reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Kwilcz

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Kwilcz, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 67[1])) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 5.000,00 zł i po zmianach wynoszą 20.224.901,65 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł i po zmianach wynoszą 19.139.493,84 zł

2) dochody majątkowe wynoszą 1.085.407,81 zł.

§ 2. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zmniejsza się o kwotę 877.801,06 zł i po zmianach wynoszą 19.997.869,78 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.608,00 zł, po zmianach wynoszą 18.215.354,77 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.103.705,77 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.615.063,10 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.488.642,67 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 648.000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.213.649,00 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 250.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 898.409,06 zł, po zmianach wynoszą 1.782.515,01 zł.

§ 3. § 3 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 227.031,87 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów".

§ 4. § 4 ust. 1 i 3 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 602.660,29 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały".

§ 5. § 6 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł .".

§ 6. § 7 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 648.000,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 515.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 133.000,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały".

§ 7. § 13 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy".

§ 8. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Korpik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 28 września 2015 r.
uzasadnienie.pdf


[1]) Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 14 stycznia 2015 r., Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 stycznia 2015 r., Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 marca 2015 r., Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 maja 2015 r., Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 czerwca 2015 r. , Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 czerwca 2015r., Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 4 sierpnia 2015 r., Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 1 września 2015 r., Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 4 września 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama