| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/52/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 26 maja 2015r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232, poz. 1238; z 2014r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662; z 2015r. poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

§ 2. Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków socjalno-bytowych z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski w celu poprawy stanu naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości odprowadzonych i nieoczyszczonych ścieków socjalno - bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód.

§ 3. 1. Kryterium uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

1) brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;

4) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie.

2. Brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej wymaga pisemnego potwierdzenia zarządcy sieci kanalizacyjnej.

3. Promowane będą rozwiązania zbiorowego odprowadzania ścieków, dla oczyszczalni obsługujących więcej niż jeden budynek.

4. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji na więcej niż jedną przydomową oczyszczalnię ścieków w przypadku, gdy wnioskodawca jest właścicielem większej liczby budynków, dla których budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest zasadna.

5. O przyznaniu dotacji w pierwszej kolejności decydować będzie liczba osób stale zamieszkująca budynek lub budynki, w których planuje się budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 4. 1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni ścieków i stanowi refundację kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku
z budową.

2. Wysokość dotacji wynosić będzie 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych budowy oczyszczalni, lecz nie więcej niż :

1) 2.000,00 zł - dla oczyszczalni obsługującej tylko jeden budynek;

2) 3.000,00 zł - dla oczyszczalni obsługującej więcej niż jeden budynek, o której mowa w § 3 ust. 3.

3. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa

4. Do kosztów kwalifikowanych w ramach budowy oczyszczalni ścieków zalicza się: koszty zakupu całego kompletu oczyszczalni ścieków oraz koszty montażu oczyszczalni.

5. Nie podlegają dofinansowaniu koszty przygotowania dokumentacji technicznej (kosztorysów, map, projektów, usług geodezyjno-kartograficznych i innych dokumentów bezpośrednio związanych
z projektem), koszty dostawy oczyszczalni, konserwacji i napraw urządzeń, zakupu materiału biologicznego, koszty materiałów niezbędnych do realizacji operacji.

6. Oczyszczalnie ścieków lub jej elementy pod względem skuteczności oczyszczania muszą spełniać wymagania obowiązujących norm, określone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz.883) oraz wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800).

§ 5. 1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty wymienione w art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), będące właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi, współużytkownikami wieczystymi, jak również najemcami albo posiadaczami legitymującymi się innym tytułem prawnym do nieruchomości, za zgodą właściciela, współwłaścicieli, użytkownika wieczystego lub współużytkowników wieczystych.

2. Jeżeli podmiot o którym mowa w ust. 1 prowadzi działalność gospodarczą w budynku objętym wnioskiem, dotacja stanowi pomoc de minimis, a jej udzielanie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w:

1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.);

2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.);

3) w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L Nr 190 z 28 czerwca 2014 r.).

3. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej składają pisemne wnioski o zawarcie umowy według wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały.

4. Wnioski o zawarcie umowy składa się do Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski w terminie do dnia 30 czerwca roku, w którym ma być udzielona dotacja. Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego wnioskodawcy do nieruchomości na terenie, której planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. W roku 2015 dopuszcza się składanie wniosków do dnia 30 października.

5. Wnioski złożone po upływie terminu określonego w ust.3 podlegają zwrotowi.

§ 6. 1. Wnioski o zawarcie umowy podlegać będą weryfikacji przez Komisję do spraw oceny wniosków powołaną przez Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski w skład, której wejdą właściwi merytorycznie pracownicy Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski.

2. W terminie 30 dni po upływie terminu składania wniosków Komisja, o której mowa w ust.1, dokonuje oceny wniosków pod kątem spełnienia kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania,
o których mowa w § 3.

3. W przypadku wstępnego zakwalifikowania wniosku do zawarcia umowy, podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów:

1) pozwolenia na budowę wydane przez Starostę Ostrowskiego w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę;

2) kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim o zamiarze przystąpienia do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę;

3) pozwolenie wodnoprawne w przypadku budowy oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę;

4) zgłoszenie instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku budowy oczyszczalni poniżej 5,0 m3;

5) projekt techniczny wraz z kosztorysem przedsięwzięcia;

6) pisemna zgoda osób wymienionych w § 5 ust.1 na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie oczyszczalni;

7) opinia zarządcy sieci kanalizacyjnej, gdy jest wymagana.

4. Przedsiębiorca ubiegający się o dotację stanowiącą pomoc de minimis zobowiązany jest
do dostarczenia wraz z wnioskiem :

1) zaświadczeń o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis
w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy
de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodnego
z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311
z późn. zm.).

5. Przedsiębiorca ubiegający się o datację stanowiącą pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie oraz o pomocy de minimis jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych
lub pomocy de minimis w rybołówstwie w okresie ostatnich trzech lat podatkowych, albo oświadczenie
o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis otrzymane w tym
okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres
został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.
Nr 121, poz. 810).

6. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w rozporządzeniach wymienionych w § 5 ust. 2.

7. Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski odmawia zawarcia umowy, jeżeli wnioskodawca nie przedłoży pomimo wezwania dokumentów określonych w ust.3,4,5.

8. Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski.

9. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na realizację celu w danym roku, dofinansowanie będzie realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.

§ 7. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Ostrów Wielkopolski a podmiotem uprawnionym do otrzymania dotacji.

2. Po zakwalifikowaniu wniosku Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zawiadomi podmiot o którym mowa w § 5 ust. 1 o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.

3. Niestawienie się podmiotu o którym mowa w § 5 ust. 1 w terminie i miejscu o którym mowa
w ust. 2 uznaje się za jego rezygnację z otrzymania dotacji o ile przed upływem wyznaczonego terminu uprawniony podmiot nie wystąpił o jego zmianę.

4. Podpisując umowę o udzielenie dotacji podmiot o którym mowa w § 5 ust. 1 zobowiązuje się
do realizacji zadania w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych.

§ 8. 1. Po zakończeniu budowy oczyszczalni, podmiot składa wniosek o wypłatę dotacji według wzoru określonego w załączniku nr 2 do uchwały.

2. W związku z rozpatrywaniem wniosku, o którym mowa w ust.1, Komisja ds. oceny wniosków zawiadamia podmiot ubiegający się o dotację o terminie odbioru technicznego oczyszczalni.

3. Z odbioru technicznego Komisja ds. oceny wniosków sporządza protokół, do którego dołącza się:

1) imienny dowód zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) certyfikat, lub aprobatę techniczną wykazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
(bezpieczeństwo konstrukcji), oraz użytkowymi (odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony
środowiska);

3) oświadczenie o likwidacji szamba.

4. Warunkiem wypłaty dotacji jest zatwierdzenie protokołu odbioru przez Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski.

5. Dotacje wypłacane są przelewem na wskazany rachunek bankowy lub gotówką w punkcie kasowym zlokalizowanym w budynku Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/52/2015
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 26 maja 2015 r.

WNIOSEK

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski

1. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Oznaczenie nieruchomości, na której zrealizowana zostanie inwestycja objęta wnioskiem
o dofinansowanie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...

3. Opis inwestycji

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się Wnioskodawca

…………………………………………………………………………………………

5. Całkowity koszt inwestycji

…………………………………………………………………………………………

Do wniosku dołączam następujące dokumenty**:

a) odpis z księgi wieczystej nieruchomości, na której zrealizowana będzie inwestycja, nie straszy niż 3 miesiące licząc od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji
i dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym,

b) zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę obejmującą przydomową oczyszczalnię ścieków,

c) operat wodno prawny i pozwolenie wodno prawne, gdy są wymagane przepisami lub projekt techniczny (opis techniczny) wraz z mapą sytuacyjno-wysokościową
z zaznaczeniem lokalizacji oczyszczalni i z opinią hydrogeologiczną wykonaną przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia,

d) w przypadku gdy nieruchomość, na której realizowana będzie inwestycja objęta dofinansowaniem znajduje się we współwłasności - oświadczenie pozostałych współwłaścicieli o zgodzie na jej realizację i wypłatę dotacji Wnioskodawcy,

e) oświadczenie o zobowiązaniu się do korzystania z urządzeń objętych dofinansowaniem przez okres co najmniej 5 lat od daty umowy o udzieleniu dotacji,

f) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy w tym pomocy w tym okresie oraz informacji niezbędnej do udzielenia pomocy de minimis zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 nr 53 poz. 311z późn.zm.)***

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

Data i podpis Wnioskodawcy

* - Wnioskodawcą jest podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości, na której planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz posiadający tytuł prawny do obiektu, z którego ścieki będą oczyszczane w w/w przydomowej oczyszczalni ścieków; w przypadku kilku osób posiadających tytuł prawny
do nieruchomości o których mowa wyżej, Wnioskodawcą będzie jedna z nich, wskazana w załączonym
do wniosku pełnomocnictwie.

** - W przypadku dołączenia do wniosku kserokopii dokumentów Wnioskodawca zobowiązany jest
do przedłożenia w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski oryginałów w celu ich uwierzytelnienia.

*** - Dotyczy prowadzących działalność gospodarczą.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/52/2015
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 26 maja 2015 r.

Ostrów Wielkopolski, dnia ……….…….

WÓJT GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
WNIOSEK
o wypłatę dotacji na dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski

1. Imię i nazwisko, adres zameldowania Wnioskodawcy lub bądź osób uprawnionych
do reprezentowania Wnioskodawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Numer umowy …………………….

Data zawarcia umowy……………..

3. Oznaczenie nieruchomości, na której zrealizowano inwestycję objętą dofinansowaniem

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...

4. Opis wykonanej inwestycji

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Rozliczenie dotacji obejmuje następujące dokumenty:

a) kserokopie faktur VAT lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę za zakup przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z oryginałem w/w do wglądu,

b) kopię zgłoszenia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (sporządzone zgodnie
z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska),

c) kopię protokołu odbioru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wystawionego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane.

……………………………………

Data i podpis Wnioskodawcy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »