reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/122/2015 Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c i d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 78/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 146/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 166/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 182/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- uchwałą Nr X/99/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 228/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 244/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 249/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 255/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 4.125.565,87 zł

do wysokości 473.904.613,63 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.384.068,27 zł

do wysokości 295.229.818,54 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.741.497,60 zł

do wysokości 178.674.795,09 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.940.865,60 zł

do wysokości 424.859.398,66 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.184.700,27 zł

do wysokości 49.045.214,97 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 216.806,40 zł do wysokości 41.436.502,12 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 13.025.373,11 zł

do wysokości 500.012.197,35 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 7.407.984,46 zł

do wysokości 316.723.730,19 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.617.388,65 zł

do wysokości 183.288.467,16 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.194.576,84 zł

do wysokości 404.321.568,61 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.830.796,27 zł

do wysokości 95.690.628,74 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 26.733,88 zł do wysokości 22.381.705,79 zł;

3) w § 3 uchwały:

- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 8.899.807,24 zł do wysokości 26.107.583,72 zł;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 8.899.807,24 zł do wysokości 54.642.349,86 zł;

5) w § 17 uchwały:

- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.850.000 zł do wysokości 2.952.969 zł;

6) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 221.411,40 zł

Miasto - 4.605 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 - Pomoc społeczna - 4.605 zł

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 4.605 zł,

Powiat - 216.806,40 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 216.806,40 zł

dochody bieżące

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ - 211.419,09 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/ - 5.387,31 zł;

Tytułem zwiększeń: 4.346.977,27 zł

Miasto - 1.388.673,27 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 22.000 zł

dochody bieżące

- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 10.000 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 9.000 zł

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 3.000 zł

dz. 710 - Działalność usługowa - 20.000 zł

dochody bieżące

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/ - 20.000 zł

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 300.000 zł

dochody bieżące

- wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/ - 300.000 zł

dz. 758 - Różne rozliczenia - 1.025.168,27 zł

dochody bieżące

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ - 107.163 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 918.005,27 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna - 4.605 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.605 zł

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 12.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 12.000 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4.900 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.900 zł,

Powiat - 2.958.304 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 832

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 832

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 50.000 zł

dochody bieżące

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 50.000 zł

dz. 758 - Różne rozliczenia - 2.907.472 zł

dochody bieżące

- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu /§ 2790/ - 2.640.777 zł;

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 266.695 zł;

7) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 35.915,35 zł

Powiat - 35.915,35 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 35.915,35 zł

rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 35.915,35 zł

- wydatki bieżące - 35.915,35 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 35.915,35 zł,

Tytułem zwiększeń: 13.061.288,46 zł

Miasto - 7.407.984,46 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność - 1.223.865,20 zł

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 145.755 zł

- wydatki majątkowe - 145.755 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 145.755 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 1.078.110,20 zł

- wydatki bieżące - 177.323 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 177.323 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 177.323 zł

- wydatki majątkowe - 900.787,20 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 900.787,20 zł

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.322.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 22.000 zł

- wydatki bieżące - 22.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 22.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 22.000 zł

rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego - 2.300.000 zł

- wydatki majątkowe - 2.300.000 zł

w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 2.300.000 zł

dz. 710 - Działalność usługowa - 9.181,47 zł

rozdz. 71095 - Pozostała działalność - 9.181,47 zł

- wydatki bieżące - 9.181,47 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 9.181,47 zł

dz. 750 - Administracja publiczna - 3.000.000 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 3.000.000 zł

- wydatki bieżące - 3.000.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 3.000.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 3.000.000 zł

dz. 851 - Ochrona zdrowia - 294.734,72 zł

rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - 102.000 zł

- wydatki bieżące - 102.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 102.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.000 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 77.000 zł

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 192.734,72 zł

- wydatki bieżące - 192.734,72 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 192.734,72 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.000 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 181.734,72 zł

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 32.000 zł

rozdz. 85305 - Żłobki - 12.000 zł

- wydatki bieżące - 12.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 11.270 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 11.270 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 730

rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 20.000 zł

- wydatki bieżące - 20.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 20.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.000 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 386.363,07 zł

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 17.835 zł

- wydatki majątkowe - 17.835 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 17.835 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 4.900 zł

- wydatki bieżące - 4.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 4.900 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 4.900 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 230.173,07 zł

- wydatki majątkowe - 230.173,07 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 230.173,07 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 133.455 zł

- wydatki majątkowe - 133.455 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 133.455 zł

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 9.840 zł

rozdz. 92116 - Biblioteki - 9.840 zł

- wydatki bieżące - 9.840 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 9.840 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 9.840 zł

dz. 926 - Kultura fizyczna - 130.000 zł

rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej - 130.000 zł

- wydatki majątkowe - 130.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty - 130.000 zł,

Powiat - 5.653.304 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność - 5.602.472 zł

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 5.592.472 zł

- wydatki bieżące - 3.140.777 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 3.140.777 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 3.140.777 zł

- wydatki majątkowe - 2.451.695 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.451.695 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 10.000 zł

- wydatki majątkowe - 10.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.000 zł

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 832

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 832

- wydatki bieżące - 832

w tym:

- dotacje - 832

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 50.000 zł

rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 50.000 zł

- wydatki bieżące - 50.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 50.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 50.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe - 20.000 zł

rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - 20.000 zł

- wydatki bieżące - 20.000 zł

w tym:

- dotacje - 20.000 zł

dz. 600 - Transport i łączność - 155.022 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 55.022 zł

- wydatki bieżące - 55.022 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 55.022 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 55.022 zł

- wydatki majątkowe - 100.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.000 zł

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 9.000 zł

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 9.000 zł

- wydatki bieżące - 9.000 zł

w tym:

- dotacje - 9.000 zł

dz. 757 - Obsługa długu publicznego - 1.850.000 zł

rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 1.850.000 zł

- wydatki bieżące - 1.850.000 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 1.850.000 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 10.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 5.000 zł

- wydatki bieżące - 5.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 5.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 5.000 zł

rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 5.000 zł

- wydatki bieżące - 5.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 5.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 5.000 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna - 2.091 zł

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.091 zł

- wydatki bieżące - 2.091 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 2.091 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.091 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.700.000 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 1.700.000 zł

- wydatki majątkowe - 1.700.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.700.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 - Pomoc społeczna - 410.000 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 410.000 zł

- wydatki bieżące - 410.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 410.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność - 0,04 zł

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 0,04 zł

- wydatki majątkowe - 0,04 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 0,04 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,04 zł

dz. 710 - Działalność usługowa - 535.000 zł

rozdz. 71095 - Pozostała działalność - 535.000 zł

- wydatki majątkowe - 535.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 535.000 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 34.800 zł

rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 34.800 zł

- wydatki bieżące - 34.800 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 34.800 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.800 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna - 12.096 zł

rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 12.096 zł

- wydatki bieżące - 12.096 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 12.096 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 12.096 zł

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 260.000 zł

rozdz. 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 260.000 zł

- wydatki majątkowe - 260.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 260.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność - 1.520.022 zł

rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 45.000 zł

- wydatki majątkowe - 45.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 45.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 1.475.022 zł

- wydatki bieżące - 1.425.022 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 1.425.022 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 1.425.022 zł

- wydatki majątkowe - 50.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty - 50.000 zł

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 1.400.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.400.000 zł

- wydatki majątkowe - 1.400.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.400.000 zł

dz. 750 - Administracja publiczna - 240.000 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 220.000 zł

- wydatki majątkowe - 220.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 220.000 zł

rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 20.000 zł

- wydatki bieżące - 20.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 20.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 20.000 zł

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 9.000 zł

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 9.000 zł

- wydatki majątkowe - 9.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty - 9.000 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 320.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 105.000 zł

- wydatki majątkowe - 105.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 105.000 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola - 210.000 zł

- wydatki majątkowe - 210.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 210.000 zł

rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 5.000 zł

- wydatki majątkowe - 5.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.000 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna - 2.091 zł

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.091 zł

- wydatki bieżące - 2.091 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 2.091 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 2.091 zł,

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 190.000 zł

rozdz. 85305 - Żłobki - 190.000 zł

- wydatki majątkowe - 190.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 190.000 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 65.000 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 65.000 zł

- wydatki majątkowe - 65.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 65.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 - Pomoc społeczna - 410.000 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 410.000 zł

- wydatki bieżące - 410.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 410.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 410.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność - 795.000,04 zł

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 795.000,04 zł

- wydatki majątkowe - 795.000,04 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 795.000,04 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,04 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 34.800 zł

rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 34.800 zł

- wydatki bieżące - 34.800 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34.800 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna - 12.096 zł

rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 12.096 zł

- wydatki majątkowe - 12.096 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne -12.096 zł;

8) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 3.725.000 zł

Miasto - 1.930.000 zł

dz. 600 - Transport i łączność - 230.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 230.000 zł

- Budowa chodnika w ul. Rzymskiej - 130.000 zł

- Rewitalizacja Śródmieścia - 100.000 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.700.000 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 1.700.000 zł

- Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) - 1.700.000 zł,

Powiat - 1.795.000 zł

dz. 600 - Transport i łączność - 1.000.000 zł

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.000.000 zł

- Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) - 1.000.000 zł

dz. 710 - Działalność usługowa - 535.000 zł

rozdz. 71095 - Pozostała działalność - 535.000 zł

- Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF) - 535.000 zł

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 260.000 zł

rozdz. 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 260.000 zł

- I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina - 260.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 10.555.796,27 zł

Miasto - 6.287.005,27 zł

dz. 600 - Transport i łączność - 1.271.542,20 zł

rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 45.000 zł

- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Kaliszu - projekt - 45.000 zł

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 145.755 zł

- Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych - 35.055 zł

- Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu - 110.700 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 1.080.787,20 zł

- Przebudowa ul. Niecałej (WPF) - 570.000 zł

- Budowa dróg osiedlowych - 787,20 zł

- Przebudowa odcinka ul. Podkowińskiego - 460.000 zł

- Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Opatówek na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna" - 50.000 zł

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 3.700.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.400.000 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp. - 1.400.000 zł

rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego - 2.300.000 zł

- Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - 2.300.000 zł

dz. 750 - Administracja publiczna - 220.000 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 220.000 zł

- Zakup samochodu osobowego typu BUS dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu - 120.000 zł

- Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu - 100.000 zł

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 9.000 zł

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 9.000 zł

- Dotacja dla OSP Kalisz - Piwonice i OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego - 9.000 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 320.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 105.000 zł

- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 3-go Maja 16 w Kaliszu - 100.000 zł

- Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 13 - 5.000 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola - 210.000 zł

- Modernizacja instalacji c.w.u. w Publicznym Przedszkolu Nr 27 przy ul. Koszutskiego 29 - 80.000 zł

- Wykonanie instalacji elektrycznej dostosowującej do warunków p.poż. budynku Publicznego Przedszkola Nr 18 przy ul. Serbinowskiej 5a - 130.000 zł

rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 5.000 zł

- Zakup zmywarki uniwersalnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 - 5.000 zł

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 190.000 zł

rozdz. 85305 - Żłobki - 190.000 zł

- Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14 - 70.000 zł

- Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta - 120.000 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 446.463,07 zł

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 17.835 zł

- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) - 17.835 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 230.173,07 zł

- Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach - 230.173,07 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 198.455 zł

- Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) - 133.455 zł

- Przebudowa schodów na terenie miasta - 65.000 zł

dz. 926 - Kultura fizyczna - 130.000 zł

rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej - 130.000 zł

- Dotacja celowa na modernizację układu filtracji obiegu wody basenowej w obiekcie krytej pływalni w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29 oraz zakup wykładziny do Hali Arena przy ul. H. Sawickiej 22-24 - 130.000 zł,

Powiat - 4.268.791 zł

dz. 600 - Transport i łączność - 4.256.695 zł

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 4.246.695 zł

- Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF) - 2.445 zł

- Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF) - 900.000 zł

- Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) - 1.400.000 zł

- Przebudowa ul. Młynarskiej - 1.200.000 zł

- Przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Wrocławską - 300.000 zł

- Budowa odcinka chodnika w ciągu DK 25 - ul. Inwestorska - 190.000 zł

- Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF) - 254.250 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 10.000 zł

- Przebudowa ul. Niecałej (WPF) - 10.000 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna - 12.096 zł

rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 12.096 zł

- Zakup wózka transportowo - kąpielowego DELTOM na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - 12.096 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

zadanie pn. Przebudowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. S. Staszica do ul. Polnej

otrzymuje brzmienie: Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego;

1) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 8.899.807,24 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 8.899.807,24 zł;

2) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki ogółem o kwotę 0,04 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 0,04 zł,

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 0,04 zł,

dz. 801, rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 35.915,35 zł

Wydatki ogółem 35.915,35 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 35.915,35 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego - 5.387,31 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę - 30.528,04 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 710, rozdz. 71095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 9.181,47 zł,

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 9.181,47 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 1.377,23 zł,

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 7.804,24 zł,

(Powiat)

dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki ogółem o kwotę 0,04 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 0,04 zł,

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 0,04 zł;

9) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 150, rozdz. 15011, Dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości o kwotę 20.000 zł,

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę 9.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 600, rozdz. 60016, Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Opatówek na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna" o kwotę 50.000 zł,

dz. 710, rozdz. 71095, Dotacja na realizację projektu pn. "Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej o kwotę 9.017,31 zł,

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na modernizację układu filtracji obiegu wody basenowej w obiekcie krytej pływalni w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29 oraz zakup wykładziny do Hali Arena przy ul. H. Sawickiej 22-24 o kwotę 130.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Piwonice i OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego o kwotę 9.000 zł;

10) w załączniku Nr 10 do uchwały:

Tytułem zwiększeń:

dz. 851, rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii,

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Wydatki ogółem o kwotę 102.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 102.000 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 102.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.000 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 77.000 zł,

dz. 851, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem o kwotę 192.734,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 192.734,72 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 192.734,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.000 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 181.734,72 zł;

11) w załączniku Nr 13 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

SOŁECTWO SULISŁAWICE KOLONIA

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 5.022 zł;

12) w załączniku Nr 14 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

dz. 926 - Kultura fizyczna

rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 130.000 zł

w tym: dotacja z budżetu o kwotę 130.000 zł

Koszty ogółem o kwotę 130.000 zł;

13) w załączniku Nr 15 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

16. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21

- dochody o kwotę 50.000 zł

- wydatki o kwotę 50.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Grzelak

Solicitor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama