reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/129/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 lipca 2015r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę Trzemeszno

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014, poz. 715
j.t.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t.j.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się tryb i warunki finansowania przez Gminę Trzemeszno realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Trzemeszno.

§ 2. Uchwała określa:

- warunki ubiegania się o wsparcie działań podejmowanych w zakresie rozwoju sportu;

- rodzaj danych i informacji, które powinien zawierać wniosek o udzielenie wsparcia;

- tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie wsparcia;

- postanowienia, jakie powinna zawierać umowa o udzielenie wsparcia;

- zasady rozliczania i zwrotu udzielonego wsparcia.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Trzemeszno.

2) wsparciu - należy przez to rozumieć dotację przyznaną na realizację zadań Gminy
Trzemeszno służących do realizacji przynajmniej jednego z celów publicznych
określonych w §4 niniejszej uchwały,

3) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Trzemeszna.

§ 4. Celem publiczny w zakresie sportu wspieranym przez Gminę Trzemeszno jest stworzenie warunków do rozwoju w zakresie:

- poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Trzemeszno,

- osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

- zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Trzemeszno do działalności sportowej,

- promocję sportu i aktywnego trybu życia.

§ 5. 1. Wsparcie na warunkach niniejszej uchwały przyznawane będzie podmiotom prowadzącym działalność w zakresie sportu w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 j.t.).

2. Środki finansowe przeznaczone na wspieranie rozwoju sportu zabezpieczane będą corocznie w uchwale budżetowej Gminy Trzemeszno na poziomie nie niższym niż 0,8 % planowanych wydatków budżetowych.

§ 6. 1. Z budżetu gminy podmiotowi może być udzielone wsparcie na wykonanie zadań służących realizacji celu, o którym mowa w § 4 z przeznaczeniem na finansowanie:

- opłat sędziowskich,

- opłat związkowych,

- transportu na zawody,

- ubezpieczenia OC i NNW,

- okresowych badań lekarskich,

- obsługi medycznej,

- zakupu sprzętu sportowego,

- zakupu strojów sportowych,

- przygotowania obiektu do meczu,

- wynagrodzenia instruktorów i trenerów,

- stypendiów sportowych,

- innych kosztów służących realizacji zadania.

2. Z przyznanego wsparcia nie mogą być finansowane wydatki w szczególnościz tytułu: zobowiązań podmiotu z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

§ 7. 1. Wnioski o udzielenie wsparcia składane będą na podstawie ogłoszenia konkursu przez
Burmistrza, w którym określone zostaną terminy składania wniosków oraz zasady ich
oceny.

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Złożone przez podmioty wnioski opiniowane będą przez Gminną Radę Sportu, a następnie
przedłożona zostanie Burmistrzowi propozycja przyznania wsparcia.

2. Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

- doświadczenie oraz dotychczasowe osiągnięcia sportowe podmiotu składającego wniosek

- udział młodzieży /juniorów/ w programie szkolenia sportowego;

- działania klubu sportowego dla integrowania wspólnoty mieszkańców;

- ocenę wcześniej realizowanych podobnych zadań;

- rodzaj i celowość planowanych do objęcia wsparciem kosztów.

§ 9. 1. Przekazanie wsparcia następuje na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej, która
określa co najmniej:

- przeznaczenie wsparcia to jest opis zakresu rzeczowego zadania objętego dofinansowaniem;

- wysokość udzielonego wsparcia oraz tryb i harmonogram przekazywania środków;

- termin wykorzystania wsparcia,

- termin rozliczenia wsparcia ;

- zasady zwrotu środków przekazanych w ramach wsparcia pobranych niezgodnie
z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości.

2. Umowę zawiera się na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia roku budżetowego,
w którym wsparcie zostało przyznane.

3. Wzór umowy określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

4. Wzór sprawozdania końcowego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 11. Traci moc Uchwała Nr L/382/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie: warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę Trzemeszno, Uchwała Nr LI/391/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr L/382/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę Trzemeszno , Uchwała Nr LIII/408/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr L/382/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę Trzemeszno, Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr L/382/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę Trzemeszno.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/129/2015
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/129/2015
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/129/2015
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY XIV/129/2015

RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA

z dnia 29 lipca2015 r.

w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Trzemeszno.

W Gminie Trzemeszno działają kluby sportowe ora organizacje pozarządowe, które realizują zadania w zakresie działalności sportowej. Sport to jedna z najważniejszych form czynnego wypoczynku, to działania podejmowane dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej ludzi. Jest to również forma aktywnego spędzania czasu. Aby sport w naszej gminie mógł się rozwijać, należy poczynić kroki w tym kierunku i wesprzeć zwłaszcza finansowo podmioty prowadzące działalność sportową, które ponoszą duże nakłady na realizację zadań w zakresie sportu.

Celem podjętej uchwały jest określenie ów i trybu wspierania przez Gminę Trzemeszno rozwoju sportu, którego definicja określona została w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 j.t.).

Biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu należało wprowadzić kilka istotnych zmian w związku z czym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały, w którym wprowadzono min. zapisy dot. innych kosztów służących realizacji zadania, określenia wzoru umowy i sprawozdania jako załączników do uchwały oraz zmianę w zakresie przesunięć kwot w kosztorysie do 20 % wartości ogółem przyznanych środków finansowych.

Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie (7 głosów za) na posiedzeniu Gminnej Rady Sportu w Trzemesznie w dniu 2 lipca 2015 roku.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest stosowne i zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama