reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/15 Rady Miasta Słupcy

z dnia 16 lipca 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)[1]) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)[2]) - Rada Miasta Słupcy, uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miejskiej Słupca dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miejskiej Słupca prowadzonych przez inne niż Gmina Miejska Słupca osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb i zakres przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonych dotacji.

§ 2. 1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca na terenie Gminy Miejskiej Słupca przedszkole niepubliczne, o którym mowa w § 1 otrzymuje z budżetu Gminy Miejskiej Słupca dotację.

2. Udzielenie dotacji następuje na podstawie wniosku o udzielenie dotacji, złożonego w Urzędzie Miasta w Słupcy przez osobę prowadzącą przedszkole niepubliczne w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miejskiej Słupca dotacje w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy Miejskiej Słupca wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach Gminy Miejskiej Słupca w przeliczeniu na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody Gminy Miejskiej Słupca. W przypadku ucznia niepełnosprawnego dotacja jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miejską Słupca.

§ 4. 1. Kwotę należnej dotacji w danym miesiącu wylicza się na podstawie comiesięcznej informacji o faktycznej liczbie dzieci przedszkola niepublicznego oraz na podstawie miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia ustalonej przez Gminę Miejską Słupca.

2. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca dotowane niepubliczne przedszkole składa w Urzędzie Miasta w Słupcy w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca (z tym, ze za m-c grudzień do 5-go grudnia) informację o liczbie uczniów przedszkola niepublicznego według stanu na pierwszy dzień miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Dotacja, o której mowa w § 2 będzie przekazywana w dwunastu częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola niepublicznego (z tym, że za m-c grudzień do 15-go grudnia).

4. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji, organ dotujący dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio, o ustaloną różnicę zwiększa bądź zmniejsza raty dotacji na kolejne miesiące.

5. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca przedszkole niepubliczne do 31 stycznia następnego roku budżetowego złoży w Urzędzie Miasta w Słupcy roczne rozliczenie dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

6. W przypadku stwierdzenia, że w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 5 podana została nieprawidłowa liczba dzieci, kwotę dotacji ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dzieci stwierdzoną w wyniku kontroli określonej w § 5.

§ 5. 1. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Słupcy.

2. Kontrola dotacji obejmuje badanie:

1) zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2 na podstawie udostępnionej przez organ prowadzący dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzenia tych informacji,

2) zgodności z stanem faktycznym liczby orzeczeń i opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty,

3) dokumentacji wykorzystania dotacji zgodnie a przeznaczeniem określonym w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

3. Kontrolę przeprowadza się w oparciu o udostępnioną przez organ prowadzący przedszkole niepubliczne dokumentację organizacyjną i finansową.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 16 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 16 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 16 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/42/15

Rady Miasta Słupca

z dnia 16 lipca 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji

Stosownie do zapisu art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych szkołom i placówkom niepublicznym oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia.

Do ewidencji szkół i placówek niepublicznych zostało wpisane Niepubliczne Przedszkole, które ma podjąć działalność na terenie miasta Słupcy od dnia 1 września 2015r.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379,1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz.141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz.1020; Nr 131, poz.1091; Nr 167, poz.140; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1043; Nr 208, poz. 1532, Nr 227,poz. 1648, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz.1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz.416; Nr 145, poz.917; Nr216, poz.1370; z 2009 r. Nr 6, poz.33; Nr 31, poz.206; Nr 56, poz. 458; Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz.250; Nr 54, poz.320; Nr 127, poz.857; Nr 148, poz.991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz.814; Nr 149, poz.887; Nr 205, poz.1206, z 2012 r. poz.941, 979, z 2013 r. poz.827, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz.7 ,290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1877; z 2015 r. poz. 357.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama