| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/62/2015 Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 23 lipca 2015r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy Powiatu Średzkiego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", mających odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Powiatu Średzkiego.

3. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne w zakresie wymienionym w art. 19b ust. 1 ustawy.

§ 2. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwany dalej "wnioskiem", powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i opis zadania;

2) termin realizacji;

3) informacje o grupie inicjatywnej, w tym imiona i nazwiska osób reprezentujących grup inicjatywną;

4) miejsce wykonywania zadania;

5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;

6) opis dotychczas wykonanych prac;

7) określenie liczby osób, którym służyć będzie realizacja zadania;

8) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym:

a) całkowity koszt,

b) wysokość kosztów, które zobowiązuje się pokryć grupa inicjatywna,

c) wysokość kosztów, które mają być pokryte z budżetu Powiatu Średzkiego,

d) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, o których mowa w § 6 pkt 1,

e) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania zadania,

9) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku wniosku złożonego bezpośrednio przez mieszkańców - pisemne oświadczenie wszystkich uczestników grupy inicjatywnej potwierdzające, że zamierzają partycypować w kosztach realizacji zadania;

2) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy:

a) statut,

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie wpisu do innego rejestru (ewidencji),

c) oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności publiczno - prawnych oraz cywilno - prawnych.

§ 3. 1. Wnioski z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w terminie do dnia 30 września każdego roku poprzedzającego rok, w którym realizowane ma być zadanie.

2. W 2015 roku wnioski należy składać:

1) do dnia 15 sierpnia, jeżeli zadanie miałoby być realizowane w 2015 roku,

2) do dnia 30 września, jeżeli zadanie miałoby być realizowane w 2016 roku.

3. W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony w ust. 1, będzie on rozpatrywany pod warunkiem posiadania w budżecie powiatu środków na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych.

4. Jeżeli wniosek jest niekompletny lub zawiera inne braki formalne, Zarząd Powiatu wzywa wnioskodawców o usunięcie braków formalnych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli braki formalne nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

§ 4. 1. Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej ocenia Zespół ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych, zwany dalej "Zespołem" w ciągu 21 dni od dnia złożenia prawidłowych i kompletnych dokumentów na podstawie kryteriów, o których mowa w § 5 ust.1.

2. Zespół w składzie 3 osób, powoływany jest przez Zarząd Powiatu spośród pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.

3. Wniosek, który uzyska minimum 8 punktów, zostaje przedstawiony Zarządowi Powiatu, który podejmuje ostateczną decyzję o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

4. Podejmując decyzję, o której mowa w ust. 3 Zarząd Powiatu bierze pod uwagę możliwości finansowe Powiatu do realizacji inicjatywy lokalnej.

5. Zarząd Powiatu niezwłocznie informuje wnioskodawców o decyzji, o której mowa w ust. 3.

6. Z wnioskodawcami, których zadania zostały wybrane do realizacji Zarząd Powiatu podpisuje umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej.

§ 5. Kryteria oceny wniosków:

Lp.

Kryterium

Punktacja

1.

Celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej

0-5 pkt

2.

Liczba osób, którym służyć będzie zadanie publiczne

0 pkt - poniżej 5 osób

1 pkt - od 5 do 10 osób,

2 pkt - od 11 do 20 osób

3 pkt - powyżej 20 osób

3.

Wkład własny grupy inicjatywnej na poziomie nie niższym niż 10% kosztów realizacji zadania

1 pkt - od 10% do 25% wartości zadania

2 pkt - od 26% do 40% wartości zadania

3 pkt - od 41% do 45% wartości zadania

4 pkt - od 46 % do 50% wartości zadania

5 pkt - od 51% do 60% wartości zadania

6 pkt - powyżej 60% wartości zadania

4.

Możliwości techniczne wykonania zadania

0 pkt - brak możliwości technicznych

1 pkt - warunki techniczne umożliwiające realizację zadania

§ 6. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej stanowią:

1) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną;

2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej, przy czym koszt 1 roboczogodziny określa się maksymalnie na 15 zł;

3) świadczenia rzeczowe - w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Marcin Bednarz


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/ 62 /2015

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 23 lipca 2015 roku

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Zakres inicjatywy lokalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych określa art. 19 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Inicjatywa lokalna może obejmować w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, działalność charytatywną, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa), ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego), porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zawarte w projekcie uchwały szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zostały opracowane w celu ujednolicenia procedury i ułatwienia Zespołowi d/s wspierania inicjatyw lokalnych określenia najważniejszych elementów niezbędnych do oceny wniosku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »