| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Dominowo

z dnia 28 października 2015r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Dominowo u c h w a l a co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III / 18 / 2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej: Uchwałą Nr V/26/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 25 marca 2015 roku Uchwałą Nr VI/28/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 kwietnia 2015 roku Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 6 maja 2015 roku Zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 19 maja 2015 roku Uchwałą Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 24 czerwca 2015 roku Zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 29 czerwca 2015 roku Uchwałą Nr IX/37/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 5 sierpnia 2015 roku Zarządzeniem Nr 34/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 3 września 2015 roku Uchwałą Nr XI/66/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 września 2015 roku Zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 30 września 2015 roku Zarządzeniem Nr 44/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 19 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 135 410,91 zł i po zmianach

§ 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę DOCHODÓW na 2015 rok w wysokości 10 536 039,46 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 9 161 805,29 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1 374 234,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 317 045,35zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.".

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 977 415 zgodnie z załącznikiem Nr 1"

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 185 410,91 zł i po zmianach

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę WYDATKÓW na 2015 rok w wysokości 10 042 077,46 zł w tym

1) wydatki bieżące w wysokości 8 794 576,46 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 247 501,00 zł z godnie z załącznikiem Nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 317 045,35zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 187 900 zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 12 000 ".

3. § 3. otrzymuje brzmienie

Nadwyżkę budżetu w wysokości 493 962 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.".

4. § 4. otrzymuje brzmienie

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 300 000

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 793 962 zgodnie z załącznikiem Nr 3".

5. § 6. otrzymuje brzmienie

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 041 900 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 17 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2".

6. § 9. otrzymuje brzmienie

Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5".

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Gierałka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/80/2015
Rady Gminy Dominowo
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/80/2015
Rady Gminy Dominowo
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/80/2015
Rady Gminy Dominowo
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/80/2015
Rady Gminy Dominowo
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/80/2015
Rady Gminy Dominowo
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/80/2015
Rady Gminy Dominowo
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII / 80 / 2015 Rady Gminy Dominowo

z dnia 28 października 2015 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2015.

Budżet gminy na rok 2015 zwiększa się: po stronie dochodów o kwotę 135 410,91 zł i po stronie wydatków o kwotę 185 410,91 zł w tym:

dochody bieżące zwiększają się o kwotę 135 410,91 zł, a dochody majątkowe bez zmian, wydatki bieżące zwiększają się o 132 910,91 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 52 500,00 zł.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 50 000 zł, a rozchody na spłatę kredytów i pożyczek pozostają bez zmian i wynoszą 793 962 zł.

Plan dochodów budżetowych - załącznik Nr 1 - zwiększono o łączną kwotę 135 410,91 zł

z tytułu dotacji w tym:

dział 010, rozdział 01095 zwiększono o kwotę 116 115,29 zł

plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2015 roku zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.453.2015.6 z dnia 21. 10. 2015r.

dział 801 w rozdziale 80110 zwiększono o kwotę 295,62 zł

z tytułu uzupełnienia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.

zgodnie z zawiadomieniem WW Nr FB-I.3111.456.2015.2 z dnia 23. 10. 2015r.

dział 854 rozdział 85415 zwiększono o kwotę 19 000,00 zł

z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zgodnie z zawiadomieniem WW Nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 15.10.2015r.

Plan wydatków budżetowych - załącznik Nr 2 - zwiększono o łączną kwotę 185 410,91 zł

w tym :

w dziale 010, rozdział 01095 zwiększono o 116 115,29 zł

na realizację zadania zleconego z budżetu państwa - zwrot części podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2015 roku.

dział 600 w rozdziale 60016 zwiększono o kwotę 47 500 zł

plan na utrzymanie dróg gminnych w tym:

zwiększono o 50 000 zł wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

zmniejszono o 2 500 zł usługi w ramach zmian realizacji Funduszu Sołeckiego s. Giecz, które zrezygnowało z zadania "Zagospodarowanie terenu przy drodze w Gieczu" na rzecz przedsięwzięć: "Zakup sprzętu sportowego do Gimnazjum w Gieczu" 1 500 zł (do działu 801 rozdział 80110)

i "Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw" 1 000 zł (do działu 900 rozdział 90095).

dział 757, rozdział 75702 zmniejszono o kwotę 20 000 zł

wydatki na obsługę długu publicznego - odsetki od kredytów i pożyczek.

dział 801 w rozdziale 80110 zwiększono o kwotę 1 795,62 zł z tego:

295,62 zł z tytułu uzupełnienia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania Gimnazjum w Gieczu,

1 500 zł w ramach zmian realizacji Funduszu Sołeckiego s. Giecz przeznaczono na przedsięwzięcie "Zakup sprzętu sportowego do Gimnazjum w Gieczu".

dział 854 w rozdziale 85415 zwiększono o kwotę 19 000 zł

pomoc materialną dla uczniów z tytuł dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej

o charakterze socjalnym - wypłatę stypendiów dla uczniów.

dział 900 zwiększono o kwotę 1 000 zł

w rozdziale 90095 - w ramach zmian realizacji Funduszu Sołeckiego s. Giecz zwiększono zakup usług przedsięwzięcia "Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw"

- w rozdziale 90015 przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 2 500 zł z wydatków bieżących (par.4300) do wydatków inwestycyjnych (par.6050) przedsięwzięcia "Projekt techniczny oświetlenia ulicznego" realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego s. Giecz.

w dziale 921, w rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 20 000 zł

dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Dominowie przeznaczoną na bieżącą działalność.

Po dokonanych zmianach nadwyżka budżetu zmniejsza się o 50 000 zł i wynosi 493 962 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki Nr: 1, 1a, 2, 2a, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Gierałka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »