reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 62/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli, posiadaczy oraz osoby władające nieruchomościami położonymi w granicach Gminy Brzeziny

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzeziny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Załącznik zawiera objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

§ 2. 1. Deklaracja winna być złożona pisemnie:

1) w Urzędzie Gminy Brzeziny ul. 1000-lecia 8; 62-874 Brzeziny, lub;

2) przesłana za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Gminy Brzeziny
ul. 1000-lecia 8; 62-872 Brzeziny, lub;

3) przesłana w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Brzeziny
za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem http://www.epuap.gov.pl, jako załącznik, w pliku o formacie PDF.

2. Wzór deklaracji będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeziny pod adresem http://www.brzeziny-gmina.ploraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Brzeziny.

§ 3. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm. ) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565
ze zm.)

§ 4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania w danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 5. Zachowują ważność deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone przez właścicieli nieruchomości przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 7. Traci moc Uchwała Rady Gminy Brzeziny Nr 266/XXIX/13 z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli, posiadaczy oraz osoby władające nieruchomościami położonymi w granicach Gminy Brzeziny
(Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2013 r., poz. 7519).

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie
jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeziny, we wsiach sołeckich
oraz umieszczeniu jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeziny.

Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny


Karol Bakacz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 62/VIII/15
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały nr 62/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015 r.


Załącznik do Uchwały Nr 62/VIII/15
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 30 czerwca 2015 r.
uzasadnienie.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama