| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X / 85 / 2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Wolsztyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) , art.7 ust.3 i art.20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) w związku z art.7 ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) Rada Miejska w Wolsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej,

2) rozbudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienie od podatku obejmuje rozbudowaną część budynku lub budowli.

2. Za nowo wybudowane albo rozbudowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle, których budowa albo rozbudowa została zakończona przy czym za zakończenie budowy uznaje się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie użytkowania obiektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

§ 2.

1. Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości wynosi 3 lata, począwszy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

2. Przedsiębiorca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego składa następujące dokumenty:

1) oświadczenie o przeznaczeniu przedmiotów opodatkowania, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały do prowadzenia działalności gospodarczej.

2) dokument potwierdzający oddanie budynku, budowli lub ich części do użytkowania,

3) zaświadczenia lub oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis przyznanej w ciągu roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzedzających go latach, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie , zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie jakie otrzymał w roku , w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

4) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, na formularzu określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.), dotyczące:

a) podatnika i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

b) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

§ 3.

1. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UEL nr 352).

2. Pomoc de minimis, na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość pomocy de minimis łącznie z wartością innej pomocy
de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych, wliczając rok udzielenia pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000. euro brutto.

3. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze drogowego transportu towarów nie może przekroczyć równowartości 100.000 euro brutto przez okres trzech lat kalendarzowych.

§ 4.

Zwolnień nie stosuje się do:

1. przedsiębiorców posiadających zaległości z tytułu podatków oraz innych zobowiązań wobec budżetu Gminy Wolsztyn.

2. budynków przeznaczonych na działalność w zakresie handlu detalicznego oraz budowli z nimi związanych.

§ 5.

1. Jeżeli w trakcie korzystania ze zwolnienia łączna kwota udzielonej pomocy przekroczy pułap równowartości 200.000euro brutto, a w przypadku sektora drogowego transportu towarów równowartość 100.000euro brutto, przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować Burmistrza Wolsztyna o zaistniałej okoliczności w terminie 14 dni. Przekroczenie ww. kwot powoduje utratę zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym kwoty powyższe zostały przekroczone.

2. Podatnik jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Burmistrza Wolsztyna o utracie zwolnienia z podatku w terminie 14 dni, od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę tego prawa wraz z korektą deklaracji DN-1 lub informacji IN-1 według obowiązującego wzoru zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wolsztyn w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości.

3. Podatnik , który wprowadził w błąd Burmistrza Wolsztyna, co do warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia
i zobowiązany do zwrotu otrzymanej pomocy poprzez zapłatę podatku od nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 613 ).

§ 6.

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Adamczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »