| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach

z dnia 19 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 212 , 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III / 17/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 23 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie :

Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w wysokości : 39.278.179,02 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości: 37.901.236,20 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 1.376.942,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości : 5.596.629,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały.

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości : 32.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały.

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,w wysokości : 1.006.237,82 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały.".

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie :"1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości : 40.337.579,02 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości : 34.629.445,64 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości : 5.708.133,38 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości : 5.596.629,51 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 32.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie : 1.393.043,55 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały."

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2015r.,zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały,

3. § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie : 1.059.400 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy".

4. § 4. otrzymuje nowe brzmienie:"1. określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości : 3.121.000 zł.

2. określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości : 2.061.600,00 zł.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

7. Załącznik Nr 4 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 5 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 6 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/48/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/48/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/48/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/48/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/48/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

Załącznik nr 1 dochody zmniejszenie o kwotę : 100.483,69 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

Na podstawie pism Ministra Finansów o przyznaniu gminie ze środków rezerw części oświatowej subwencji ogólnej, pismo nr ST5 - 4750- 211.15.4g z dnia 7.7. 2015 i ST5 - 4750- 216.15.5g z dnia 9.7. 2015 zwiększeniu ulega części subwencji oświatowej o kwotę : 41.820 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków

Na podstawie aneksu do umowy UDA-RPWP.06.02.01-30-002/14-00 na dofinansowanie Projektu pt. " Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI " Turystyka i środowisko kulturowe" dokonuje się zmniejszenia kwoty dofinansowania w § 6298 : 142.303,69 zł (z kwoty 1.048.541,51 zł na kwotę : 906.237,82 zł ) .

Załącznik nr 2 wydatki zwiększenie o kwotę : 137.516,31 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę : 41.820 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą w kwocie ; 33.000 zł

Zwiększenie dotyczy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Szkoła : Rakoniewice - 9.000 zł, Rostarzewo - 6.000 zł, Jabłonna - 12.000 zł, Ruchocice - 6.000 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy w kwocie : 8.820 zł

Zwiększenie dotyczy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Szkoła : Rakoniewice - 5.200 zł, Rostarzewo - 620 zł , Jabłonna - 3.000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea

Wydatki bieżące

Zwiększenie wydatków bieżących związanych z utworzeniem Regionalnej Izy Pamięci w Ratuszu w Rostarzewie o kwotę : 52.400 zł w tym :

O Wydatki osobowe § 3020 - 59,78 zł, § 4010 - 9.400 zł § 4110 - 1.610 zł § 4120 - 230 zł, § 4280 - 140 zł, § 4410 - 200 zł § 4440 - 410,22 zł, 4510 - 50 zł, § 4700 - 400 zł. Razem 12.500 zł

O Wydatki związane z wyposażeniem pomieszczeń § 4210 - 5.000 zł, § 4260 - 7.100 zł, § 4300 - 25.800 zł, § 4360 - 2.000 zł. Razem 39.900 zł

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe

O Zwiększenie wydatków na projekt realizowany w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego pn. " Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci" ogółem 43.296,31 zł w tym :

· Zmniejszenie - wydatki kwalifikowane finansowane z dotacji UE § 6058 - 142.303,69 zł

· Zwiększenie - wydatki kwalifikowane finansowane ze środków krajowych § 6059 - 165.600 zł

· Zwiększenie - wydatki poza projektem § 6050 - 20.000 zł.

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

Przychody z innych rozliczeń

Zwiększenie przychodów o kwotę : 238.000 zł , które będą przeznaczone na powstały deficyt budżetu w kwocie : 1.059.400 zł i spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki, wyemitowanych obligacji w kwocie : 2.061.600 zł. Na powyższy cel zostają uruchomione wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : 3.121.000 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »