| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/62/2015 Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 23 lipca 2015r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy Powiatu Średzkiego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", mających odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Powiatu Średzkiego.

3. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne w zakresie wymienionym w art. 19b ust. 1 ustawy.

§ 2. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwany dalej "wnioskiem", powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i opis zadania;

2) termin realizacji;

3) informacje o grupie inicjatywnej, w tym imiona i nazwiska osób reprezentujących grup inicjatywną;

4) miejsce wykonywania zadania;

5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;

6) opis dotychczas wykonanych prac;

7) określenie liczby osób, którym służyć będzie realizacja zadania;

8) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym:

a) całkowity koszt,

b) wysokość kosztów, które zobowiązuje się pokryć grupa inicjatywna,

c) wysokość kosztów, które mają być pokryte z budżetu Powiatu Średzkiego,

d) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, o których mowa w § 6 pkt 1,

e) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania zadania,

9) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku wniosku złożonego bezpośrednio przez mieszkańców - pisemne oświadczenie wszystkich uczestników grupy inicjatywnej potwierdzające, że zamierzają partycypować w kosztach realizacji zadania;

2) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy:

a) statut,

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie wpisu do innego rejestru (ewidencji),

c) oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności publiczno - prawnych oraz cywilno - prawnych.

§ 3. 1. Wnioski z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w terminie do dnia 30 września każdego roku poprzedzającego rok, w którym realizowane ma być zadanie.

2. W 2015 roku wnioski należy składać:

1) do dnia 15 sierpnia, jeżeli zadanie miałoby być realizowane w 2015 roku,

2) do dnia 30 września, jeżeli zadanie miałoby być realizowane w 2016 roku.

3. W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony w ust. 1, będzie on rozpatrywany pod warunkiem posiadania w budżecie powiatu środków na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych.

4. Jeżeli wniosek jest niekompletny lub zawiera inne braki formalne, Zarząd Powiatu wzywa wnioskodawców o usunięcie braków formalnych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli braki formalne nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

§ 4. 1. Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej ocenia Zespół ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych, zwany dalej "Zespołem" w ciągu 21 dni od dnia złożenia prawidłowych i kompletnych dokumentów na podstawie kryteriów, o których mowa w § 5 ust.1.

2. Zespół w składzie 3 osób, powoływany jest przez Zarząd Powiatu spośród pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.

3. Wniosek, który uzyska minimum 8 punktów, zostaje przedstawiony Zarządowi Powiatu, który podejmuje ostateczną decyzję o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

4. Podejmując decyzję, o której mowa w ust. 3 Zarząd Powiatu bierze pod uwagę możliwości finansowe Powiatu do realizacji inicjatywy lokalnej.

5. Zarząd Powiatu niezwłocznie informuje wnioskodawców o decyzji, o której mowa w ust. 3.

6. Z wnioskodawcami, których zadania zostały wybrane do realizacji Zarząd Powiatu podpisuje umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej.

§ 5. Kryteria oceny wniosków:

Lp.

Kryterium

Punktacja

1.

Celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej

0-5 pkt

2.

Liczba osób, którym służyć będzie zadanie publiczne

0 pkt - poniżej 5 osób

1 pkt - od 5 do 10 osób,

2 pkt - od 11 do 20 osób

3 pkt - powyżej 20 osób

3.

Wkład własny grupy inicjatywnej na poziomie nie niższym niż 10% kosztów realizacji zadania

1 pkt - od 10% do 25% wartości zadania

2 pkt - od 26% do 40% wartości zadania

3 pkt - od 41% do 45% wartości zadania

4 pkt - od 46 % do 50% wartości zadania

5 pkt - od 51% do 60% wartości zadania

6 pkt - powyżej 60% wartości zadania

4.

Możliwości techniczne wykonania zadania

0 pkt - brak możliwości technicznych

1 pkt - warunki techniczne umożliwiające realizację zadania

§ 6. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej stanowią:

1) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną;

2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej, przy czym koszt 1 roboczogodziny określa się maksymalnie na 15 zł;

3) świadczenia rzeczowe - w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Marcin Bednarz


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/ 62 /2015

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 23 lipca 2015 roku

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Zakres inicjatywy lokalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych określa art. 19 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Inicjatywa lokalna może obejmować w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, działalność charytatywną, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa), ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego), porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zawarte w projekcie uchwały szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zostały opracowane w celu ujednolicenia procedury i ułatwienia Zespołowi d/s wspierania inicjatyw lokalnych określenia najważniejszych elementów niezbędnych do oceny wniosku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »