| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/139/2015 Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 7 lipca 2015r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 tekst jednolity ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 tekst jednolity ze zm.) Rada Miejska Oborniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki (Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Nr XIV/141/11 z dnia 24.10.2011 r.), zwany dalej "planem".

2. Plan obejmuje obszar zlokalizowany w miejscowości Słonawy, obejmujący działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 9/4, 11/2, 11/3, 11/5, 11/6 oraz części działki nr 16, położone w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki, o łącznej powierzchni około 3,1ha.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zatytułowany "miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki", opracowany w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

3) obsłudze komunikacyjnej - należy przez to rozumieć dostęp do terenu z drogi publicznej lub wewnętrznej dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego, bezpośredni lub poprzez służebność;

4) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której należy posadowić co najmniej 40% długości elewacji frontowej budynku, z zakazem jej przekraczania, za wyjątkiem ocieplenia budynku, balkonów, ganków, wykuszy, gzymsów, okapów, dachów, schodów zewnętrznych, oraz części budynku, jednak nie więcej niż o 2m,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą odległość, w jakiej mogą być sytuowane nowe obiekty kubaturowe od linii rozgraniczającej teren,

6) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na działce budowlanej, liczonej po zewnętrznym obrysie budynku, do powierzchni całkowitej działki budowlanej,

7) stopniu ażurowości ogrodzenia - należy przez to rozumieć wyrażony procentowo stosunek powierzchni przezroczystej w obrębie ogrodzenia do powierzchni całkowitej ogrodzenia.

§ 3. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, o którym mowa w § 8, oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN, 2MN,

2) Teren komunikacji - teren drogi dojazdowej, o którym mowa w § 9, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD,

3) Teren komunikacji - teren drogi wewnętrznej, o którym mowa w § 9, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDW.

§ 4. 1. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) zakaz lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem dopuszczonych planem,

2) dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, jako nadziemnych obiektów terenowych, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej,

3) dopuszczenie umieszczania szyldów o maksymalnej łącznej powierzchni nieprzekraczającej 4 m2 na jednej nieruchomości wyłącznie na elewacji frontowej budynku na wysokości kondygnacji parteru lub na ogrodzeniu, pod warunkiem zapewnienia swobodnego ruchu pieszych,

4) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych o minimalnym stopniu ażurowości 70%, o wysokości nieprzekraczającej 1,5 m z dopuszczeniem podmurówki, uzupełnionych pnączami, roślinnością,

§ 5. 1. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:

1) nakaz zagospodarowania części biologicznie czynnej poprzez wykonanie nasadzeń rodzimych gatunków roślin charakterystycznych dla lokalnego środowiska,

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,

3) nakaz usuwania nadmiaru mas ziemnych powstałych podczas prac budowlanych oraz składowania na wyznaczonym przez gminę terenie,

4) nakaz stosowania indywidualnych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych oraz nakaz stosowania paliw gazowych, płynnych lub stałych o niskich wskaźnikach emisyjnych, dopuszcza się wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii, w przypadku realizacji sieci ciepłowniczej dopuszcza się przyłączenie budynków do takiej sieci,

5) obowiązek gospodarowania odpadami stałymi zgodnie z obowiązującym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującym na terenie Gminy Oborniki,

6) obowiązek zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w projektowanym terenach oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, które kwalifikują się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 6. Na obszarze planu nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, z uwagi na niewystępowanie na obszarze planu obiektów i obszarów cennych kulturowo.

§ 7. Nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ze względu na niewystępowanie ich na obszarze planu.

§ 8. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN, 2MN ustala się:

1) obowiązek sytuowania budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku liniami zabudowy,

2) obowiązek sytuowania zabudowy w taki sposób aby główne kalenice budynków przebiegały równolegle do projektowanego terenu KDD lub KDW, z którego dany teren będzie obsługiwany,

3) dopuszczenie:

a) budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno stojącej,

b) budowy pomieszczeń garażowych i gospodarczych jako wbudowane lub przybudowane do budynków mieszkalnych,

c) budowy wolno stojących budynków gospodarczych, garażowych, lub gospodarczo - garażowych,

d) budowy na jednej działce wyłącznie jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczego, garażowego lub gospodarczo - garażowego,

e) budowy dojazdów, dojść i obiektów małej architektury;

4) w zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,5, przy czym powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku mieszkalnego nie może przekraczać 220m2, a pozostałych budynków 60 m2,

c) maksymalną wysokość zabudowy - 10 m, przy czym maksymalna wysokość do gzymsu - 5m,

d) maksymalną liczbę kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,

e) dach jedno, dwu - lub wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci od 25° do 45°,

f) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 30 % powierzchni działki,

g) minimalna liczba miejsc postojowych przypadająca na każdą działkę, wliczając miejsce w budynku garażowym - 2, miejsca postojowe poza budynkami należy wyznaczyć w granicach działek,

5) Podział terenu z zachowaniem następujących zasad:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 680 m2,

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonych działek - 20m, przy czym nie dotyczy do działek usytuowanych bezpośrednio przy placu do zawracania.

§ 9. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) obowiązek zapewnienia ciągłości z istniejącym układem podstawowym,

2) zakaz zabudowy kubaturowej,

3) szerokość drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku symbolem 1KDD w liniach rozgraniczających 10m,

4) szerokość drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku symbolem 1KDW w liniach rozgraniczających od 8m do 10m z poszerzeniem do 20m w miejscu placu do nawracania oraz 4m w miejscu, gdzie projektowana droga będzie stanowiła poszerzenie drogi istniejącej - zgodnie z rysunkiem planu,

5) zastosowanie na skrzyżowaniach narożnych ścięć linii rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 10. 1. W zakresie określenia zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym dla: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej,

2) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) lokalizację nowych sieci infrastruktury technicznej na terenie drogi dojazdowej 1KDD oraz na terenie drogi wewnętrznej 1KDW oraz w sytuacjach szczególnych po terenie działek,

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej,

5) zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno - bytowe wyłącznie z sieci wodociągowej,

6) odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych,

7) odprowadzenie wód opadowych z terenów 1MN, 2MN oraz z terenów komunikacji i infrastruktury technicznej do sieci kanalizacji deszczowej, do czasu jej realizacji dopuszcza się odprowadzenie bezpośrednio do gruntu.

§ 11. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ze względu na niewystępowanie ich na obszarze planu.

§ 12. 1. Nie ustala się warunków dotyczących scalania nieruchomości.

2. Obowiązują do stosowania podziały nieruchomości wyznaczone przez linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu.

3. Ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolem 1MN, 2MN w sposób opisany w § 8pkt 5.

§ 13. Plan nie przewiduje szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

§ 14. Ustala się dla terenu objętego planem użytkowanie terenu zgodnie z istniejącą funkcją, do czasu jego zainwestowania zgodnie z planem.

§ 15. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 30 % stawkę, stanowiącą podstawę określenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Drewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 7 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 7 lipca 2015 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki.

§ 1.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 tekst jednolity ze zm.) Rada Miejska w Obornikach rozstrzyga co następuje:

1) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki tj. od 08 maja 2015 r. do 9 czerwca 2015 r. oraz w okresie zbierania uwag do ww. projektu miejscowego planu, tj. w terminie do dnia 24 czerwca 2015r. wpłynęły dwie uwagi:

a) uwaga do ww. projektu miejscowego planu wniesiona pismem w dniu 11.05.2015r. Pana Arkadiusza Nożewnika, zamieszkałego Uścikowo 124, 64 - 600 Oborniki, o następującej treści:

"Wydzielenie geodezyjne z działki o nr 11/3 części gruntu pod inwestycję publiczną, czyli poszerzenie drogi".

Uwaga została uwzględniona - plan przewiduje częściowe przeznaczenie części działki nr 11/3 pod drogę publiczną, czyli 1KDD.

b) uwaga do ww. projektu miejscowego planu wniesiona pismem w dniu 20.05.2015r. Pani Magdaleny Nożewnik - Rossinelli, zamieszkałej 64 - 603 Ludomy 32, o następującej treści:

"Wydzielenie geodezyjne z działki o nr 11/5 części gruntu pod inwestycję publiczną, czyli poszerzenie drogi".

Uwaga została uwzględniona - plan przewiduje częściowe przeznaczenie części działki nr 11/5 pod drogę publiczną, czyli 1KDD.

2) Powyższe uwagi Burmistrz Oborniki uznał za zasadne i stosownie do umocowania prawnego zawartego w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnił je w przedłożonym projekcie.

3) Nie wniesiono innych uwag do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki.

4) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego projektu ww. planu jest bezprzedmiotowe.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 7 lipca 2015 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 1.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 tekst jednolity ze zm.) Rada Miejska w Obornikach, w oparciu o obowiązujące przepisy, rozstrzyga co następuje:

1. uchwalenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczy terenu, na którym zachodzi konieczność wykupu gruntu pod drogę publiczną oznaczoną 1 KDD, na podstawie stosownych porozumień z właścicielami gruntów opisujących warunki przejęcia gruntów pod ww. drogę publiczną,

2. plan generuje koszty związane z realizacją dróg w granicach całości terenu 1KDD, gdyż będzie ona drogą publiczną,

3. plan generuje koszty związane z realizacją dróg w obrębie terenu 1KDW, w granicach terenu należącego do gminy,

4. zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych;

5. zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych;

6. realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska;

7. inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie. Finansowanie inwestycji może odbywać się poprzez:

1. wydatki z budżetu gminy;

2. współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.:

1. dotacji unijnych,

2. dotacji samorządu województwa,

3. dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

4. kredytów i pożyczek bankowych,

5. innych środków zewnętrznych;

3. udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego - "PPP", a także właścicieli nieruchomości.


Uzasadnienie

1. Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją podjętej uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Nr XLVIII/629/14 w dniu 29 maja 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki.

2. Teren objęty granicą opracowania miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni ca 3,1 ha, gdzie powierzchnia ca 1,0 ha stanowi własność Gminy Oborniki.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 tekst jednolity ze zm.), została przeprowadzona procedura sporządzania miejscowego planu, przewidziana w art. 17.

4. Stosownie do art. 17 pkt 1) ww. ustawy, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu ukazało się w gazecie "GAZECIE POWIATOWEJ ZIEMIA OBORNICKA" w dniu 10 czerwca 2014r., a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Obornikach w dniach od 10 czerwca 2014r. do 05 lipca 2014r. oraz na stronie internetowej tut. Urzędu. Ponadto organ pismem z dnia 11 czerwca 2014r. ww. obwieszczenie przesłał do sołtysa wsi Słonawy z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń tej wsi.

5. W terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu nie został złożony żaden wniosek do projektu miejscowego planu.

6. Stosownie do art. 17 pkt 2) ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pismem nr UGG.6722.4.2013 z dnia 10 czerwca 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zostały zawiadomione instytucje oraz organy właściwe do uzgadniania i opiniowania.

7. Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismo nr WOO-III.411.273.2014.MM z dnia 14 lipca 2014r. oraz od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach pismo nr ON.NS-60-39/2014 z dnia 23 czerwca 2014r.

8. Zgodnie z art. 17 pkt 4) sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uwzględniając ustalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki, sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu z uwzględnieniem art. 36 ustawy.

9. Na podstawie art. 17 pkt 6) lit. a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Obornik uzyskał opinie do przedstawionych w projekcie miejscowego planu rozwiązań, od właściwych organów/instytucji.

10. Na podstawie art. 17 pkt 6) lit. b) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Burmistrz Obornik uzgodnił projekt miejscowego planu z właściwymi organami/instytucjami.

11. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - nastąpiło w dniach od 08 maja 2015r. do 09 czerwca 2015r. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu, ukazało się w gazecie "TYDZIEŃ OBORNICKI" w dniu 30 kwietnia 2015r. oraz na stronie internetowej Urzędu, a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w dniach od 29 kwietnia 2015r. do 25 czerwca 2015r.

12. W dniu 29 maja 2015r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na którą nikt nie przybył.

13. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu tj. w dniu 11 i 20 maja 2015r. wpłynęły dwie uwagi Pana Arkadiusza Nożewnika oraz Pani Magdaleny Nożewnik - Rossinelli, które zostały uwzględnione przez Burmistrza.

14. W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu - do dnia 24 czerwca 2015r., nie wpłynęły inne pisemne uwagi do projektu miejscowego planu.

15. Wobec dopełnienia procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedłożono Radzie Miejskiej w Obornikach projekt uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki.

16. W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »