| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/138/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 19 sierpnia 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Trzemeszna w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 § 4 i § 11-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Trzemeszna, na wniosek Burmistrza Trzemeszna uchwala, co następuje :

§ 1. W związku z zarządzonymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień
25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, tworzy się na terenie Gminy Trzemeszna odrębny obwód głosowania oraz ustala jego numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszenie na tablicy obwieszczeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzemeszna.

§ 5. Na niniejszą uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.


Załącznik do Uchwały Nr XV/138/2015
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku z zarządzeniem wyborów do Sejmu i Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 października 2015 r. przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Dyrektor Zakładu Poprawczego w Trzemesznie wystąpił do Burmistrza Trzemeszna z wnioskiem o utworzenie na podstawie art. 12 § 4 - 6 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) odrębnego obwodu głosowania.

Przepisy te stanowią, iż rada gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) tworzy odrębny obwód głosowania w (…), zakładzie karnym i areszcie śledczym, jeśli w dniu wyborów będzie w nim przebywać, co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców
w gminie, na terenie, której położona jest wymieniona jednostka. W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta odrębny obwód głosowania w jednostce, o którym mowa wyżej, tworzy się jeżeli w dniu wyborów będzie
w niej przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym
w gminie, na terenie której położona jest dana jednostka. Nieutworzenie takiego obwodu, możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika tej jednostki.

Z uwagi na fakt zgłoszenia przez Dyrektora Zakładu Poprawczego w Trzemesznie potrzeby utworzenia odrębnego obwodu głosowania w 2015 r., istnieje konieczność podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską Trzemeszna.

Zgodnie z tym wnioskuję o podjęcie uchwały tworzącej odrębny obwód na terenie Zakładu Poprawczego przy ul. A. Mickiewicza 35 w Trzemesznie, nadanie mu Nr 11 oraz wyznaczenie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w klasopracowni ww. placówki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »