reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/103/15 Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z 2015 r. poz. 357, poz. 1418) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka, zwany dalej regulaminem, określa:

1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;

4) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) szkole - rozumie się przez to szkołę lub przedszkole prowadzone przez gminę Trzcianka;

2) pracodawcy - rozumie się przez to szkołę, bądź w zależności od kontekstu - dyrektora szkoły albo inną osobę wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

3) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcę;

4) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.);

5) rozporządzenie MENiS - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydane na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.);

§ 3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół.

2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami.

Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat

§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.

2. Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły a dyrektorowi - Burmistrz Trzcianki.

Rozdział 3
Dodatek motywacyjny

§ 5. 1. Nauczycielowi, w zależności od osiąganych wyników pracy, może być przyznany dodatek motywacyjny.

2. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia MENiS.

3. Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne w szkole stanowią 4,5% sumy wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi na okres do 6 miesięcy.

5. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi - Burmistrz Trzcianki w wysokości do 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w ramach posiadanych środków.

6. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 2 i 7.

7. Do szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należy:

1) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

2) rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;

3) przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

4) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

5) realizowanie zadań statutowych szkoły i wynikających z planu pracy szkoły;

6) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;

7) organizowanie uroczystości i innych imprez w szkole oraz dla środowiska;

8) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych;

9) realizowanie zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.

Rozdział 4
Dodatki funkcyjne

§ 6. 1. Dodatki funkcyjne przyznaje się nauczycielom, którym powierzono stanowiska określone w § 5 rozporządzenia MENiS.

2. Ustala się wysokość stawek dodatku funkcyjnego, jak niżej:

Lp.

Funkcje

Dodatki funkcyjne (zł)

1.

Dyrektor szkoły, zespołu

500 - 2500

2.

Wicedyrektor szkoły

300 - 800

3.

Dyrektor przedszkola

300 - 1000

4.

Wicedyrektor przedszkola

220

5.

Wychowawca oddziału szkolnego i przedszkolnego

187

6.

Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant

440

7.

Opiekun jednego stażysty

100

8.

Opiekun więcej niż jednego stażysty

132

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz Trzcianki, a dla nauczyciela i wicedyrektora - dyrektor szkoły.

4. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków, przysługują wszystkie dodatki.

Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy

§ 7. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach, określonych w § 8 i § 9 rozporządzenia MENiS.

2. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje nauczycielowi prowadzącemu zajęcia:

1) rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz rewalidacyjne z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, w wysokości 20 % stawki godzinowej;

2) rewalidacyjne z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, w wysokości 20 % stawki godzinowej;

2) dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach specjalnych (oddziałach) oraz prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 20 % stawki godzinowej;

3) dydaktyczne w klasach łączonych szkoły podstawowej - w wysokości 25 % stawki godzinowej.

3. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielowi w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego.

4. W razie zbiegu tytułów do dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy, przysługuje nauczycielowi prawo do obu dodatków.

5. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Burmistrz Trzcianki.

Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

§ 8. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę osobistego zaszeregowania, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla danego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć poniżej 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 9. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 8.

Rozdział 7
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 10. 1. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zwanego dalej dodatkiem, ma nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim, w wysokości uzależnionej od sytuacji rodzinnej nauczyciela.

2. Ustala się dodatek, wypłacany co miesiąc, w wysokości:

1) 2% - przy jednej osobie w rodzinie;

2) 3% - przy rodzinie dwuosobowej;

3) 4% - przy rodzinie trzyosobowej;

4) 5% - przy rodzinie czteroosobowej i większej,

liczony od miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego stosowną ustawą, w zaokrągleniu do pełnych złotych.

3. Za członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku, o którym mowa w ust. 2, uważa się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem;

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;

3) dzieci, pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka, do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

4) dzieci, pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka, niepracujące, będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

4. Dodatek przysługuje każdemu nauczycielowi spełniającemu kryteria ustalone w ust. 1 niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 11. 1. Nauczyciel zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
o zmianie warunków określonych w § 10 ust. 3.

2. Zmiana wysokości dodatku mieszkaniowego następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała przyczyna do jego zmiany.

Rozdział 8
Fundusz nagród dla nauczycieli

§ 12. Ustala się:

1) sposób podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, zwanego dalej funduszem:

a) na nagrody Burmistrza Trzcianki - 20% ogółu funduszu stanowiącego sumę funduszy przedszkoli i szkół, będącego do dyspozycji Burmistrza Trzcianki;

b) na nagrody dyrektorów przedszkoli i szkół, zwanych dalej dyrektorami - 80%funduszu będącego do dyspozycji dyrektora.

2) tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, w formie regulaminu, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) wzór wniosku o przyznanie nagrody, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 13. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/185/09 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka oraz uchwałę Nr XXX/204/09 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki i dyrektorom szkół.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki


mgr Edward Joachimiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/103/15
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 22 października 2015 r.

Regulamin przyznawania nagród nauczycielom

§ 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia
w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych szkoły ze specjalnego funduszu wyodrębnionego w budżecie gminy Trzcianka dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Trzcianka.

§ 2. 1. Z budżetu gminy Trzcianka przyznawane są nagrody Burmistrza Trzcianki i nagrody dyrektora.

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie i z innej okazji.

§ 3. 1. Nagrodę Burmistrza Trzcianki ustala się w wysokości nie wyższej niż 150 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z przygotowaniem pedagogicznym.

2. Nagroda dyrektora nie może przekroczyć 100 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z przygotowaniem pedagogicznym.

§ 4. 1. Burmistrz Trzcianki przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek, według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do uchwały, z którym mają prawo wystąpić:

1) dyrektor - dla nauczyciela zatrudnionego w danym przedszkolu lub szkole;

2) organ nadzoru pedagogicznego - dla dyrektorów przedszkoli i szkół.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składane są w Urzędzie Miejskim Trzcianki w terminie do dnia 15 września każdego roku.

3. Dyrektor przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły i związków zawodowych działających w szkole.

4. Wnioski do dyrektora składane są w terminie do 25 września każdego roku, według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do uchwały.

5. Wnioski o nagrodę Burmistrza Trzcianki i dyrektora rozpatrywane są
w terminie 14 dni od ostatecznego terminu ich składania.

§ 5. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, opiekuńcze, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych szkoły.

2. Nagroda Burmistrza Trzcianki lub dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w przedszkolu lub szkole co najmniej jeden rok i spełnia przynajmniej trzy z niżej wymienionych warunków:

1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone sprawdzianami i egzaminami uczniów, przeprowadzanymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

2) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone:

a) zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach okręgowych lub centralnych ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych;

b) zajęciem przez uczniów I - III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich;

3) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce;

4) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe;

5) zdobywa dodatkowe kwalifikacje zawodowe z uwzględnieniem potrzeb szkoły;

6) opracowuje i wdraża programy autorskie, wychowawcze i inne;

7) pełni funkcje związane z wewnętrznym doskonaleniem zawodowym w szkole, tj. przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub wychowawczego;

8) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych;

9) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności alkoholizmu i narkomanii;

10) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży;

11) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami;

12) zapewnia bezpieczeństwo podczas zajęć organizowanych przez szkołę, podczas lekcji, przerw międzylekcyjnych, w czasie zawodów sportowych i innych zajęć zleconych przez szkołę;

13) posiada inne znaczące osiągnięcia.

§ 6. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego aktach osobowych.

§ 7. Wnioski, które nie zostały rozpatrzone pozytywnie w danym roku kalendarzowym, nie są brane pod uwagę w roku następnym. Wniosek może zostać ponowiony w trybie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/103/15
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 22 października 2015 r.

Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Trzcianki / dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

1) Imię i nazwisko ..........................................................................................................

2) Data i miejsce urodzenia ............................................................................................

3) Wykształcenie, staż pracy w przedszkolu/szkole, posiadany stopień awansu zawodowego ...............................................................................................................

4) Miejsce pracy .............................................................................................................

5) Dotychczas otrzymane nagrody Burmistrza Trzcianki, dyrektora - rok otrzymania ........................................................................................................................................................................................................................................................................

6) Ostatnia ocena pracy nauczyciela - data i stopień ....................................................

7) Uzasadnienie wniosku

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8) Organ sporządzający wniosek

................................................................................................................................................................................................................................................................................

9) Decyzja Burmistrza Trzcianki/dyrektora

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama