr2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/65/15
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

załnr3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »