| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/67/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 26 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 roku; Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2015 roku; Uchwałą Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 roku; Zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja 2015;
Zarządzeniem Nr 58/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 maja 2015 roku;
Zarządzeniem Nr 64/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 21 maja 2015 roku;
Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 25 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 9 czerwca 2015 roku; Uchwałą Nr X/45/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2015 roku; Zarządzeniem Nr 98/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lipca 2015 roku; Zarządzeniem Nr 124/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 września 2015 roku; Uchwałą Nr XI/54/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2015 roku; Zarządzeniem Nr 144/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 września 2015 roku; Zarządzeniem Nr 154/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 197 780,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25 763 965,73 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 25 464 581,37 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 299 384,36 zł.

3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 899 170,87 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 1 002 393,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
272 493,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 197 780,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 28 175 012,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 078 023,73 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 096 989,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 899 170,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) wydatki na realizację zadańwłasnych z budżetu państwa w wysokości 1 002 393,62 zł., zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 272 493,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchawły.

§ 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 7 701,99 zł, plan po zmianie wynosi 2 926 006,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych o kwotę 57 000,00 zł;

2. Plan po zmianie wynosi 200 225,00 i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 197 225,00 zł.,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł.

§ 5. W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2, 4 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załączniki Nr 3, 5 i 8 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów na rok 2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków na rok 2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych na rok 2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych
zadań gminy w 2015 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2015


Uzasadnienie

Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 października 2015 roku

Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 197 780,57 zł.

Po stronie dochodów zmiany dotyczą:

- zwiększa się dział 010 o kwotę 231 565,43 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.453.2015.6 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy w 2015 roku.

- zmniejsza się dział 700 o kwotę 700 000,00 z powodu niezakończonej procedury z podziałem gruntu działki budowlane przy ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.

- dział 751 zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DSL 3101-31/15 na finansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

- zwiększa się dział 756 o kwotę 199 155,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów dotyczący odsetek od podatków lokalnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty eksploatacyjnej i wydawanych zaświadczeń za sprzedaż napoi alkoholowych,

- dział 758 zmniejsza się o kwotę 7 640,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów. Decyzja dotyczy błędu popełnionych przez Niepubliczna Szkołę Podstawową w Chrząstowie przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej, która została zawyżona o 1 ucznia - liczba uczniów przeliczeniowych wagą P4, co spowodowało zawyżenie liczby uczniów przeliczeniowych o 1, 4529.

Odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków zmniejszając 801-80101 paragraf 2920.

- 801 ogółem zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł, z tego zwiększono o kwotę 7 000,00 zł jako ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu usług od innej gminy, których dzieci uczęszczają do Przedszkola Publicznego, a zmniejszono dochody o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji od innych gmin na ich dzieci , które uczęszczają do Niepublicznych Przedszkoli na terenie gminy Książ Wlkp.

- dział 852 zwiększono o kwotę 13 744,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego :

a/ Nr FB.I.3111.414.2015.9 o kwotę 2 111,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

b/ Nr FB-I.3111.418.2015.8 o kwotę 11 633,00 zł. na dofinansowanie - wypłata dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

- dział 854 zwiększono o kwotę 62 395,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

a/ Nr FB-I.3111.424.2015.5 o kwotę 62 061,00 zł na dofinansowanie świadczeń o pomocy materialnej dla uczniów - stypendia,

b/ Nr FB-I.3111.449.2015.8 o kwotę 334,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna".

Po stronie wydatków wszystkie dotacje na zadania własne gminy i zadania zlecone zostały wprowadzone zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.

Po stronie wydatków dokonano zmian w działach:

- 010 - wypłata części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

- 600 - zmniejszono wydatki o kwotę 65 000,00 zł po przeprowadzonym przetargu na zadanie pn. "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

- 700 - zmniejszono o kwotę 693 358,00 zł w tym:

a/ zmniejszono wydatki o kwotę 700 000,00 zł, które były przeznaczone na zakup gruntów. Wydatki niniejsze zmniejszono w wyniku nie wykonania dochodów z tytułu sprzedaży działek przy ul. Wiosny Ludów w 2015 roku,

b/ zwiększono o kwotę 6 642,00 zł. § 4300 z przeznaczeniem na opracowanie audytu energetycznego dla budynku Centrum Kultury, Przedszkola, budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Książu Wlkp. w celu sprawdzenia wartości osiągniętych wskaźników rezultatu porealizacyjnego w programie WRPO na lata 2007-2013 - " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Książ Wlkp.".

- 710 - zmniejszono wydatki o kwotę 7 842,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w dziale 710 w kowcie 6 642,00 zł i w dziale 926 na kwotę 1 200,00 zł.

- 750 - zwiększono o kwotę 82 650,00 zł na zakupy inwestycyjne pn." zakup wraz montażem agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 75 000,00 zł oraz " Modernizację systemu bezpiecznych połączeń VPN z jednostkami budżetowymi w systemie FKB, PŁACE, Kadry" dotyczący podniesienia wersji urządzeń Fortigate wraz z zabezpieczeniem szyfrowym połączeń Forticlient. Ponadto dokonano korekty planu wydatków dotyczącego § 4440 w celu wyeliminowania nieprawidłowości planu niniejszego paragrafu - pismo RIO w Poznaniu.

- 751 - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

- 801 - zmniejszono o kwotę 7 162,00 zł. dotyczące zmian po przeliczeniach planów na:

1. zwiększono dotacje dla Niepublicznych Szkół - większa liczba ucznów od 1 września klas pierwszych. Wydatki niniejsze zostały przeniesione z planu wydatków Niepublicznego Gimnazjum.

2. zmniejszenie subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne wymienione w dochodach,

3. zwiększono dotacje na dzieci, które uczęszczają do Niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin,

4. zmniejszono wydatki z tytułu porozumień z innymi gminami na dzieci uczęszczające do Niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy oraz zmniejszono wydatki na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin.

- 851 - zwiększono wydatki na zadanie przeciwdziałania alkoholizmowi z tytułu ponadplanowych dochodów.

- 852 - zwiększono o kwotę 13 744,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami tego samego działu dotyczące zwrotu dotacji za lata poprzednie roku budżetowego bieżącego.

- 854 - zwiększono wydatki, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.

- 900 - zwiększono o kwotę 121 017,00 zł w tym ;

a/ 50 000,00 zł przeznaczono na realizacje zadania pn." Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki. Zadanie niniejsze zostanie zrealizowane w latach 2015 -2019 - łączne nakłady to kwota 330 000,00 zł.

b/ zmniejszono o kwotę 13 973,00 zł. zakup inwestycyjne pn. "Zakup kontenera przy punkcie gromadzenia odpadów problemowych" . Zakupu dokonano tanie tj. 6 027 zł.

c/ o kwotę 80 000,00 zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg,

d/ o kwotę 5 000,00 zł zwiększono środki z przeznaczeniem na remont dachu garażu do ciągników należących do gminy Książ Wlkp.

- dział 926 zwiększono wydatki o kwotę 1 200,00 zł na remont piłkochwytów na boisku Orlik w Książu Wlkp. po lipcowej i sierpniowej wichurze.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »