reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/ 82 /2015 Rady Gminy Rokietnica

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kiekrz, rej. ul. Poznańskiej i Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.), Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

Dział I.
Ogólne ustalenia Uchwały

Rozdział 1.
Ustalenia podstawowe

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kiekrz, rejon ulicy Poznańskiej i Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania, zwany dalej Planem, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, zatwierdzonego uchwałą Nr XI/72/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 czerwca 2011 r.

2. Plan obejmuje teren wskazany na Rysunku Planu, zawarty wewnątrz granic obszaru objętego planem, stanowiący obszar położony w obrębie geodezyjnym Kiekrz.

3. Rysunek Planu na mapie w skali 1:1000 wymieniony w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią.

4. Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Planu miejscowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią.

5. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w Planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz w sprawie zasad ich finansowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią.

6. Zmiana oznaczenia ewidencyjnego terenów objętych Planem dokonana po przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zmienia właściwości niniejszej Uchwały, która obowiązuje wówczas dla nowo wydzielonych lub oznaczonych nieruchomości w zakresie określonym granicą obszaru opracowania.

Rozdział 2.
Definicje pojęć

§ 2. Ilekroć w Uchwale jest mowa o:

1) dachu dwuspadowym z naczółkami - należy przez to rozumieć odmianę dachu dwuspadowego, w którym u zbiegu dwóch głównych połaci ukształtowane są dodatkowe dwie niewielkie trójkątne połacie, mające kierunek spadku prostopadły do połaci głównych zakończony na ścianach szczytowych;

2) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach, którego połacie są nachylone pod kątem nie większym, niż 12°, względnie 26,67%, w stosunku do płaszczyzny poziomej,

3) działce narożnej - należy przez to rozumieć działkę, której granica przylega z co najmniej dwóch stron do terenów dróg, na długości co najmniej 35% jej całkowitego obwodu;

4) kącie nachylenia połaci dachowej - należy przez to rozumieć, wyrażony w stopniach, kąt jaki powstaje pomiędzy umowną płaszczyzną poziomą a płaszczyzną wyznaczaną przez wierzchnie elementy pokrycia dachu;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć umowną linię definiującą minimalną odległość, w jakiej dopuszcza się sytuowanie budynków od terenów o innych funkcjach, wyznaczoną na Rysunku Planu;

6) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć umowną linię definiującą obowiązującą odległość, w jakiej nakazuje się sytuowanie budynków od terenów o innych funkcjach, wyznaczoną na Rysunku Planu;

7) przepisie odrębnym - należy przez to rozumieć przepisy prawa inne, niż ustawy, na podstawie których uchwalono niniejszą Uchwałę;

8) przeznaczeniu dominującym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie terenu, którego realizacja w ramach zagospodarowania lub dozwolonego użytkowania obejmuje łącznie co najmniej 30% jego powierzchni, przy czym w odniesieniu do budynków przyjmuje się ich powierzchnię zabudowy;

9) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenia terenu, którego realizacja w ramach zagospodarowania lub dozwolonego użytkowania obejmuje łącznie mniej niż 30% jego powierzchni, przy czym w odniesieniu do budynków przyjmuje się ich powierzchnię zabudowy;

10) szerokości działki - należy przez to rozumieć odległość minimalną między bokami granicy działki prostopadłymi lub zbliżonymi do prostopadłych do frontu działki, z zastrzeżeniem, że jest to odległość minimalna między tymi dwoma bokami, przy czym w przypadku działki narożnej do określenia szerokości działki obiera się najbliżej położone pary boków, których wzajemne położenie najbardziej zbliżone jest do równoległego;

11) terenie - należy przez to rozumieć wydzieloną nieruchomość, część nieruchomości bądź grupę nieruchomości i ich części, dla których ustalono wspólne przeznaczenie;

12) terenie zabudowy drobnych usług i drobnego handlu - należy przez to rozumieć wydzieloną nieruchomość, część nieruchomości bądź grupę nieruchomości i ich części, których użytkowanie związane jest z lokalizacją drobnych usług i drobnego handlu, przez co odpowiednio rozumie się usługi lub handel realizowane na powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 400m2;

13) trwałym nośniku informacji - należy przez to rozumieć dowolny obiekt, w szczególności planszę, plakat wraz z podkładem, element świetlny określany przez jego zewnętrzne krawędzie, tablicę lub urządzenie, służący przede wszystkim oznaczeniu własnemu użytkownika terenu, względnie obiekt stanowiący element systemu informacji przestrzennej, określający stałą nazwę lub cechę danej lokalizacji;

14) trwałym nośniku reklamy - należy przez to rozumieć dowolny obiekt, w szczególności planszę, plakat wraz z podkładem, element świetlny określany przez jego zewnętrzne krawędzie, tablicę lub urządzenie, służący przede wszystkim promowaniu produktów, usług, a także każdy inny obiekt będący trwałym nośnikiem, lecz nie spełniającym warunków określonych w pkt 13;

15) uciążliwości - należy przez to rozumieć oddziaływanie powodujące przekraczanie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

16) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w procentach, a określającą stosunek całkowitej powierzchni zabudowy wszystkich budynków na danej działce do powierzchni działki, służącą do wyrażenia intensywności zabudowy łącznie z pozostałymi parametrami zagospodarowania i zabudowy;

17) zabudowie usługowej - należy przez to rozumieć teren zabudowy usług różnych, to jest wszystkich pól działalności klasyfikowanych w przepisach odrębnych jako usługi.

18) zabudowie wolno stojącej - należy przez to rozumieć taką formę zabudowy, która polega na lokalizowaniu budynku na działce w sposób zachowujący odległości przewidziane w przepisach odrębnych jako podstawowe od każdej granicy działki jako odległości minimalne.

Rozdział 3.
Symbole i oznaczenia użyte w Uchwale i na Rysunku Planu

§ 3. Oznaczenia obowiązujące w Uchwale

1. Obowiązującym oznaczeniem w Uchwale stanowiącym jednoznaczne odniesienie ustaleń zagospodarowania przestrzennego i zabudowy do konkretnej części obszaru opracowania jest kod terenu.

2. Obowiązującym objaśnieniem umownym wskazującym przeznaczenie jest literowe oznaczenie na końcu każdego kodu terenu.

3. Objaśnienia, o jakich mowa w ust. 2, mogą być tworzone ze skrótów, których znaczenie obowiązuje według poniższego zestawienia:

1) MJ - co należy rozumieć jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jedynie wolno stojącej i bliźniaczej;

2) P - co należy rozumieć jako teren zabudowy techniczno-produkcyjnej;

3) P/U - co należy rozumieć jako teren zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz teren zabudowy usługowej, w tym teren zabudowy usług różnych, z wyłączeniem usług handlu realizowanych na powierzchni netto przekraczającej 2000m2;

4) P/KS - co należy rozumieć jako teren zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz teren obsługi komunikacji i transportu drogowego, w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów;

5) P/E - co należy rozumieć jako teren zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz teren infrastruktury - urządzeń elektroenergetycznych;

6) KDZ - co należy rozumieć jako teren komunikacji i transportu drogowego, wyznaczony dla drogi o klasie Z;

7) KDL - co należy rozumieć jako teren komunikacji i transportu drogowego, wyznaczony dla drogi o klasie L;

8) KDW - co należy rozumieć jako teren komunikacji i transportu drogowego, wyznaczony dla drogi wewnętrznej.

§ 4. Oznaczenia obowiązujące na Rysunku Planu

1. Ilekroć w Uchwale wskazano oznaczenia odbiegające od ustalonych jako podstawowe w przepisach odrębnych, są one oznaczeniami uzupełniającymi lub odpowiednio mieszanymi w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Obowiązującymi oznaczeniami na Rysunku Planu są oznaczenia użyte w Uchwale, wskazane w § 3.

3. Obowiązującym oznaczeniem na Rysunku Planu są barwne pola powiązane z objaśnieniem literowym przeznaczenia terenu w taki sposób, że kolor tła odpowiada temu objaśnieniu.

4. W odniesieniu do przeznaczenia i zagospodarowania terenów, w tym podejmowanych działań inwestycyjnych polegających na budowie lub przebudowie, z wyłączeniem remontów, obowiązują oznaczenia ujęte w legendzie i na Rysunku Planu, którymi są:

1) granica obszaru Planu;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) obowiązująca linia zabudowy;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy;

5) linia elektroenergetyczna średniego napięcia SN 15kV wraz z pasem technologicznym;

6) archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej;

7) obszar obowiązujących nasadzeń zieleni wysokiej.

5. Na Rysunku Planu umieszcza się dodatkowe oznaczenia o charakterze informacyjnym, którymi są:

1) docelowa linia rozgraniczająca układu drogowego - poza granicami Planu;

2) granica pasa ruchu drogi krajowej S-11 - poza granicami Planu;

3) granica terenu inwestycyjnego drogi krajowej S-11 - poza granicami Planu;

4) opis istniejących dróg publicznych - poza granicami Planu.

Dział II.
Przepisy ogólne

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

§ 5. 1. Przeznaczenia terenów określa się w przepisach szczegółowych.

2. Ustala się zakaz wprowadzania przeznaczenia innego, niż określone w Uchwale.

3. Ilekroć w Uchwale wskazano więcej, niż jeden sposób przeznaczenia terenu, o ile treść Uchwały nie stanowi inaczej, każdy ze sposobów przeznaczenia terenu może być realizowany niezależnie od funkcjonowania pozostałych dopuszczonych sposobów.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. 1. Dopuszcza się budowanie i montaż wolnostojących trwałych nośników informacji z zastrzeżeniem, że ich wysokość nie może przekraczać 25,00m, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.

2. Ogranicza się dopuszczalną liczbę wolnostojących trwałych nośników informacji, przekraczających wysokość 10,00m, do:

1) maksymalnie 4 na terenie P,

2) maksymalnie 1 na terenie P/U,

3) maksymalnie 1 na terenie P/KS,

przy czym odległość nośnika od budynków położonych na działkach sąsiednich nie powinna być mniejsza, niż wysokość tych nośników.

3. Zakazuje się, by łączna powierzchnia wolnostojących trwałych nośników informacji przekraczała:

1) 150,00m2 na terenie P,

2) 100,00m2 na terenach P/U i P/KS.

4. Dopuszcza się budowanie i montaż wolnostojących trwałych nośników reklamy, z zastrzeżeniem że ich wielkość nie może przekraczać powierzchni informacyjnej 8,0m2 jednostronnie, a ich wysokość nie może przekraczać 8,00m.

5. Ogranicza się powierzchnię trwałych nośników informacji, nie wymienionych w ust. 3, montowanych na budynkach lub budowlach do:

1) maksymalnie 10% powierzchni wszystkich elewacji na terenie P, jeśli suma powierzchni elewacji przekracza 1000,0m2,

2) maksymalnie 15% powierzchni wszystkich elewacji na terenie P, jeśli suma powierzchni elewacji jest mniejsza lub równa 1000,0m2,

3) maksymalnie 10% powierzchni wszystkich elewacji na terenach P/U i P/KS, jeśli suma powierzchni elewacji przekracza 1000,0m2, dla obiektów techniczno-produkcyjnych innych, niż wymienione w pkt. 6,

4) maksymalnie 15% powierzchni wszystkich elewacji na terenach P/U i P/KS, jeśli suma powierzchni elewacji jest mniejsza lub równa 1000,0m2, dla obiektów techniczno-produkcyjnych innych, niż wymienione w pkt. 6,

5) maksymalnie 15% powierzchni wszystkich elewacji na terenie P/U, dla obiektów usługowych,

6) maksymalnie 20% powierzchni wszystkich elewacji na terenie P/KS, dla obiektów obsługi komunikacji i transportu drogowego, w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów.

6. Ogranicza się powierzchnię trwałych nośników reklamy, nie wymienionych w ust. 4, montowanych na budynkach lub budowlach do:

1) maksymalnie 10% powierzchni wszystkich elewacji na terenie P,

2) maksymalnie 15% powierzchni wszystkich elewacji na terenach P/U i P/KS, jeśli suma powierzchni elewacji jest mniejsza lub równa 1000,0m2, dla obiektów techniczno-produkcyjnych innych, niż wymienione w pkt. 4,

3) maksymalnie 15% powierzchni wszystkich elewacji na terenie P/U, dla obiektów usługowych,

4) maksymalnie 25% powierzchni wszystkich elewacji na terenie P/KS, dla obiektów obsługi komunikacji i transportu drogowego, w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7. 1. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć, których realizacja powodowałaby jakiekolwiek przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny.

2. Zakazuje się prowadzenia działalności, których oddziaływanie mogłoby powodować jakiekolwiek przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny.

3. Zakazuje się niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi nie wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych dla przedsięwzięć budowlanych.

4. Zakazuje się ingerencji w konfigurację terenu niezgodnej z przeznaczeniem terenu określonym Uchwałą, oraz niezgodnej z wydaną prawomocną decyzją administracyjną służącą inwestycji.

5. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem, odzyskiem i zbieraniem odpadów, za wyjątkiem zbierania odpadów wytworzonych przez wytwórcę na terenie objętym Planem.

6. Dla ochrony ludzi przed szkodliwym wpływem obiektów infrastruktury obowiązują zasady określone w rozdziale 10.

7. Wskazane w Planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jedynie wolnostojącej i bliźniaczej MJ w zakresie ochrony przed hałasem i określenia standardu akustycznego, ze względu na status terenów zabudowy mieszkaniowej, należy traktować jak tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrębnych.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 8. 1. Na terenach objętych obszarem Planu znajdują się stanowiska archeologiczne objęte ochroną konserwatorską ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

2. Tereny wymienione w ust. 1 podlegają ochronie konserwatorskiej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, w granicach wskazanej na Rysunku Planu archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, nakazuje się prowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu.

4. Nakazuje się uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytków, na prowadzenie wskazanych w ust.3 badań przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 9. 1. Terenami przestrzeni publicznej występującymi na obszarze Planu są:

1) tereny komunikacji i transportu drogowego, wyznaczone dla drogi o klasie Z, oznaczone na Rysunku Planu symbolami 1KDZ i 2KDZ;

2) tereny komunikacji i transportu drogowego, wyznaczone dla drogi o klasie L, oznaczone na Rysunku Planu symbolami 1KDL i 2KDL;

2. Poza warunkami, zasadami i standardami kształtowania zagospodarowania określonymi w Rozdziale 10 dla terenów dróg publicznych nie określa się innych szczególnych wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

Rozdział 6.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 10. 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy określa się w przepisach szczegółowych, odpowiednio dla każdego terenu.

2. Wszelkie projektowane na obszarze Planu budowle o wysokości równej i większej niż 50m n.p.t. należy każdorazowo, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzgadniać z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 11. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 12. Tereny objęte scalaniem i podziałem

Nie ustala się obszarów objętych scalaniem i podziałem nieruchomości.

§ 13. Zasady ogólne

1. Nakazuje się jedynie takie podziały terenów zabudowy, które:

1) skutkują wydzieleniem działki o powierzchni nie mniejszej niż 5000m2 i o szerokości nie mniejszej niż 60,00m dla zabudowy techniczno-produkcyjnej;

2) skutkują wydzieleniem działki o powierzchni nie mniejszej niż 400m2 i wymiarach nie mniejszych niż 20,00m na 15,00m dla zabudowy usługowej, w tym zabudowy usług różnych, z wyłączeniem usług handlu realizowanych na powierzchni netto przekraczającej 2000m2;

3) pozwalają na realizację przeznaczenia terenu dla zabudowy o jakiej mowa w pkt 1 i pkt 2 oraz dla zabudowy obsługi komunikacji i transportu drogowego, w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów.

2. Dopuszcza się wydzielanie działek dla potrzeb lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury.

§ 14. Zasady podziału terenów zabudowy i terenów komunikacji i transportu

Nie ustala się szczególnych zasad podziału terenów zabudowy i terenów komunikacji i transportu.

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 15. Na całym obszarze Planu zakazuje się budowy elektrowni wiatrowych.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 16. Zasady ogólne

Ogólne warunki, zasady i standardy kształtowania zagospodarowania terenu dla terenów komunikacji i transportu drogowego polegają na:

1) zakazie sytuowania trwałych nośników reklam i trwałych nośników informacji oraz innych obiektów budowlanych w sposób ograniczający widoczność użytkowników układu drogowego, a także w sposób utrudniający percepcję znaków drogowych poziomych i pionowych, w tym drogowskazów, umieszczanych w ramach istniejącego i projektowanego układu drogowego na terenach dostępnych publicznie;

2) zakazie kształtowania oświetlenia terenów położonych na obszarze Planu, niebędących terenami komunikacji i transportu drogowego w sposób pogarszający warunki widoczności bądź inne warunki techniczne na drogach;

3) nakazie dostosowania układu drogowego do warunków technicznych i użytkowych wynikających z wprowadzanego sposobu użytkowania i przeznaczenia terenów przez podmiot wprowadzający ten sposób użytkowania bądź przeznaczenia terenów;

4) nakazie kształtowania geometrii skrzyżowań, wjazdów i wyjazdów w sposób zapewniający bezpieczeństwo i należytą widoczność, w tym w szczególności zapewnienie widoczności przez odpowiednie ukształtowanie trójkątów widoczności u zbiegu ulic lub dróg, a także wjazdów i wyjazdów;

5) nakazie zagospodarowania terenów komunikacji i transportu drogowego w sposób spełniający wymogi techniczne określone dla dróg pożarowych, w przypadku wykorzystania tych terenów na cele ochrony przeciwpożarowej, według przepisów odrębnych.

§ 17. Drogi publiczne klasy Z

1. Wyznacza się symbol KDZ określający w Uchwale i na Rysunku Planu teren komunikacji i transportu drogowego, wyznaczony dla drogi publicznej o klasie Z.

2. Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zagospodarowania terenu dla terenów dróg publicznych KDZ polegające na:

1) nakazie wyznaczenia pasa drogowego o szerokości 20,0m w liniach rozgraniczających, z zastrzeżeniem pkt 2 i pkt 3;

2) dopuszczeniu zagospodarowania w sposób, który prowadzi do realizacji części zamierzenia drogowego na terenie 1KDZ w powiązaniu z sąsiadującym terenem drogi gminnej - ulicy Poznańskiej, położonym poza obszarem opracowania, gdy zagospodarowanie takie realizowane będzie równocześnie i skutkować będzie łączną realizacją ustaleń Uchwały i jej wymogów dla dróg publicznych o kategorii wskazanej w niniejszej Uchwale;

3) dopuszczeniu wyznaczenia pasa drogowego na terenie 2KDZ o szerokości mniejszej, niż 20,0m, warunkowo do czasu realizacji inwestycji drogowej poza granicami Planu, zgodnie z wyznaczoną linią rozgraniczającą układu drogowego - poza granicami Planu;

4) dopuszczeniu lokalizowania wjazdów i zjazdów z dróg publicznych KDZ na tereny przyległe z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) zakazuje się lokalizowania wjazdów i zjazdów z terenu 1KDZ stanowiącego poszerzenie przyległej, istniejącej drogi gminnej - ulicy Poznańskiej na teren P, z dopuszczeniem lokalizowania wjazdów i zjazdów wyłącznie w przypadku braku innego dostępu do działek zlokalizowanych na terenie P;

6) zakazie lokalizacji miejsc postojowych;

7) dopuszczeniu budowy urządzeń drogowych spowalniających ruch kołowy, w szczególności takich jak garby, szykany, bariery przysłaniające i inne, w tym takich urządzeń, które miejscami zawężają pole przejazdu do minimalnej szerokości wymaganej przepisami odrębnymi;

8) dopuszczeniu prowadzenia ciągów infrastruktury gminnej w poprzek oraz wzdłuż drogi, z wyłączeniem prowadzenia ciągów wzdłuż pasa jezdni.

3. Nakazuje się na terenach komunikacji i transportu drogowego KDZ pozostawianie terenów ogólnodostępnych z zastrzeżeniem możliwości wprowadzania elementów urządzenia terenu poprawiających bezpieczeństwo ludzi.

§ 18. Drogi publiczne klasy L

1. Wyznacza się symbol KDL określający w Uchwale i na Rysunku Planu teren komunikacji i transportu drogowego, wyznaczony dla drogi publicznej o klasie L.

2. Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zagospodarowania terenu dla terenów dróg publicznych KDL polegające na:

1) nakazie wyznaczenia na terenie 1KDL pasa drogowego o szerokości 12,0m w liniach rozgraniczających;

2) dopuszczeniu wyznaczenia na terenie 2KDL pasa drogowego w powiązaniu z przyległymi terenami komunikacji i transportu drogowego, z zachowaniem parametrów drogi realizowanej na terenach przyległych;

3) dopuszczeniu lokalizowania wjazdów i zjazdów z dróg publicznych KDL na tereny przyległe z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych;

4) dopuszczeniu lokalizacji miejsc postojowych, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) dopuszczeniu budowy urządzeń drogowych spowalniających ruch kołowy, w szczególności takich jak garby, szykany, bariery przysłaniające i inne, w tym takich urządzeń, które miejscami zawężają pole przejazdu do minimalnej szerokości wymaganej przepisami odrębnymi;

6) dopuszczeniu prowadzenia ciągów infrastruktury gminnej w poprzek oraz wzdłuż drogi, z wyłączeniem prowadzenia ciągów wzdłuż pasa jezdni.

3. Nakazuje się na terenach komunikacji i transportu drogowego KDL pozostawianie terenów ogólnodostępnych z zastrzeżeniem możliwości wprowadzania elementów urządzenia terenu poprawiających bezpieczeństwo ludzi.

§ 19. Drogi wewnętrzne

1. Wyznacza się symbol KDW określający w Uchwale i na Rysunku Planu teren komunikacji i transportu drogowego, wyznaczony dla drogi wewnętrznej.

2. Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zagospodarowania terenów dróg wewnętrznych KDW polegające na:

1) nakazie wyznaczenia pasa drogowego o minimalnej szerokości 6,0m, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dopuszczeniu wyznaczenia pasa drogowego o szerokości mniejszej niż 6,0m w przypadkach określonych na rysunku Planu;

3) dopuszczeniu lokalizowania wjazdów i zjazdów z dróg wewnętrznych KDW na tereny przyległe z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych;

4) dopuszczeniu lokalizowania skrzyżowań i połączeń z terenami komunikacji i transportu drogowego na warunkach technicznych określonych przez właściwego gestora drogi;

5) dopuszczeniu lokalizacji miejsc postojowych, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) dopuszczeniu budowy urządzeń drogowych spowalniających ruch kołowy, w szczególności takich jak garby, szykany, bariery przysłaniające i inne, w tym takich urządzeń, które miejscami zawężają pole przejazdu do minimalnej szerokości wymaganej przepisami odrębnymi;

7) dopuszczeniu prowadzenia ciągów infrastruktury gminnej w poprzek oraz wzdłuż drogi.

3. Ustala się szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zagospodarowania terenów dróg wewnętrznych KDW polegające, przy zachowaniu zasad określonych w ust. 2, na:

1) dopuszczeniu wspólnego zagospodarowania terenu P/U i przyległego terenu KDW wyłącznie dla celów realizacji infrastruktury dróg wewnętrznych, ciągów uzbrojenia podziemnego, budowli nadziemnych nie będących drogami i nie przekraczających wysokości 3,0m pod warunkiem, że powierzchnia zabudowy każdego z nich z osobna nie przekracza 10,0m2 w ramach jednej inwestycji, małej architektury, wyłącznie pod warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu publicznego do całego terenu KDW, a także pod warunkiem, że taka forma zagospodarowania nie uniemożliwi przeprowadzania ciągów infrastruktury drogowej i podziemnej przez teren KDW,

2) w przypadku, o jakim mowa w pkt. 1, dopuszczeniu także takiego lokalizowania budowli wymienionych w pkt. 1, że nie będą obowiązujące odległości zabudowy określone w przepisach odrębnych, a także że powierzchnia ich zabudowy będzie mogła być wyznaczana w dowolnej odległości od linii rozgraniczającej tereny o różnym sposobie użytkowania, do 0,0m włącznie, a także w taki sposób, że części budynku lub budowli będą mogły być lokalizowane na różnych sąsiadujących terenach o różnym sposobie użytkowania, przy czym powyższe może dotyczyć wyłącznie spośród relacji między terenami P/U, P/KS i KDW,

3) dopuszczeniu lokalizacji ogrodzeń wyłącznie wzdłuż granic terenu KDW z terenami P/U i P/KS.

4. Nakazuje się pozostawianie dróg wewnętrznych jako ogólnodostępnych z zastrzeżeniem możliwości wprowadzania elementów urządzenia terenu poprawiających bezpieczeństwo ludzi.

§ 20. Ogólne warunki dotyczące wyznaczania miejsc postojowych

1. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną i transportową terenów z przyległych terenów dróg publicznych i wewnętrznych, z zastrzeżeniem zachowania zasad dotyczących obsługi komunikacyjnej i transportowej o jakich mowa w § 17, § 18 i § 19.

2. Nakazuje się, wyznaczanie miejsc postojowych dla co najmniej 70% osób pracujących, bądź przewidywanych do pracy w budynku techniczno-produkcyjnym lub budynku usługowym oraz co najmniej pięć miejsc postojowych przypadających na każde 1000m2 powierzchni netto budynku administracyjnego, lecz nie mniej niż dwadzieścia pięć miejsc postojowych na jeden budynek administracyjny.

3. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej jednego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych przypadającego na 1000m2 powierzchni netto budynku techniczno-produkcyjnego lub budynku usługowego, lecz co najmniej dwóch miejsc postojowych na jeden budynek techniczno-produkcyjny lub jeden budynek usługowy, z zastrzeżeniem ust.4.

4. Nakazuje się, w przypadku zakładu zatrudniającego osoby niepełnosprawne, wyznaczanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych dla co najmniej 50% osób niepełnosprawnych pracujących, bądź przewidywanych do pracy w budynku techniczno-produkcyjnym lub budynku usługowym.

5. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej półtora miejsca postojowego dla samochodów ciężarowych przypadającego na 1000m2 powierzchni netto budynku techniczno-produkcyjnego, lecz co najmniej pięciu miejsc postojowych na jeden budynek techniczno-produkcyjny.

6. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej półtora miejsca postojowego dla samochodów ciężarowych przypadającego na 1000m2 powierzchni netto budynku usługowego, lecz co najmniej jednego miejsca postojowego na jeden budynek usługowy, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Dopuszcza się rezygnację z miejsca postojowego dla samochodów ciężarowych w przypadku, gdy przeznaczenie budynku usługowego i jego technologia nie przewidują obsługi lub wykorzystania pojazdów ciężarowych, a powierzchnia netto budynku usługowego nie przekracza 1000m2.

8. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej trzech miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych przypadających na jedną stację paliw lub na jedną stację obsługi pojazdów z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Nakazuje się lokalizację co najmniej jednego miejsca postojowego dla autokaru przypadającego na jedną stację paliw lub na jedną stację obsługi pojazdów z zastrzeżeniem, że miejsce to może być wykorzystywane także dla samochodu ciężarowego i że nie zwiększa limitu miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych.

10. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej jednego miejsca postojowego dla motocykli na terenie P/U.

11. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej dwóch miejsc postojowych dla motocykli na terenie P/KS.

12. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej półtora miejsca do pozostawienia rowerów przypadającego na 1000m2 powierzchni netto budynku techniczno-produkcyjnego lub budynku usługowego, lecz co najmniej pięciu miejsc do pozostawienia rowerów na jeden budynek techniczno-produkcyjny lub jeden budynek usługowy.

13. Nakazuje się wyznaczanie co najmniej dwóch miejsc postojowych przypadających na jedną działkę w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, jedynie wolno stojącej i bliźniaczej.

§ 21. 1. Na obszarze Planu ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej polegające na dopuszczeniu:

1) zasilania w ciepło z zastosowaniem do wytwarzania energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i stałych charakteryzujących się wskaźnikami emisji określonymi w przepisach odrębnych, ze szczególnym uwzględnieniem paliw niskoemisyjnych, z dopuszczeniem zasad określonych w pkt 2;

2) zasilania w ciepło z zastosowaniem alternatywnych, w szczególności odnawialnych źródeł energii, traktowanych jako źródło zapewniające całkowite lub częściowe zapotrzebowanie w ciepło, z zastrzeżeniem § 15;

3) zaopatrzenia w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej;

4) wykonywania studni i ujęć wód podziemnych;

5) odprowadzania ścieków bytowych z terenów zabudowy do sieci kanalizacyjnej, względnie, o ile sieci kanalizacyjnej brakuje, do zbiorników szczelnych, posiadających stosowne atesty, certyfikaty dopuszczające do stosowania, zapewniające szczelność i bezpieczeństwo użytkowania w zakresie ochrony środowiska, tymczasowo do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;

6) odprowadzania ścieków komunalnych, niebędących ściekami bytowymi i ścieków przemysłowych, z terenów zabudowy do sieci kanalizacyjnej, względnie, o ile sieci kanalizacyjnej brakuje, do zbiorników szczelnych, posiadających stosowne atesty, certyfikaty dopuszczające do stosowania, zapewniające szczelność i bezpieczeństwo użytkowania w zakresie ochrony środowiska, tymczasowo do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;

7) odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy mieszkaniowej do wód lub do gruntu w obrębie danej działki;

8) odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i terenów dróg do kanalizacji deszczowej, względnie, o ile sieci takiej brakuje do wód lub do gruntu w obrębie danej działki, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, z dopuszczeniem zasad określonych w pkt 9;

9) lokalizacji zbiorników retencyjnych oraz odprowadzania do nich, po uprzednim podczyszczeniu, wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

10) zasilania w energię elektryczną z istniejących stacji transformatorowych poprzez sieć elektroenergetyczną, a także budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznych, zgodnie ze wskazaniami gestora sieci infrastruktury elektroenergetycznej, z dopuszczeniem lokalizowania stacji transformatorowych konsumenckich oraz stacji transformatorowych gestora sieci;

11) przebudowy sieci elektroenergetycznych z kolidującym planowanym zagospodarowaniem terenu, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

12) wyznaczania lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych bez obowiązku zachowania linii zabudowy, z uwzględnieniem odległości określonych w przepisach odrębnych;

13) gospodarowania odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz zgodnie z przepisami odrębnymi,

14) wyznaczania wraz z ciągami infrastruktury technicznej odpowiadających im stref ochrony, zgodnie z aktualnymi przepisami.

2. Na obszarze Planu ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej polegające na zakazie:

1) stosowania zbiorników szczelnych na ścieki wykonywanych na budowie;

2) lokalizacji w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, wynoszącego 7,5 m na stronę od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, wszelkich budynków oraz sadzenia zieleni wysokiej, z zachowaniem odległości określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem dopuszczeń określonych w przepisach szczegółowych dla terenów P, P/U oraz P/KS.

3. Na obszarze Planu ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej polegające na nakazie realizacji zaopatrzenia w wodę do celów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Na obszarze Planu ustala się zasady prowadzenia ciągów infrastruktury technicznej polegające na dopuszczeniu:

1) wyznaczania ciągów sieci gminnej infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających tereny komunikacji i transportu drogowego, z zachowaniem zasad wyznaczania przebiegów tych sieci określonych odrębnymi przepisami;

2) lokalizowania przyłączy zgodnie z obowiązującymi przepisami, najdogodniej w miejscach dostępnych przez odpowiednie służby z terenu ogólnodostępnego.

Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 22. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

Dział III.
Przepisy Szczegółowe

Rozdział 1.
Tereny 1MJ, 2MJ

§ 23. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania.

Przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jedynie wolno stojąca i bliźniacza.

§ 24. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

1. W ramach zagospodarowania terenu:

1) wyznacza się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0%;

2) wyznacza się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 20%;

3) nakazuje się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie niższy niż 25%;

4) wyznacza się obowiązującą linię zabudowy, w odległości 8,0m od terenu komunikacji i transportu drogowego oznaczonego na Rysunku Planu symbolem 1KDZ z zastrzeżeniem, że odległość ta może przybierać inne wartości w odniesieniu do istniejącej zabudowy;

5) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy określoną na rysunku Planu, w odległości nie mniejszej, niż 5m od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania z zastrzeżeniem, że odległość ta może przybierać inne wartości w odniesieniu do istniejącej zabudowy;

6) dopuszcza się zachowanie pozostałych odległości zabudowy budynkami według przepisów odrębnych.

7) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych oraz z wytłaczanych elementów metalowych.

2. W ramach zabudowy:

1) dopuszcza się na jednej działce zabudowę nie więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym;

2) dopuszcza się budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze użytkowe lub nieużytkowe;

3) zakazuje się wykonywania podpiwniczeń;

4) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości budynków mieszkalnych jednorodzinnych wynoszącej 8,4m;

5) zakazuje się przekraczania maksymalnej szerokości elewacji frontowej budynków mieszkalnych jednorodzinnych wynoszącej 16,00m,

6) nakazuje się krycie budynków dachami stromymi dwuspadowymi, symetrycznymi lub dwuspadowymi z naczółkami, symetrycznymi, o obowiązującej poziomej kalenicy i kącie nachylenia połaci dachowej od 25o do 40o;

7) dopuszcza się zabudowę nie więcej niż jednym budynkiem gospodarczym, w tym pełniącym funkcję garażu na jednej działce, przy czym budynek garażowy uznaje się za budynek gospodarczy;

8) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych jednokondygnacyjnych;

9) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości budynków gospodarczych wynoszącej 4,80m;

10) zakazuje się przekraczania maksymalnej szerokości elewacji frontowej budynku gospodarczego wynoszącej 7,00m;

11) dopuszcza się krycie budynków gospodarczych dachami płaskimi lub stromymi o kącie nachylenia połaci dachowej od 25o do 40o, z zastrzeżeniem pkt. 12;

12) nakazuje się, w przypadku stosowania dachów stromych na budynkach gospodarczych, zachowanie takiej samej geometrii i kąta nachylenia połaci dachowej, jak dla istniejącego lub projektowanego budynku mieszkalnego na danej działce;

13) dopuszcza się wznoszenie budowli pełniących funkcję wiat garażowych, o łącznej powierzchni nie przekraczającej 60m2;

14) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości wiat garażowych wynoszącej 4,50m;

15) dopuszcza się krycie wiat garażowych dachami o dowolnej geometrii.

3. W ramach działań na istniejącej zabudowie:

1) dopuszcza się remonty oraz renowacje;

2) dopuszcza się przebudowę pod warunkiem spełnienia ustaleń ust. 2 w odniesieniu do zabudowy.

3) dopuszcza się rozbudowę budynków pod warunkiem spełnienia ustaleń ust. 2 w odniesieniu do zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) zakazuje się nadbudowy budynków.

Rozdział 2.
Teren P

§ 25. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

1. Przeznaczeniem dominującym terenu jest zabudowa techniczno-produkcyjna.

2. Przeznaczeniem uzupełniającym terenu jest zabudowa usługowa, a także teren obsługi komunikacji i transportu drogowego, w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów.

3. Dopuszcza się łączenie przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 w jednym budynku.

4. Zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.

5. Dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyłączeniem realizacji:

1) instalacji do zgazowania, odgazowania lub upłynnienia węgla lub łupku bitumicznego lub instalacji do wytwarzania smarów z ropy naftowej;

2) instalacji do brykietowania węgla kamiennego lub brunatnego;

3) instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru, z uwzględnieniem § 15;

4) instalacji do przetwarzania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych;

5) instalacji do prażenia i spiekania rud żelaza;

6) instalacji do produkcji mas bitumicznych;

7) instalacji do przetwarzania produktów zawierających azbest;

8) instalacji do przerobu kopalin;

9) wydobywania kopalin ze złoża metodą odkrywkową:

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:

- jeżeli dotyczy torfu lub kredy jeziornej,

- na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,

- na obszarach objętych formami ochrony przyrody,

- w odległości nie większej niż 250 m od terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy opieki społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno wypoczynkowe i na cele mieszkaniowo-usługowe,

- jeżeli działalność będzie prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych,

- jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową,

b) z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m3 na rok, innych niż wymienione w lit. a;

10) wydobywania kopalin ze złoża metodą podziemną lub metodą otworów wiertniczych;

11) wierceń wykonywanych w celu składowania odpadów promieniotwórczych;

12) grzebowisk zwłok zwierzęcych;

13) torów wyścigowych lub próbnych dla pojazdów mechanicznych;

14) stanowisk testowania silników, turbin lub reaktorów;

15) instalacji do oczyszczania ścieków, przewidzianych do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu przepisów odrębnych, z dopuszczeniem realizacji przedsięwzięć na zasadach określonych w ust 6;

16) instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających, wymienione w przepisach odrębnych substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z dopuszczeniem realizacji przedsięwzięć na zasadach określonych w ust 6;

17) instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, w tym instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów odrębnych;

18) punktów do zbierania lub przeładunku złomu;

19) obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

20) unieszkodliwiania lub odzysku materiałów wybuchowych;

21) instalacji związanych z unieszkodliwianiem zasolonych wód kopalnianych;

22) instalacji do uboju zwierząt;

23) instalacji do produkcji tranu lub mączki rybnej;

24) chowu lub hodowli zwierząt, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza;

25) chowu lub hodowli zwierząt, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza , jeżeli działalność ta prowadzona będzie:

a) w odległości mniejszej niż 100 m od terenów mieszkaniowych, innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych i rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone,

b) na obszarach objętych formami ochrony przyrody;

26) chowu lub hodowli obcych rodzimej faunie zwierząt, innych niż gospodarskie w rozumieniu przepisów odrębnych.

6. Dopuszczeniu realizacji przedsięwzięć o jakich mowa w ust. 5, pkt 15 i pkt 16 jedynie w przypadku uzyskania zgody i na zasadach określonych przez gestora sieci;

§ 26. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

1. W ramach zagospodarowania terenu:

1) wyznacza się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0%;

2) wyznacza się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 60%;

3) nakazuje się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie niższy niż 10%, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) nakazuje się dla wyznaczonej na danej działce powierzchni biologicznie czynnej wykonanie nie mniej niż 40% nasadzeń zieleni wysokiego i średniego piętra, w tym w szczególności wykonanie na danej działce nasadzeń zieleni wysokiego piętra, w przypadku występowania, wyznaczonego na rysunku Planu obszaru obowiązujących nasadzeń zieleni wysokiej;

5) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, w odległościach wskazanych na Rysunku Planu;

6) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenu P i przyległych terenów P/U lub P/KS w przypadku lokalizowania na nich łącznie obiektów budowlanych w ramach jednej inwestycji o ile podstawowym przeznaczeniem terenu będzie wyłącznie zabudowa techniczno-produkcyjna, a uzupełniającym zabudowa usługowa lub obsługa komunikacji i transportu drogowego, w tym stacje paliw i stacje obsługi pojazdów,

7) w przypadku, o jakim mowa w pkt. 6, dopuszcza się także takie lokalizowanie obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, że nie będą obowiązujące odległości zabudowy określone w przepisach odrębnych, a także że powierzchnia ich zabudowy będzie mogła być wyznaczana w dowolnej odległości od linii rozgraniczającej tereny o różnym sposobie użytkowania, do 0,0m włącznie, a także w taki sposób, że części budynku lub budowli będą mogły być lokalizowane na różnych sąsiadujących terenach o różnym sposobie użytkowania, przy czym powyższe może dotyczyć wyłącznie spośród relacji między terenami P, P/U i P/KS.

8) dopuszcza się zachowanie pozostałych odległości zabudowy budynkami według przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem że odległości te nie mogą być mniejsze niż 3,0m od granic działki.

2. W ramach zabudowy:

1) dopuszcza się budowę budynków techniczno-produkcyjnych i usługowych nie wyższych, niż o trzech kondygnacjach nadziemnych;

2) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości budynków techniczno-produkcyjnych i usługowych wynoszącej 15,00m, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości przewyższeń w budynkach techniczno-produkcyjnych, w przypadku technologicznej konieczności ich wykonania, wynoszącej 25,00m, z zastrzeżeniem że część przewyższona nie może obejmować więcej niż 5% dopuszczonej powierzchni zabudowy.

4) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości budynków obsługi komunikacji i transportu drogowego, w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów wynoszącej 12,00m;

5) zakazuje się przekraczania maksymalnej powierzchni sprzedaży budynków usługowych wynoszącej 2000m2;

6) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych jednokondygnacyjnych;

7) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości budynków gospodarczych wynoszącej 5,80m;

8) nie ogranicza się szerokości elewacji frontowej budynków;

9) dopuszcza się krycie budynków dachami o dowolnej geometrii;

10) dopuszcza się wprowadzanie na połaciach dachu elementów takich jak kominy, attyki, lecz jedynie będące przedłużeniem ścian budynku;

11) nakazuje się stosowanie na elewacji budynków usługowych lub mieszczących część usługową - dla zapewnienia właściwej jakości środowiska przestrzennego - szlachetnych materiałów elewacyjnych w ilości nie mniejszej, niż 30% łącznej powierzchni elewacji, wybranych spośród wymienionych:

- beton architektoniczny elewacyjny,

- cegła elewacyjna, w tym cegła klinkierowa,

- okładziny modułowe ceramiczne,

- okładziny z kamienia naturalnego,

- okładziny z drewna naturalnego, impregnowanego, na stelażu drewnianym lub metalowym, o grubości fasadowych elementów drewnianych nie mniejszej, niż 18mm,

- okładziny modułowe z gładkich arkuszy aluminium,

- okładziny modułowe z gładkich arkuszy stali nierdzewnej,

- okładziny modułowe z arkuszy blachy perforowanej,

- okładziny modułowe lub systemowe szklane,

przy czym zapis powyższy dotyczy łącznej powierzchni elewacji, z wyłączeniem elewacji ulegających zakryciu w zabudowie zwartej.

12) nakazuje się w obszarze pasa technologicznego linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, uwzględnienie zasad zgodnie z zapisami § 21, ust. 2, pkt 2, z dopuszczeniem zasad określonych w pkt 13;

13) dopuszcza się zabudowę w granicach części pasa technologicznego linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, zlokalizowanej w obszarze dopuszczonej zabudowy, wyznaczonej przez nieprzekraczalne linie zabudowy, w przypadku skablowania i zmiany trasy linii elektroenergetycznej.

3. W ramach działań na istniejącej zabudowie dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę pod warunkiem spełnienia ustaleń ust. 2 w odniesieniu do zabudowy.

Rozdział 3.
Teren P/U

§ 27. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

1. Przeznaczeniem dominującym terenu jest zabudowa techniczno-produkcyjna a także zabudowa usługowa usług różnych, z wyłączeniem usług handlu realizowanych na powierzchni netto przekraczającej 2000m2;

2. Przeznaczeniem uzupełniającym terenu jest zabudowa drobnych usług i drobnego handlu, a także teren obsługi komunikacji i transportu drogowego, w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów.

3. Dopuszcza się, by przeznaczenia terenu, o jakich mowa w ust. 1, mogły być realizowane niezależnie, to jest odrębnie w zabudowie techniczno-produkcyjnej i usługowej, zabudowie obejmującej łącznie obie formy przeznaczenia lub zabudowie obejmującej dowolną jedną z form przeznaczenia, w jednym lub wielu budynkach.

4. Dopuszcza się łączenie przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 w jednym budynku.

5. Zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.

6. Dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyłączeniem realizacji:

1) instalacji do zgazowania, odgazowania lub upłynnienia węgla lub łupku bitumicznego lub instalacji do wytwarzania smarów z ropy naftowej;

2) instalacji do brykietowania węgla kamiennego lub brunatnego;

3) instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru, z uwzględnieniem § 15;

4) instalacji do przetwarzania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych;

5) instalacji do prażenia i spiekania rud żelaza;

6) instalacji do produkcji mas bitumicznych;

7) instalacji do przetwarzania produktów zawierających azbest;

8) instalacji do przerobu kopalin;

9) wydobywania kopalin ze złoża metodą odkrywkową:

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:

- jeżeli dotyczy torfu lub kredy jeziornej,

- na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,

- na obszarach objętych formami ochrony przyrody,

- w odległości nie większej niż 250 m od terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy opieki społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno wypoczynkowe i na cele mieszkaniowo-usługowe,

- jeżeli działalność będzie prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych,

- jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową,

b) z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m3 na rok, innych niż wymienione w lit. a;

10) wydobywania kopalin ze złoża metodą podziemną lub metodą otworów wiertniczych;

11) wierceń wykonywanych w celu składowania odpadów promieniotwórczych;

12) grzebowisk zwłok zwierzęcych;

13) torów wyścigowych lub próbnych dla pojazdów mechanicznych;

14) stanowisk testowania silników, turbin lub reaktorów;

15) instalacji do oczyszczania ścieków, przewidzianych do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu przepisów odrębnych, z dopuszczeniem realizacji przedsięwzięć na zasadach określonych w ust 7;

16) instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających, wymienione w przepisach odrębnych substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z dopuszczeniem realizacji przedsięwzięć na zasadach określonych w ust 7;

17) instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, w tym instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów odrębnych;

18) punktów do zbierania lub przeładunku złomu;

19) obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

20) unieszkodliwiania lub odzysku materiałów wybuchowych;

21) instalacji związanych z unieszkodliwianiem zasolonych wód kopalnianych;

22) instalacji do uboju zwierząt;

23) instalacji do produkcji tranu lub mączki rybnej;

24) chowu lub hodowli zwierząt, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza;

25) chowu lub hodowli zwierząt, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza , jeżeli działalność ta prowadzona będzie:

a) w odległości mniejszej niż 100 m od terenów mieszkaniowych, innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych i rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone,

b) na obszarach objętych formami ochrony przyrody;

26) chowu lub hodowli obcych rodzimej faunie zwierząt, innych niż gospodarskie w rozumieniu przepisów odrębnych.

7. Dopuszczeniu realizacji przedsięwzięć o jakich mowa w ust. 6, pkt 15 i pkt 16 jedynie w przypadku uzyskania zgody i na zasadach określonych przez gestora sieci;

§ 28. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

1. W ramach zagospodarowania terenu:

1) wyznacza się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0%;

2) wyznacza się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 60%;

3) nakazuje się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie niższy niż 10%, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) nakazuje się dla wyznaczonej na danej działce powierzchni biologicznie czynnej wykonanie nie mniej niż 40% nasadzeń zieleni wysokiego i średniego piętra;

5) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, w odległościach wskazanych na Rysunku Planu z zastrzeżeniem, że ograniczenie budowy budynków w liniach nieprzekraczalnych nie obejmuje wykuszy, zadaszeń, okapów, gzymsów i innych wystających elementów, jeśli ich wysięg nie sięga dalej, niż 2,0m poza wyznaczoną linię nieprzekraczalną i nie zawierają one pomieszczeń;

6) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenu P/U i przyległych terenów P/KS lub P w przypadku lokalizowania na nich łącznie obiektów budowlanych w ramach jednej inwestycji o ile podstawowym przeznaczeniem terenu będzie wyłącznie zabudowa techniczno-produkcyjna, a uzupełniającym zabudowa usługowa lub obsługa komunikacji i transportu drogowego, w tym stacje paliw i stacje obsługi pojazdów,

7) w przypadku, o jakim mowa w pkt. 6, dopuszcza się także takie lokalizowanie obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, że nie będą obowiązujące odległości zabudowy określone w przepisach odrębnych, a także że powierzchnia ich zabudowy będzie mogła być wyznaczana w dowolnej odległości od linii rozgraniczającej tereny o różnym sposobie użytkowania, do 0,0m włącznie, a także w taki sposób, że części budynku lub budowli będą mogły być lokalizowane na różnych sąsiadujących terenach o różnym sposobie użytkowania, przy czym powyższe może dotyczyć wyłącznie spośród relacji między terenami P, P/U i P/KS.

8) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenu P/U i przyległego terenu KDW wyłącznie dla celów realizacji infrastruktury dróg wewnętrznych, ciągów uzbrojenia podziemnego, budowli nadziemnych nie będących drogami i nie przekraczających wysokości 3,0m pod warunkiem, że powierzchnia zabudowy każdego z nich z osobna nie przekracza 10,0m2 w ramach jednej inwestycji, małej architektury, wyłącznie pod warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu publicznego do całego terenu KDW, a także pod warunkiem, że taka forma zagospodarowania nie uniemożliwi przeprowadzania ciągów infrastruktury drogowej i podziemnej przez teren KDW,

9) w przypadku, o jakim mowa w pkt. 8, dopuszczeniu także takiego lokalizowania budowli wymienionych w pkt. 8, że nie będą obowiązujące odległości zabudowy określone w przepisach odrębnych, a także że powierzchnia ich zabudowy będzie mogła być wyznaczana w dowolnej odległości od linii rozgraniczającej tereny o różnym sposobie użytkowania, do 0,0m włącznie, a także w taki sposób, że części budynku lub budowli będą mogły być lokalizowane na różnych sąsiadujących terenach o różnym sposobie użytkowania, przy czym powyższe może dotyczyć wyłącznie spośród relacji między terenami P/U, P/KS i KDW,

10) dopuszcza się zachowanie pozostałych odległości zabudowy budynkami według przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem że odległości te nie mogą być mniejsze niż 3,0m od granic działki.

2. W ramach zabudowy:

1) dopuszcza się budowę budynków techniczno-produkcyjnych i usługowych, w tym drobnych usług i drobnego handlu, nie wyższych, niż o trzech kondygnacjach nadziemnych;

2) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości budynków techniczno-produkcyjnych i usługowych wynoszącej 15,00m, z zastrzeżeniem pkt 4;

3) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości budynków usługowych na potrzeby drobnych usług i drobnego handlu, wynoszącej 10,00m;

4) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości przewyższeń w budynkach techniczno-produkcyjnych, w przypadku technologicznej konieczności ich wykonania, wynoszącej 25,00m, z zastrzeżeniem że część przewyższona nie może obejmować więcej niż 5% dopuszczonej powierzchni zabudowy.

5) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości budynków obsługi komunikacji i transportu drogowego, w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów wynoszącej 12,00m;

6) zakazuje się przekraczania maksymalnej powierzchni sprzedaży budynków usługowych wynoszącej 2000m2;

7) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych jednokondygnacyjnych;

8) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości budynków gospodarczych wynoszącej 5,80m;

9) nie ogranicza się szerokości elewacji frontowej budynków;

10) dopuszcza się krycie budynków dachami o dowolnej geometrii;

11) dopuszcza się wprowadzanie na połaciach dachu elementów takich jak kominy, attyki, lecz jedynie będące przedłużeniem ścian budynku;

12) nakazuje się stosowanie na elewacji budynków usługowych lub mieszczących część usługową, w tym drobnych usług i drobnego handlu - dla zapewnienia właściwej jakości środowiska przestrzennego - szlachetnych materiałów elewacyjnych w ilości nie mniejszej, niż 30% łącznej powierzchni elewacji, wybranych spośród wymienionych:

- beton architektoniczny elewacyjny,

- cegła elewacyjna, w tym cegła klinkierowa,

- okładziny modułowe ceramiczne,

- okładziny z kamienia naturalnego,

- okładziny z drewna naturalnego, impregnowanego, na stelażu drewnianym lub metalowym, o grubości fasadowych elementów drewnianych nie mniejszej, niż 18mm,

- okładziny modułowe z gładkich arkuszy aluminium,

- okładziny modułowe z gładkich arkuszy stali nierdzewnej,

- okładziny modułowe z arkuszy blachy perforowanej,

- okładziny modułowe lub systemowe szklane,

przy czym zapis powyższy dotyczy łącznej powierzchni elewacji, z wyłączeniem elewacji ulegających zakryciu w zabudowie zwartej.

13) nakazuje się w obszarze pasa technologicznego linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, uwzględnienie zasad zgodnie z zapisami § 21, ust. 2, pkt 2, z dopuszczeniem zasad określonych w pkt 14;

14) dopuszcza się zabudowę w granicach części pasa technologicznego linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, zlokalizowanej w obszarze dopuszczonej zabudowy, wyznaczonej przez nieprzekraczalne linie zabudowy, w przypadku skablowania i zmiany trasy linii elektroenergetycznej.

3. W ramach działań na istniejącej zabudowie dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę pod warunkiem spełnienia ustaleń ust. 2 w odniesieniu do zabudowy.

Rozdział 4.
Teren P/KS

§ 29. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

1. Przeznaczeniem dominującym terenu jest zabudowa techniczno-produkcyjna, a także teren obsługi komunikacji i transportu drogowego, w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów.

2. Przeznaczeniem uzupełniającym terenu jest zabudowa usługowa.

3. Dopuszcza się, by przeznaczenia terenu, o jakich mowa w ust. 1, mogły być realizowane niezależnie, to jest odrębnie w zabudowie techniczno-produkcyjnej i jako teren obsługi komunikacji i transportu drogowego, w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, zabudowie obejmującej łącznie obie formy przeznaczenia lub zabudowie obejmującej dowolną jedną z form przeznaczenia, w jednym lub wielu budynkach.

4. Dopuszcza się łączenie przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 w jednym budynku.

5. Zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.

6. Dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyłączeniem realizacji:

1) instalacji do zgazowania, odgazowania lub upłynnienia węgla lub łupku bitumicznego lub instalacji do wytwarzania smarów z ropy naftowej;

2) instalacji do brykietowania węgla kamiennego lub brunatnego;

3) instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru, z uwzględnieniem § 15;

4) instalacji do przetwarzania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych;

5) instalacji do prażenia i spiekania rud żelaza;

6) instalacji do produkcji mas bitumicznych;

7) instalacji do przetwarzania produktów zawierających azbest;

8) instalacji do przerobu kopalin;

9) wydobywania kopalin ze złoża metodą odkrywkową:

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:

- jeżeli dotyczy torfu lub kredy jeziornej,

- na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,

- na obszarach objętych formami ochrony przyrody,

- w odległości nie większej niż 250 m od terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy opieki społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno wypoczynkowe i na cele mieszkaniowo-usługowe,

- jeżeli działalność będzie prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych,

- jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową,

b) z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m3 na rok, innych niż wymienione w lit. a;

10) wydobywania kopalin ze złoża metodą podziemną lub metodą otworów wiertniczych;

11) wierceń wykonywanych w celu składowania odpadów promieniotwórczych;

12) grzebowisk zwłok zwierzęcych;

13) torów wyścigowych lub próbnych dla pojazdów mechanicznych;

14) stanowisk testowania silników, turbin lub reaktorów;

15) instalacji do oczyszczania ścieków, przewidzianych do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu przepisów odrębnych, z dopuszczeniem realizacji przedsięwzięć na zasadach określonych w ust 7;

16) instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających, wymienione w przepisach odrębnych substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z dopuszczeniem realizacji przedsięwzięć na zasadach określonych w ust 7;

17) instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, w tym instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów odrębnych;

18) punktów do zbierania lub przeładunku złomu;

19) obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

20) unieszkodliwiania lub odzysku materiałów wybuchowych;

21) instalacji związanych z unieszkodliwianiem zasolonych wód kopalnianych;

22) instalacji do uboju zwierząt;

23) instalacji do produkcji tranu lub mączki rybnej;

24) chowu lub hodowli zwierząt, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza;

25) chowu lub hodowli zwierząt, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza , jeżeli działalność ta prowadzona będzie:

a) w odległości mniejszej niż 100 m od terenów mieszkaniowych, innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych i rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone,

b) na obszarach objętych formami ochrony przyrody;

26) chowu lub hodowli obcych rodzimej faunie zwierząt, innych niż gospodarskie w rozumieniu przepisów odrębnych.

7. Dopuszczeniu realizacji przedsięwzięć o jakich mowa w ust. 6, pkt 15 i pkt 16 jedynie w przypadku uzyskania zgody i na zasadach określonych przez gestora sieci.

8. Nakazie, w przypadku lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na obsłudze komunikacji i transportu drogowego, w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów oraz konieczności wyznaczenia na tym terenie stref zagrożenia wybuchem, by cała strefa zagrożenia wybuchem mieściła się wyłącznie na terenie P/KS.

§ 30. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

1. W ramach zagospodarowania terenu:

1) wyznacza się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0%;

2) wyznacza się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 60%;

3) nakazuje się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie niższy niż 10%, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) nakazuje się dla wyznaczonej na danej działce powierzchni biologicznie czynnej wykonanie nie mniej niż 40% nasadzeń zieleni wysokiego i średniego piętra;

5) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, w odległościach wskazanych na Rysunku Planu z zastrzeżeniem, że ograniczenie budowy budynków w liniach nieprzekraczalnych nie obejmuje wykuszy, zadaszeń, okapów, gzymsów i innych wystających elementów, jeśli ich wysięg nie sięga dalej, niż 2,0m poza wyznaczoną linię nieprzekraczalną i nie zawierają one pomieszczeń;

6) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenu P/KS i przyległych terenów P/U lub P w przypadku lokalizowania na nich łącznie obiektów budowlanych w ramach jednej inwestycji o ile podstawowym przeznaczeniem terenu będzie wyłącznie zabudowa techniczno-produkcyjna, a uzupełniającym zabudowa usługowa lub obsługa komunikacji i transportu drogowego, w tym stacje paliw i stacje obsługi pojazdów,

7) w przypadku, o jakim mowa w pkt. 6, dopuszcza się także takie lokalizowanie obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, że nie będą obowiązujące odległości zabudowy określone w przepisach odrębnych, a także że powierzchnia ich zabudowy będzie mogła być wyznaczana w dowolnej odległości od linii rozgraniczającej tereny o różnym sposobie użytkowania, do 0,0m włącznie, a także w taki sposób, że części budynku lub budowli będą mogły być lokalizowane na różnych sąsiadujących terenach o różnym sposobie użytkowania, przy czym powyższe może dotyczyć wyłącznie spośród relacji między terenami P, P/U i P/KS,

8) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenu P/KS i przyległego terenu KDW wyłącznie dla celów realizacji infrastruktury dróg wewnętrznych, ciągów uzbrojenia podziemnego, budowli nadziemnych nie będących drogami i nie przekraczających wysokości 3,0m pod warunkiem, że powierzchnia zabudowy każdego z nich z osobna nie przekracza 10,0m2 w ramach jednej inwestycji, małej architektury, wyłącznie pod warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu publicznego do całego terenu KDW, a także pod warunkiem, że taka forma zagospodarowania nie uniemożliwi przeprowadzania ciągów infrastruktury drogowej i podziemnej przez teren KDW,

9) w przypadku, o jakim mowa w pkt. 8, dopuszczeniu także takiego lokalizowania budowli wymienionych w pkt. 8, że nie będą obowiązujące odległości zabudowy określone w przepisach odrębnych, a także że powierzchnia ich zabudowy będzie mogła być wyznaczana w dowolnej odległości od linii rozgraniczającej tereny o różnym sposobie użytkowania, do 0,0m włącznie, a także w taki sposób, że części budynku lub budowli będą mogły być lokalizowane na różnych sąsiadujących terenach o różnym sposobie użytkowania, przy czym powyższe może dotyczyć wyłącznie spośród relacji między terenami P/U, P/KS i KDW,

10) dopuszcza się zachowanie pozostałych odległości zabudowy budynkami według przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem że odległości te nie mogą być mniejsze niż 3,0m od granic działki.

2. W ramach zabudowy:

1) dopuszcza się budowę budynków techniczno-produkcyjnych i usługowych nie wyższych, niż o trzech kondygnacjach nadziemnych;

2) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości budynków techniczno-produkcyjnych i usługowych wynoszącej 15,00m, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości przewyższeń w budynkach techniczno-produkcyjnych, w przypadku technologicznej konieczności ich wykonania, wynoszącej 25,00m, z zastrzeżeniem że część przewyższona nie może obejmować więcej niż 5% dopuszczonej powierzchni zabudowy.

4) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości budynków obsługi komunikacji i transportu drogowego, w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów wynoszącej 12,00m;

5) zakazuje się przekraczania maksymalnej powierzchni sprzedaży budynków usługowych wynoszącej 2000m2;

6) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych jednokondygnacyjnych;

7) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości budynków gospodarczych wynoszącej 5,80m;

8) nie ogranicza się szerokości elewacji frontowej budynków;

9) dopuszcza się krycie budynków dachami o dowolnej geometrii;

10) dopuszcza się wprowadzanie na połaciach dachu elementów takich jak kominy, attyki, lecz jedynie będące przedłużeniem ścian budynku;

11) nakazuje się stosowanie na elewacji budynków usługowych lub mieszczących część usługową - dla zapewnienia właściwej jakości środowiska przestrzennego - szlachetnych materiałów elewacyjnych w ilości nie mniejszej, niż 30% łącznej powierzchni elewacji, wybranych spośród wymienionych:

- beton architektoniczny elewacyjny,

- cegła elewacyjna, w tym cegła klinkierowa,

- okładziny modułowe ceramiczne,

- okładziny z kamienia naturalnego,

- okładziny z drewna naturalnego, impregnowanego, na stelażu drewnianym lub metalowym, o grubości fasadowych elementów drewnianych nie mniejszej, niż 18mm,

- okładziny modułowe z gładkich arkuszy aluminium,

- okładziny modułowe z gładkich arkuszy stali nierdzewnej,

- okładziny modułowe z arkuszy blachy perforowanej,

- okładziny modułowe lub systemowe szklane,

przy czym zapis powyższy dotyczy łącznej powierzchni elewacji, z wyłączeniem elewacji ulegających zakryciu w zabudowie zwartej.

12) nakazuje się w obszarze pasa technologicznego linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, uwzględnienie zasad zgodnie z zapisami § 21, ust. 2, pkt 2, z dopuszczeniem zasad określonych w pkt 13 i pkt. 14;

13) dopuszcza się zabudowę w granicach części pasa technologicznego linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, zlokalizowanej w obszarze dopuszczonej zabudowy, wyznaczonej przez nieprzekraczalne linie zabudowy, w przypadku skablowania i zmiany trasy linii elektroenergetycznej;

14) dopuszcza się zabudowę w granicach części pasa technologicznego linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, w przypadku relokacji słupów linii elektroenergetycznej, zmiany przebiegu względnie skablowania, przy czym dopuszczenie to obowiązuje w zakresie umożliwionym przez przeprowadzone zmiany przebiegu sieci elektroenergetycznej kumulatywnie.

3. W ramach działań na istniejącej zabudowie dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę pod warunkiem spełnienia ustaleń ust. 2 w odniesieniu do zabudowy.

Rozdział 5.
Teren P/E

§ 31. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

1. Przeznaczeniem dominującym terenu jest zabudowa techniczno-produkcyjna, z zastrzeżeniem ust.3.

2. Równorzędnym przeznaczeniem dominującym terenu jest zagospodarowanie na cele infrastruktury elektroenergetycznej.

3. W ramach zabudowy techniczno-produkcyjnej dopuszcza się realizację stacji transformatorowych konsumenckich realizowanych w ramach realizacji inwestycji na przyległym terenie P.

§ 32. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

1. W ramach zagospodarowania terenu:

1) nie wskazuje się minimalnej ani maksymalnej intensywności zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) zakazuje się przekraczania maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy wynoszącego 60%;

3) nie ustala się minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej;

4) dopuszcza się budowę ogrodzenia, lecz jedynie jeśli ogrodzenie to służy zabezpieczeniu mienia lub zapewnieniu bezpieczeństwa, a wybudowane ogrodzenie zapewnia swobodny dostęp służb gestora sieci oraz służb naprawczych;

5) zakazuje się nasadzania zieleni wysokiego i średniego piętra w odległościach ochronnych dla sieci, określonych w przepisach odrębnych, a także przez gestorów sieci.

2. Dopuszcza się budowę jedynie takich budynków, w tym budynków tymczasowych i niepowiązanych trwale z gruntem, które służą realizacji obsługi infrastrukturalnej terenów i nie mają pomieszczeń na pobyt stały ludzi.

3. Nakazuje się w ramach zabudowy techniczno-produkcyjnej zachowanie określonych w Rozdziale 2 zasad zabudowy i zagospodarowania jak dla terenu P.

4. W ramach działań na istniejącej zabudowie dopuszcza się remonty, renowacje oraz przebudowy.

§ 33. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1. Zakazuje się budowy jakichkolwiek budynków, w tym budynków tymczasowych i niepowiązanych trwale z gruntem, o ile budynki te nie są służą jedynie realizacji obsługi infrastrukturalnej terenów i nie mają pomieszczeń na pobyt stały ludzi.

2. Zakazuje się budowy pozostałych obiektów budowlanych, z wyłączeniem dróg i urządzeń drogowych, sieci infrastruktury, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się poprzeczne w stosunku do ciągów infrastruktury gminnej prowadzenie drogi w miejscach i na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci infrastruktury.

§ 34. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Zasadnicze zasady dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej określono w przepisach ogólnych.

2. Nakazuje się obowiązek uzgadniania wszelkich działań związanych z zagospodarowaniem terenu i zabudową z właściwymi gestorami sieci infrastruktury.

3. Dopuszcza się lokalizację i budowę sieci infrastruktury takich, które nie kolidują z istniejącymi sieciami infrastruktury.

4. Dopuszcza się jedynie budowę dróg służących obsłudze ciągów infrastrukturalnych.

5. Zakazuje się wyznaczania miejsc postojowych.

Dział IV.
Przepisy Końcowe

§ 35. Na obszarze Planu, na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2013 roku, znak pisma nr GZ.tr.057-602-521/13, przeznacza się na cele nierolnicze 0,2700 ha gruntów rolnych klasy IIIb.

§ 36. Opłaty z tytułu art. 36, ust. 4 Ustawy.

Ustala się stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15 %.

§ 37. Podmiot wykonujący Uchwałę.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 38. Termin obowiązywania przepisów Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica


Ryszard Lubka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/ 82 /2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

082 2015 - załącznik 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/ 82 /2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

082 2015 - załącznik 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/ 82 /2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

082 2015 - załącznik 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Hanna Bartkowiak

Konsultant/Zespół Doradców Unijnych SmartConsulting S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama