| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 878/5, 884, 882, 881, 877 obręb Lwówek o łącznej powierzchni 9.9531 ha na cele usług zdrowia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) Rada Miejska w Lwówku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 878/5, 884, 882, 881, 877 obręb Lwówek o łącznej powierzchni 9.9531 ha na cele usług zdrowia, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lwówek, zwany dalej "planem".

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zwany dalej "rysunkiem", zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 878/5, 884, 882, 881, 877 obręb Lwówek o łącznej powierzchni 9.9531 ha na cele usług zdrowia, opracowany w skali 1 : 1 000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Lwówku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

1) budynku pomocniczym - należy przez to rozumieć budynek garażowy, budynek gospodarczy lub budynek garażowo-gospodarczy;

2) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu;

4) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi powyżej 30%;

5) pieszo-jezdni - należy przez to rozumieć drogę, przeznaczoną dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;

6) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

7) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

8) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

9) terenie - należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleń planu, oznaczoną numerem i symbolem literowym;

10) zieleni izolacyjno-krajobrazowej - należy przez to rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, głownie zimozielone formowane w kształcie pasów lub szpalerów.

§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy usług zdrowia i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UZ/MW;

2) teren zabudowy usług zdrowia i zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UZ/ZP;

3) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP i 2ZP;

4) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1WS i 2WS;

5) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDW;

6) teren drogi publicznej - dojazdowej, oznaczony na rysunku symbolem 1KD-D.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) nakaz:

a) lokalizacji zabudowy oraz obiektów budowlanych zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b) krycia dachów budynków mieszkalnych i usługowych dachówką lub materiałem dachówko podobnym w kolorze z palety czerwonej, brązowej lub szarej;

2) dopuszczenie:

a) na terenie 1UZ/MW lokalizacji reklam o powierzchni jednostkowej nie większej niż 3 m2, na ogrodzeniach i budynkach wyłącznie na wysokości kondygnacji parteru, w sposób nieprzesłaniający istotnych elementów architektonicznych elewacji budynków, np. okien, gzymsów, itp,

b) umieszczania szyldów o powierzchni łącznej do 3 m2, na ogrodzeniu działek od strony terenów komunikacji lub na elewacji budynku wyłącznie na wysokości kondygnacji parteru,

c) lokalizacji wolnostojących tablic informacyjnych oraz obiektów przeznaczonych do ekspozycji szyldów z zastrzeżeniem §4 pkt 1 lit .a,

d) lokalizacji ogrodzeń od strony dróg o wysokości nie większej niż 1,5 m,

e) lokalizacji ogrodzeń nie wymienionych w lit. d o wysokości nie większej niż 1,8 m,

f) lokalizacji dojść, dojazdów, obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej,

g) wydzielania działek pod lokalizację infrastruktury technicznej;

3) zakaz lokalizacji, budowania i rozbudowywania obiektów budowlanych i urządzeń, które wpływają negatywnie na ład przestrzenny, w tym:

a) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy,

b) ogrodzeń pełnych z elementów przęsłowych prefabrykowanych.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami o ochronie środowiska;

2) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami o odpadach;

3) w przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi lub rowów, uwzględnienie przepisów odrębnych;

4) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami o odpadach;

5) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;

6) lokalizację zieleni izolacyjno-krajobrazowej, zgodnie z rysunkiem planu;

7) nakaz zachowania określonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenu 1UZ/MW jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe;

8) nakaz zachowania określonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenu 1UZ/ZP jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;

9) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego w granicach zabytkowego parku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 147/A, wskazanego na rysunku planu, obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu, przy czym przed wydaniem pozwolenia na budowę inwestor winien uzyskać pozwolenie właściwego konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują ustalenia § 13 i § 17.

§ 8. 1. Na terenie zabudowy usług zdrowia i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym na rysunku symbolem 1UZ/MW, w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

1) lokalizację usług zdrowia, m.in. z zakresu opieki zdrowotnej, opieki społecznej, pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych;

2) lokalizację zabudowy wielorodzinnej, przy uwzględnieniu wzajemnego oddziaływania dopuszczonych planem funkcji;

3) dopuszczenie lokalizacji:

a) zespołu budynków pomocniczych obsługujących budynki mieszkaniowe;

b) kondygnacji podziemnych, pod warunkiem, że ich budowa nie doprowadzi do pogorszenia jakości lub zmniejszenia ilości wód podziemnych,

4) w przypadku zachowania naziemnej linii elektroenergetycznej lokalizację zabudowy jedynie poza obszarem istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia wraz ze strefą pasa technologicznego, zgodnie z rysunkiem planu;

5) maksymalną powierzchnię zabudowy - 50% powierzchni działki;

6) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 20% powierzchni działki;

7) intensywność zabudowy dla działki od 0,01 do 1,5;

8) wysokość zabudowy:

a) dla budynków mieszkalnych lub usługowych do 2 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niż 10 m do najwyższego punktu połaci dachowej,

b) dla budynków pomocniczych nie więcej niż 5 m do najwyższego punktu połaci dachowej;

9) stosowanie dowolnej geometrii dachów;

10) powierzchnię nowo wydzielonej działki nie mniejszą niż 3 000 m2;

11) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z § 17 pkt 3;

12) obsługę komunikacyjną z przyległego terenu drogi publicznej lub wewnętrznej.

2. Zasady wydzielania działek, o których mowa w ust. 1 pkt 10 nie dotyczą wydzielenia działek pod sieci infrastruktury technicznej oraz dojścia i dojazdy.

§ 9. 1. Na terenie zabudowy usług zdrowia i zieleni urządzonej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1UZ/ZP, w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

1) lokalizację usług ogólnospołecznych w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, zabudowy biurowo-administracyjnej oraz budynków użyteczności publicznej;

2) zachowanie parku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 147/A, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszczenie lokalizacji budynków pomocniczych;

4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 50% powierzchni terenu;

5) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 30% powierzchni terenu;

6) intensywność zabudowy dla terenu od 0,01 do 1,0;

7) wysokość zabudowy:

a) usługowej nie większą niż 10 m do najwyższego punktu połaci dachowej,

b) pomocniczej nie większą niż 5 m do najwyższego punktu połaci dachowej;

8) stosowanie dowolnej geometrii dachów;

9) minimalną powierzchnię działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren;

10) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z § 17 pkt 3;

11) obsługę komunikacyjną z przyległego terenu drogi publicznej lub wewnętrznej.

2. Zasady wydzielania działek, o których mowa w ust. 1 pkt 9 nie dotyczą wydzielenia działek pod sieci infrastruktury technicznej oraz dojścia i dojazdy.

§ 10. Na terenach zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku symbolami 1ZP i 2ZP, w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

1) lokalizację zieleni parkowej;

2) zachowanie parku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 147/A, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzewień;

4) w przypadku nowych nasadzeń, wprowadzenie zieleni dostosowanej do lokalnych warunków siedliskowych dla wzbogacenia różnorodności biologicznej;

5) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 80% powierzchni terenu;

6) minimalną powierzchnię działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren;

7) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, w tym służących rekreacji lub utrzymaniu porządku przy ścieżkach dla ruchu pieszego i rowerowego;

8) dopuszczenie lokalizacji placów gier i zabaw dla dzieci, miejsc biwakowych, parkingów rowerowych, zadaszeń, stołów, ławek i innych urządzeń turystycznych;

9) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych;

10) obsługę komunikacyjną z przyległego terenu drogi publicznej lub wewnętrznej.

§ 11. Na terenach wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczonych na rysunku symbolami 1WS i 2WS, w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

1) zachowanie istniejących cieków i oczek wodnych;

2) zachowanie parku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 147/A, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zagospodarowanie jako integralnej część parku;

4) dopuszczenie lokalizacji budowli wodnych i urządzeń melioracji wodnych;

5) zakaz lokalizacji budynków.

§ 12. Na terenie drogi wewnętrznej, oznaczonym na rysunku symbolem 1KDW, w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

1) sytuowanie na terenie 1KDW- pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m;

2) zachowanie parku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 147/A, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszczenie usytuowania dodatkowych, innych niż ustalone w pkt. 1 elementów infrastruktury transportowej, w tym stanowisk postojowych i ścieżek rowerowych;

4) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, oświetlenia, tablic i znaków informacyjnych;

5) podział na działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren.

§ 13. Na terenie drogi publicznej - dojazdowej, oznaczonym na rysunku symbolem 1KD-D, w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

1) lokalizację drogi klasy dojazdowej;

2) sytuowanie na terenie drogi jezdni o dwóch pasach ruchu i co najmniej jednostronnego chodnika, z dopuszczeniem zamiany na pieszo-jezdnię;

3) zachowanie parku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 147/A, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszczenie usytuowania dodatkowych, innych niż ustalone w pkt. 1 elementów infrastruktury transportowej, w tym stanowisk postojowych i ścieżek rowerowych;

5) podział na działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren.

§ 14. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, nie podejmuje się ustaleń.

§ 15. W planie:

1) nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 16. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej, w szczególności linii elektroenergetycznych.

§ 17. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) zachowanie ciągłości powiązań przestrzennych i funkcjonalnych jezdni, pieszo-jezdni, chodników i dróg pieszo-rowerowych z istniejącym i projektowanym układem sieci drogowo-ulicznej;

2) szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

3) nakaz zapewnienia w obrębie działki budowlanej stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) 1 stanowisko postojowe na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym,

b) 3 stanowiska postojowe dla samochodu osobowego na każde 100,0 m2 powierzchni użytkowej lub 3 stanowiska postojowe na każdych 10 zatrudnionych,

c) dla zabudowy usługowej wymagającej dostaw towarów 1 stanowiska przeładunku i 1 stanowiska postoju poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 3, lit. b.

§ 18. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) zachowanie ciągłości powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: do sieci kanalizacji deszczowej, ziemi lub rowów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

6) dopuszczenie skablowania istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych;

7) dopuszczenie rozbudowy oraz przebudowy, likwidacji i remontu istniejących sieci;

8) dopuszczenie lokalizacji nowych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych wyłącznie jako kablowych;

9) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych;

10) dopuszczenie lokalizacji przepompowni ścieków;

11) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej czynników i urządzeń, charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz alternatywnych źródeł energii.

§ 19. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

§ 20. Dla terenu objętego planem ustala się 15 % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lwówku


Piotr Przewoźny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/61/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/61/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/61/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

3


Uzasadnienie

do Uchwały nr VII/61/2015

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Prace nad miejscowym planem zagospodarowania dla działek o nr ewid. 878/5, 884, 882, 881, 877 obręb Lwówek o łącznej powierzchni 9.9531 ha na cele usług zdrowia prowadzone były w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie uchwały Nr XLVIII/342/2014 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 878/5, 884, 882, 881, 877 obręb Lwówek o łącznej powierzchni 9.9531 ha na cele usług zdrowia. Po podjęciu ww. uchwały, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek ogłosił w prasie miejscowej i przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków, a następnie zawiadomił instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu.

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, uwzględniając ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lwówek, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek sporządził projekt planu.

Sporządzony plan zawiera problematykę określoną w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199). Projekt planu został uzgodniony i uzyskał opinię stosownie do ustaleń art. 17 pkt. 6 i 7 powołanej wyżej ustawy. W dniach od 29 kwietnia 2015 roku do 29 maja 2015 roku projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu można było składać do dnia 12 czerwca 2015 roku. W ustawowym terminie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie została wniesiona żadna uwaga.

Zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek przedstawił projekt planu z następującymi załącznikami:

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu;

2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Lwówku o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Lwówku o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

W związku z tym że w ustawowym terminie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały wniesione uwagi negatywnie rozstrzygnięte przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek nie została przedstawiona lista nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu.

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miejska w Lwówku stwierdza, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lwówek.

Uchwalenie przez Radę Miejską w Lwówku sporządzonego planu umożliwi prawidłowy rozwojów przestrzenny obszaru objętego planem, z uwzględnieniem wzajemnych związków i interesów, stworzenie warunków do rozwoju, wszechstronnego zaspokojenia potrzeb ludności oraz ochrony naturalnych bogactw i walorów przyrodniczych. Konieczność opracowania ww. planu, wynika również ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz potrzeb gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek


Piotr Długosz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »