reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 8/UMWP/DIF/2015 Zarządu Województwa Pomorskiego; Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 20 maja 2015r.

w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego

zawarte pomiędzy:

Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego

w imieniu którego działają:

Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

zwanym dalej "Powierzającym"

a

Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego,


w imieniu którego działają:

Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

Ryszard Świlski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

zwanym dalej " Przyjmującym"

Na podstawie art. 8 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr. 80, poz. 526 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IV/89/15
z 23 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego., jak i uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr91/VII/15 z dnia 30 marca 2015. w sprawie przyjęcia przez Województwo Pomorskie od Województwa Wielkopolskiego wykonania zadań dotyczących rewitalizacji oraz promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód- wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego.

Strony niniejszego Porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1

Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do wykonania prowadzenie działań na rzecz rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego, a w szczególności:

1) działań informacyjnych związanych z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDWE 70;

2) aktualizacji strony internetowej zamieszczonej pod adresem: www.mdwE70.pl;

3) organizacji konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodną i transportem śródlądowym;

4) realizacji kampanii społecznej i promocyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych.

§ 2

1. Powierzający zapewni na realizację zadań określonych w § 1 niniejszego Porozumienia dotację celową w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana na konto Województwa Pomorskiego w PeKaO S.A. 23 1240 6292 1111 0010 4607 6800 z dopiskiem "Rewitalizacja MDW E70" nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia niniejszego Porozumienia w życie, o którym mowa w § 9 ust. 2.

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu dotacji celowej, o której mowa w ust. 2, Powierzający zapłaci Przyjmującemu odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych.

4. Przyznana dotacja celowa nie może być wykorzystana na inny cel niż określony w § 1.

5. W przypadku realizacji działań, o których mowa w § 1 pkt 1, Przyjmujący powiadomi Powierzającego, w sposób wskazany w § 5 ust 3, o rodzaju działań i wysokości kosztów przewidywanych na ich wykonanie. Powierzający w terminie 5 dni, od otrzymania informacji może zgłosić zastrzeżenia, co do planowanych przez Przyjmującego działań. Brak zastrzeżeń w powyższym terminie jest równoznaczny z akceptacją proponowanych działań oraz kosztów planowanych na ich realizację.

§ 3

1. Przyjmujący zobowiązuje się wykonać zadania określone w § 1 oraz wykorzystać przyznane środki finansowe na realizację zadania w terminie do dnia 30 listopada 2015 r.

2. Przyjmujący w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r. zobowiązuje się dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Porozumienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik.

3. Niewykorzystana część środków finansowych przekazanych przez Powierzającego Przyjmującemu, podlega zwrotowi na rachunek Powierzającego w Banku PKO S.A. I/O Poznań Nr 07 1020 4027 0000 1802 0437 3254 nie później niż do dnia 15 grudnia 2015 r.".

§ 4

1. Przyjmujący zobowiązuje się do wydatkowania otrzymanych środków w sposób celowy, racjonalny i zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

2. W razie pozyskania przez Przyjmującego w ramach realizacji działań, o których mowa w § 1, jakichkolwiek opracowań czy materiałów Przyjmujący zobowiązuje się zapewnić Powierzającemu prawo do wykorzystania tych materiałów czy opracowań w całości bądź części bez dodatkowego wynagrodzenia i konieczności uzyskiwania zgody osób trzecich.

§ 5

1. Powierzający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatkowania przekazanych środków.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, odbywać się będzie w szczególności poprzez analizę przedłożonego sprawozdania finansowego.

3. Przy realizacji niniejszego porozumienia strony dopuszczają możliwość prowadzenia korespondencji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drogą elektroniczną na następujące adresy korespondencyjne

Adresy Powierzającego:

1) e-mail: marek.beer@umww.pl

2) e-mail: monika.paczynska@umww.pl

Adresy Przyjmującego

1) e-mail: r.wasil@pomorskie.eu

2) e-mail: s.borowska@pomorskie.eu

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem postanowień art. 251 i 252 tej ustawy.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Ewentualne spory o charakterze majątkowym, wynikłe na tle realizacji niniejszego Porozumienia, będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo i miejscowo dla Przyjmującego Sąd powszechny.

§ 9

1. Porozumienie wymaga ogłoszenia w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych Województwa Wielkopolskiego i Województwa Pomorskiego.

2. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym tego z ogłoszeń, o których mowa w ust. 1, które ukazało się później.

§ 10

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze Stron.

Powierzający

Przyjmujący

Marek Woźniak

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego

Krzysztof Grabowski

Ryszard Świlski

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Członek Zarządu Województwa Pomorskiego


Załącznik do Porozumienia Nr 8/UMWP/DIF/2015
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 20 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Sprawozdanie finansowe z wykonania zadania

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama