| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/101/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr VI/30/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3, art. 40 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1a, ust. 2, 3, 5 w związku z art. 3 ust. 2a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz § 5 ust. 3 pkt 12, 13 i § 13 pkt. 1 Statutu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 4609), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" uchwala, co następuje:

§ 1.

W Załączniku nr 1 do ww. Uchwały nr VI/302013 Zgromadzenia Związku z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

Odpady zielone należy przekazywać w ramach zryczałtowanej opłaty do podmiotu uprawnionego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" lub za dodatkową opłatą do podmiotu posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej określonym w art. 9b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)";

2) § 1 ust. 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

stacjonarnych albo ich filii albo mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych";

3) § 1 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

Odpady wielkogabarytowe w tym meble, zużyte opony, pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz inne odpady, należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu bądź dostarczać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych albo ich filii,- z zastrzeżeniem ust. 19";

4) uchyla się § 1 ust. 18;

5) w § 2 ust. 4 usuwa się cyfrę "4." znajdującą na początku ust. 4;

6) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Pojemniki i kontenery przeznaczone do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych zmieszanych winny być opatrzone układem scalonym (dalej jako chip), umożliwiającym identyfikację rodzaju odpadu zbieranego oraz adres nieruchomości; zapewnia je Związek Międzygminny. Rodzaj i typ chipa oraz kodu kreskowego, a także termin ich zamieszczenia i rozpoczęcia wykorzystywania określa Związek Międzygminny";

7) § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Odpady zielone, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6, należy gromadzić w uzgodnieniu z podmiotem uprawnionym:

1) w przypadku zabudowy jednorodzinnej w pojemnikach o pojemności od 0,11 m3 opatrzonych chipem i naklejką z kodem kreskowym identyfikującym właściciela nieruchomości - bądź w porównywalnych co do objętości, przeznaczonych do tego, przezroczystych workach foliowych i "big bagach" opatrzonych naklejką z kodem kreskowym,

2) w przypadku zabudowy wielorodzinnej w pojemnikach lub kontenerach o pojemności od 0,11 m3 do 17,0 m3 i "big bagach" opatrzonych naklejką z kodem kreskowym,";

8) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W okresie wegetacyjnym, tj. od 1 kwietnia do 30 listopada, odpady zielone gromadzone
w workach, pojemnikach bądź kontenerach należy przekazywać do odbioru podmiotowi uprawnionemu z częstotliwością odbioru nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,zgodnie z harmonogramem dla danego sektora.".

§ 2.

Przyjmuje się tekst jednolity załącznika nr 1 Uchwały nr VI/302013 Zgromadzenia Związku
z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących
w skład Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
w brzmieniu uchwalonym niniejszą uchwałą o treści jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W dniu wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc dotychczasowy załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/302013 Zgromadzenia Związku z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"


Marian Szkudlarek


Złącznik Nr 1

Do Uchwały Nr VII/101/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1.

Zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych

1. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów dotyczy wszystkich rodzajów zabudowy, w tym nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów, wskazanych w ustawie i w wojewódzkim planie gospodarki odpadami:

1) papieru i tektury;

2) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła;

3) tworzyw sztucznych;

4) opakowań wielomateriałowych;

5) metali;

6) odpadów zielonych;

7) zużytych baterii i akumulatorów;

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

9) przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki);

10) odpadów wielkogabarytowych

11) zużytych opon;

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

3. Odpady określone w ust. 2 pkt 1-5 zgromadzone w urządzeniach, o których mowa w § 3 ust. 1-4, należy przekazywać do odbioru podmiotowi uprawnionemu bądź do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykaz takich punktów zamieszczony jest na stronie internetowej Związku Międzygminnego: http://www.goap.org.pl.

4. Odpady opakowaniowe przed ich złożeniem do worka lub pojemnika, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, należy trwale zgnieść.

5. Odpady zielone należy:

1) zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach - zgodnie z ust. 6-9;

2) gromadzić w sposób opisany w § 3 ust. 6 Regulaminu;

3) przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. W przypadku zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, gdy nieruchomość posiada powierzchnię terenów zielonych minimum 100 m2, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika. Dopuszcza się również prowadzenie kompostowników na terenie rodzinnych ogrodów działkowych na podstawie odrębnych przepisów prawnych.

7. Materiał uzyskany z prowadzonego kompostownika powinien być wykorzystywany dla własnych potrzeb lub przekazywany do podmiotu uprawnionego.

8. W przydomowym kompostowniku nie mogą być kompostowane nierozdrobnione odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew. Odpady takie należy przekazywać do podmiotu uprawnionego.

9. Prowadzenie kompostownika wymaga jego zgłoszenia przez właściciela nieruchomości do Biura Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", zwanego dalej Biurem Związku, poprzez złożenie odrębnego oświadczenia, którego wzór zawiera załącznik Nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie należy złożyć w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zagospodarowywania odpadów poprzez kompostowanie.

10. W przypadku rezygnacji z prowadzenia przydomowego kompostownika, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do poinformowania Biura Związku w ciągu miesiąca
o zmianie dotychczasowego sposobu zagospodarowywania odpadów zielonych poprzez złożenie odrębnego oświadczenia, którego wzór zawiera załącznik Nr 1 do Regulaminu.

11. Odpady zielone należy przekazywać w ramach zryczałtowanej opłaty do podmiotu uprawnionego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" lub za dodatkową opłatą do podmiotu posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej określonym w art. 9b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).

12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do:

1) podmiotu uprawnionego zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu;

2) stacjonarnych albo ich filii, albo mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

4) punktów sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu;

5) punktów serwisowych - w przypadku gdy naprawa przyjętego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że jego naprawa jest dla niego nieopłacalna.

13. Zużyte baterie i akumulatory należy:

1) przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - z zastrzeżeniem ust. 19;

2) gromadzić w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów) oraz w innych obiektach użyteczności publicznej;

3) przekazywać do punktów handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii i akumulatorów.

14. Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych należy:

1) gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach;

2) przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - z zastrzeżeniem ust. 19.

15. Odpady niebezpieczne, w tym chemikalia (farby, rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin itp.) należy przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z zastrzeżeniem ust. 19.

16. Odpady wielkogabarytowe w tym meble, zużyte opony, pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz inne odpady, należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu bądź dostarczać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych albo ich filii, - z zastrzeżeniem ust. 19

17. Odpady budowlane i rozbiórkowe winny być gromadzone oddzielnie w kontenerach lub specjalnych workach, "big bagach", o których mowa w § 3 ust.8 Regulaminu i przekazywane:

1) do podmiotu uprawnionego lub posiadającego zezwolenie na transport odpadów, za dodatkową opłatą, po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości do Biura Związku;

2) do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - tylko niezanieczyszczone frakcje gruzu.

18. Uchylony.

19. Dopuszcza się przekazywanie odpadów, o których mowa w ust. 13-16 (z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych), do mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o ile na terenie gminy nie uruchomione zostały stacjonarne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku uruchomienia stacjonarnych punktów na terenie danej gminy, mobilne punkty przyjmują od jej mieszkańców wyłącznie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Rozdział 2.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednimstanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 2.

1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, zobowiązani są dostosować do swych indywidualnych potrzeb pojemność pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, uwzględniając przy tym normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

1) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 0,002 m3 na każdego zatrudnionego oraz 0,0005 m3 na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego;

2) dla szkół wszelkiego typu - 0,003 m3 na każdego ucznia, studenta i zatrudnionego ;

3) dla żłobków i przedszkoli, klubów malucha i innych - 0,003 m3 na każde dziecko i zatrudnionego;

4) dla lokali handlowych - 0,05 m3 na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,11 m3 na lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,05 m3 na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,11 m3 na każdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych - 0,02 m3 na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,11 m3 na lokal;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,11 m3 na każdy punkt;

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 0,11m3 na każdych 10 pracowników;

9) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, szpitali itp. - 0,02 m3 na jedno łóżko;

10) dla ogródków działkowych 0,02 m3 na każdą działkę w okresie sezonu (tj. od 1 marca do 31 października każdego roku) i 0,005 m3 na każdą działkę poza tym okresem. Dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek. W przypadku działek zamieszkałych na stałe zastosowanie mają przepisy ust.4;

11) dla działek rekreacyjnych używanych sezonowo - 0,015 m3 na mieszkańca (przy częstotliwości wywozu raz na dwa tygodnie), jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,11 m3 na każdą działkę; w przypadku działek zamieszkałych na stałe zastosowanie mają przepisy ust.4

12) dla targowisk, hal targowych, giełd - 0,05 m3 na każde 10 m2 pow. targowej;

13) dla cmentarzy - co najmniej 0,002 m3 na jedno miejsce pochówku;

14) dla pozostałych, niewymienionych wcześniej podmiotów - w zależności od potrzeb;

15) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości w obrębie takich punktów, wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika do gromadzenia odpadów do dyspozycji ich klientów.

2. W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 1, odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach o pojemności od 0,11 m3 do 5,0 m3, a także w kontenerach o pojemności od 4,0 do 10,0 m3, bądź pojemnikach podziemnych o pojemności od 0,3 m3 do 5,0 m3.

3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są gromadzić odpady komunalne zmieszane w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o pojemności uwzględniającej normę 0,06 m3 na mieszkańca (przy częstotliwości wywozu raz na dwa tygodnie), jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,11 m3 na każdą nieruchomość.

4. Odpady komunalne zmieszane powstające w budynkach mieszkalnych należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach o pojemności od 0,11 m3 do 5,0 m3. Dopuszcza się również gromadzenie odpadów w pojemnikach podziemnych o pojemności od 0,3 m3 do 5,0 m3.

5. Pojemniki i kontenery przeznaczone do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych zmieszanych winny być opatrzone układem scalonym (dalej jako chip), umożliwiającym identyfikację rodzaju odpadu zbieranego oraz adres nieruchomości; zapewnia je Związek Międzygminny. Rodzaj i typ chipa oraz kodu kreskowego, a także termin ich zamieszczenia i rozpoczęcia wykorzystywania określa Związek Międzygminny.

6. Zabrania się umieszczania w pojemnikach, kontenerach i workach do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych: odpadów zebranych selektywnie, odpadów niebezpiecznych (określonych w ustawie o odpadach, między innymi: zużytych baterii, przeterminowanych leków, użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz odpadów produkcyjnych.

§ 3.

1. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5, należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscach gromadzenia, opatrzonych chipem i naklejką z kodem kreskowym identyfikującym właściciela nieruchomości. Pojemność pojemników powinna być dostosowana do potrzeb i wynosić od 0,11 do 3,5 m3. Dopuszcza się również gromadzenie odpadów zbieranych w sposób selektywny w pojemnikach podziemnych o pojemności 0,3 m3 do 5,0 m3.

2. Pojemniki, o których mowa powyżej, ze względu na rodzaj zbieranych w nich odpadów, powinny być oznakowane w ujednoliconych kolorach, uwzględniających następujące normy:

1) niebieskich, z przeznaczeniem na papier i tekturę;

2) żółtych, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale (puszki po napojach itp.) oraz opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, śmietanie, sokach itp.);

3) zielonych, z przeznaczeniem na szkło kolorowe;

4) białych, z przeznaczeniem na szkło białe.

3. W miejscach, w których ze względów technicznych występują trudności w lokalizacji stałego pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się stosowanie jednej z dwóch możliwości:

1) Przezroczystych worków foliowych, umożliwiających identyfikację ich zawartości, opatrzonych naklejką z kodem kreskowym, dostarczonych przez podmiot uprawniony;"

2) Jednego pojemnika do selektywnej zbiórki szkła, bez podziału na szkło białe i kolorowe - pozostałe pojemniki bez zmian

4. Dopuszcza się gromadzenie odpadów zbieranych w sposób selektywny w kontenerach i presokontenerach o poj. większej niż 3,5 m3 na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, targowisk, hal targowych i giełd - w zależności od potrzeb i ilości odpadów.

5. Szczegółowy wykaz rodzajów odpadów, jakie należy (i których nie wolno) wrzucać do pojemników, kontenerów i worków do selektywnej zbiórki odpadów zawiera załącznik Nr 2 do Regulaminu.

6. Odpady zielone, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6, należy gromadzić w uzgodnieniu z podmiotem uprawnionym:

1) w przypadku zabudowy jednorodzinnej w pojemnikach o pojemności od 0,11 m3 opatrzonych chipem i naklejką z kodem kreskowym identyfikującym właściciela nieruchomości - bądź w porównywalnych co do objętości, przeznaczonych do tego, przezroczystych workach foliowych i "big bagach" opatrzonych naklejką z kodem kreskowym,

2) w przypadku zabudowy wielorodzinnej w pojemnikach lub kontenerach o pojemności od 0,11 m3 do 17,0 m3 i "big bagach" opatrzonych naklejką z kodem kreskowym;

7. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 6, zwolnione są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób opisany w § 1 ust. 6-9.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe o ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 12, z terenu nieruchomości gromadzić należy w "big bagach" lub kontenerach, dostarczanych przez podmiot uprawniony lub posiadający zezwolenie na transport odpadów.

§ 4.

1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu uprawnionego, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Związek Międzygminny zapewnia utrzymanie pojemników i kontenerów w stanie czystości, w tym poprzez dokonywanie ich kompleksowego mycia, odkażania i dezynfekcji raz w roku.

3. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych nie powinny być uszkodzone, w tym pozbawione pokrywy.

4. Miejsca ustawienia pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

5. Miejsca ustawienia pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być utwardzone oraz w miarę możliwości: zadaszone, ogrodzone i zamknięte.

6. Właściciel nieruchomości powinien zapewnić dostęp dla podmiotu uprawnionego do pojemników i kontenerów poprzez usunięcie zalegającego śniegu.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

§ 5.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z usług podmiotu uprawnionego wybranego w drodze przetargu przez Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej.

§ 6.

1. Właściciele nieruchomości przekazują odpady komunalne zmieszane i zbierane w sposób selektywny podmiotowi uprawnionemu w terminach wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów, ustalonym dla danego sektora i dostarczanym właścicielom nieruchomości raz do roku.

2. W uzasadnionych przypadkach okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny, w celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno-porządkowego na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości zamieszkałej zgłasza konieczność ich odbioru do Biura Związku. Związek Międzygminny zapewnia dodatkowe worki na odpady, opatrzone naklejką z kodem kreskowym umożliwiającym identyfikację rodzaju zbieranego odpadu oraz adresu nieruchomości, a także logo Związku Międzygminnego, stosownie do zgłoszonego zapotrzebowania.

§ 7.

1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych powinna być dostosowana do ilości powstających odpadów, tak aby nie dopuszczać do przepełniania worków, pojemników i kontenerów.

2. Ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych dla nieruchomości zamieszkałych:

1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej - jeden raz na dwa tygodnie;

2) z obszaru zabudowy wielorodzinnej - jeden raz na dwa tygodnie, z uwzględnieniem zapisów ust. 3;

3) z obszaru zabudowy śródmiejskiej - w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w przypadku miasta Poznania.

3. W przypadku braku możliwości technicznych ustawienia na terenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej i śródmiejskiej odpowiedniej liczby pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych o niezbędnej pojemności, podmiot uprawniony w porozumieniem z Zarządem Związku może podjąć decyzję o zwiększeniu częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.

4. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych powinna odbywać się przynajmniej raz na dwa tygodnie, z wyłączeniem niżej wymienionych, gdzie częstotliwość odbioru wynosi odpowiednio:

1) w przypadku targowisk - nie rzadziej niż raz na tydzień;

2) w przypadku nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa w branży spożywczej - nie rzadziej niż raz na tydzień.

5. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z terenu rodzinnych ogrodów działkowych oraz użytkowanych działek rekreacyjnych odbywa się raz na dwa tygodnie. Dopuszcza się odbiór odpadów z częstotliwością raz na miesiąc w okresie od listopada do kwietnia w przypadku działek niezamieszkałych.

6. W przypadku, gdy harmonogram odbierania odpadów komunalnych nie zapewnia dochowania wymogów, o których mowa w ust. 1, Zarząd Związku, może podjąć decyzję o zwiększeniu częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.

§ 8.

1. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej powinien odbywać się nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie - z wyłączeniem odpadów zielonych.

2. W okresie wegetacyjnym, tj. od 1 kwietnia do 30 listopada, odpady zielone gromadzone w workach, pojemnikach bądź kontenerach należy przekazywać do odbioru podmiotowi uprawnionemu z częstotliwością odbioru nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem dla danego sektora.

3. Odbiór odpadów określonych w § 1 ust. 2 pkt 1-5 zbieranych w sposób selektywny w systemie pojemnikowym i kontenerowym, w zależności od rodzaju zabudowy powinien odbywać się z częstotliwością nie rzadziej niż:

1) w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenie ogrodów działkowych i użytkowanych działek rekreacyjnych - raz na 4 tygodnie;

2) w zabudowie wielorodzinnej: śródmiejskiej i na terenie osiedli mieszkaniowych - jeden raz w tygodniu, z wyłączeniem odpadów szklanych, które odbierane są raz na 4 tygodnie;

3) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - jeden raz na 4 tygodnie.

4. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon odbywa się na zasadach określonych w odrębnej uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego.

§ 9.

1. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zbierane w sposób selektywny określone w § 1 ust. 2 pkt 1-5 odbierane są przez podmiot uprawniony sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić pojemniki lub worki z odpadami przed wejście na teren posesji. Jeśli wymaga tego specyfika danej miejscowości (czy całego sektora), wymóg wystawiania pojemników przed posesję może dotyczyć również pojemników na odpady komunalne zmieszane, o czym właściciele nieruchomości poinformowani zostaną w harmonogramie odbioru odpadów.

2. Odpady komunalne zmieszane oraz odpady zbierane w sposób selektywny określone w § 1 ust. 2 pkt 1-5 na obszarach zabudowy wielorodzinnej odbierane są przez podmiot uprawniony z udostępnionych i przeznaczonych na ten cel miejsc, zlokalizowanych w sposób umożliwiający dojazd pojazdów podmiotu uprawnionego lub z pomieszczeń przeznaczonych na ten cel, bądź ogrodzonych miejsc, do których wejście udostępnia podmiotowi uprawnionemu właściciel nieruchomości, przy uwzględnieniu specyfiki danej miejscowości (czy całego sektora).

§ 10.

Odbieranie odpadów komunalnych oraz transport odpadów z terenów nieruchomości dopuszczalny jest wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. od 6 do 22 oraz soboty w godz. od 6 do 15.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego

§ 11.

1. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzą selektywną zbiórkę odpadów dla osiągnięcia następujących celów, określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami:

1) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;

2) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło;

3) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych;

4) wydzielenie odpadów rozbiórkowo-budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych;

5) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

2. Gospodarowanie odpadami odbywa się na podstawie regionalnych i zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.


Załącznik nr 1

do Regulaminu utrzymania czystości i porządku, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.

……………………………………………………

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

……………………………………………………...

(adres zamieszkania)

Biuro Związku Międzygminnego

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

OŚWIADCZENIE*

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości położonej w ………………….. przy:

ul. ………………………………………………..nr odpady zielone zagospodarowywane są w przydomowym kompostowniku - zgodnie z § 1 ust.6-8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.

Powierzchnia terenów zielonych ww. nieruchomości wynosi ……..m2.

2. Oświadczam że rezygnuję z przydomowego kompostownika, położonego na terenie nieruchomości przy:

ul. ………………………………………………..nr

……………………………..

(czytelny podpis)

*Oświadczenie należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej "ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań


Załącznik nr 2

do Regulaminu utrzymania czystości i porządku, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.

PAPIER: Pojemniki, kontenery w kolorze niebieskim (worki bezbarwne)

TAK należy wrzucać :

· papier piśmienny,

· gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi,

· książki,

· opakowania tekturowe,

· kartony, tekturę falistą

NIE należy wrzucać:

· papier samokopiującego,

· kalki,

· zatłuszczonego papieru po masłach lub margarynach,

· papieru woskowego,

· tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianie,

· kartoników po mleku i napojach,

· pieluch jednorazowych i podpasek,

· ubrań

TWORZYWA SZTUCZNE: Pojemniki, kontenery w kolorze żółtym (worki bezbarwne)

TAK należy wrzucać:

· zgniecione i puste butelki po napojach (bez nakrętek),

· zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej (bez nakrętek),

· plastikowe nakrętki,

· aluminiowe puszki po napojach i konserwach, metale, opakowania z metali,

· kapsle,

· kartoniki po mleku i napojach,

· worki, reklamówki,

· koszyczki po owocach

NIE należy wrzucać:

· butelek i pojemników z zawartością,

· plastikowych zabawek,

· opakowań po lekach, opakowań po wyrobach garmażeryjnych,

· opakowań po olejach spożywczych i silnikowych,

· części samochodowych,

· mebli i ich części,

· jednorazowych naczyń,

· sprzętu AGD

SZKŁO KOLOROWE: Pojemniki, kontenery w kolorze zielonym(worki bezbarwne)

Tak należy wrzucać:

· butelki ze szkła barwionego po napojach (bez nakrętek),

· słoiki ze szkła barwionego bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek

Nie należy wrzucać:

· szkła okiennego,

· szkła zbrojonego,

· szkła żaroodpornego,

· fajansu,

· porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu,

· luster, kineskopów,

· szyb samochodowych,

· świetlówek, żarówek,

· opakowań po lekach,

· termometrów

SZKŁO BIAŁE: Pojemniki i kontenery w kolorze białym(worki bezbarwne)

Tak należy wrzucać:

· butelki ze szkła bezbarwnego po napojach (bez nakrętek),

· słoiki ze szkła bezbarwnego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek)

Nie należy wrzucać:

· szkła okiennego,

· szkła zbrojonego,

· szkła żaroodpornego,

· fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu,

· luster, kineskopów,

· szyb samochodowych,

· świetlówek, żarówek,

· opakowań po lekach, termometrów

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »