| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Stęszewa; Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

zawarte między:
Wojewodą Wielkopolskim, reprezentowanym przez Wicewojewodę Wielkopolskiego - Dorotę Kinal, zwanym dalej "Wojewodą" a Gminą Stęszew zwaną w treści Porozumienia "Gminą", reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Stęszew - Włodzimierza Pinczaka,
na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 1936 r. Nr 85 poz. 595).

§ 1.

1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowiązek utrzymania grobów wojennych na obszarze Gminy zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.).

2. Do zakresu obowiązku, o którym mowa w ust. 1, należy:

1) wymiana nagrobka na grobie wojennym nieznanych ofiar - więźniów obozu żabikowskiego na cmentarzu parafialnym w Słupi, zgodnie z projektem i treścią inskrypcji uzgodnionymi z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;

2) prowadzenie, przy współpracy z Wojewodą, ewidencji grobów wojennych oraz imiennej ewidencji pochowanych w grobach wojennych na terenie Gminy.

§ 2.

Gmina zobowiązuje się do realizacji obowiązku wymienionego w § 1 w ramach przekazanych jej środków finansowych, z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami.

§ 3.

1. Na realizację obowiązku objętego Porozumieniem Wojewoda w roku 2015 przekaże Gminie dotację w wysokości 5600 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych).

2. Przekazanie środków finansowych nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.

3. Opóźnienie w terminach uruchomienia dotacji przez Wojewodę może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od Wojewody. O przyczynach takiego opóźnienia Gmina zostanie powiadomiona w formie pisemnej.

4. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie określonym w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

§ 4.

1. Wojewoda ma prawo kontroli prawidłowości wykonania obowiązku objętego Porozumieniem w trakcie jego realizacji i po jego zakończeniu.

2. Tryb i zasady przeprowadzenia kontroli określa ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

§ 5.

1. Termin wykorzystania dotacji oraz termin wykonania obowiązku strony ustalają do dnia 31 grudnia 2015 roku.

2. Końcowe rozliczenie środków wykorzystanych na realizację obowiązku ujętego w § 1 Gmina przedłoży Wojewodzie do dnia 13 stycznia 2016 r. oraz zwróci niewykorzystane środki w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r. na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: NBP Oddział w Poznaniu Nr 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000.

3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, określonym w ust. 2, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

4. Do rozliczeń, o których mowa w ust. 2, Gmina załącza uwierzytelnione kserokopie następujących dokumentów: zlecenia, faktury lub rachunki, umowy, dokumenty przetargowe, kosztorysy, opisy wykonanych prac, protokoły odbioru.

5. Gmina zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

6. Gmina zobowiązuje się przy realizacji obowiązku do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

7. Wymienione w ust. 4 dokumenty Gmina przekaże do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

§ 6.

1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 7.

Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.

§ 9.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie strony.

2. Porozumienie sporządzono w wersji cyfrowej.

3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski


Dorota Kinal

Burmistrz Gminy Stęszew


Włodzimierz Pinczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »