| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV / 126 / 2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), Rada Miejska w Wolsztynie, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolsztyn.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zm.);

2) Związku - należy przez to rozumieć Związek Międzygminny "OBRA";

3) podmiotachuprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorców posiadających:

a) wydane przez Wójta/Burmistrza Gminy Wolsztyn zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

b) zezwolenie Zarządu Związku na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4) pojemnikachnaodpady - należy przez to rozumieć pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki;

5) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Wolsztyn, uwzględniający zapisy niniejszego regulaminu dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytworzenia oraz wytwórcy, dostarczany właścicielom nieruchomości przez Związek lub operatora/przedsiębiorcę;

6) PSZOK - punkt selektywnej zbiórki od padów komunalnych.

§ 3.

Regulamin obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Wolsztyn.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) wyposażenia nieruchomości na swój koszt w pojemniki do odpadów komunalnych zmieszanych;

2) prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) papieru i tekstyliów;

b) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych;

c) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego;

d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

f) zużytych opon;

g) odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

h) przeterminowanych leków i chemikaliów;

i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

j) zużytych baterii i akumulatorów.

3) przekazywania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, o których mowa w pkt. 2) lit. a), b), c), podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru;

4) w sytuacji gdy przekazanie odpadów, o których mowa w pkt. 3) w terminie wyznaczonym harmonogramem nie jest możliwe, właściciel nieruchomości zobowiązany jest je przekazać do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów;

5) przekazywania pozostałych odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w pkt. 2)
lit. d) - j) do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów;

6) systematycznego zbierania i uprzątania odpadów z powierzchni nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę;

7) likwidowania występującej na chodniku gołoledzi;

8) pryzmowania zgarniętego lodu i śniegu przy krawężniku oddzielającym chodnik od drogi, w sposób nie powodujący zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów oraz odpływu wody do kanalizacji deszczowej.

§ 5.

Właściciele nieruchomości prowadząc remonty powinni gromadzić pochodzący z nich gruz
w specjalnych pojemnikach i dostarczać je do punktów przyjmowania tego rodzaju odpadów.

§ 6.

1. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości.

2. Dopuszcza się okresowe gromadzenie odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych do czasu ich odbioru przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne również w innym miejscu niż wymienione w ust. 1, pod warunkiem uzyskania zgody posiadacza terenu, jeśli miejsce to będzie poza granicą nieruchomości i uporządkowania tego miejsca niezwłocznie po odebraniu odpadu przez podmiot uprawniony.

§ 7.

W przypadku budownictwa wielorodzinnego oraz nieruchomości niezamieszkałych dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów z selektywnej zbiórki w punktach selektywnego zbierania.

§ 8.

1. Odpady zbierane selektywnie gromadzone są w pojemnikach lub workach:

1) niebieskich - przeznaczonych na odpady papierowe;

2) żółtych - przeznaczonych na odpady z tworzyw sztucznych, metale i na odpady wielomateriałowe;

3) białych - przeznaczonych na szkło bezbarwne;

4) zielonych - przeznaczonych na szkło kolorowe.

2. Ponadto selektywnie gromadzone są:

1) zużyta odzież - w pojemnikach specjalnie to tego celu przeznaczonych, zlokalizowanych na obszarze Gminy Wolsztyn;

2) zużyte baterie - w pojemnikach przeznaczonych do ich zbierania, zlokalizowanych w placówkach oświatowych, placówkach handlowych wprowadzających baterie do obrotu oraz w wybranych instytucjach publicznych;

3) przeterminowane leki - w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, punktach aptecznych i w PSZOK -ach.

3. Selektywna zbiórka może być realizowana w systemie gniazd recyklingowych lub "u źródła".

§ 9.

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się tylko na takiej nieruchomości, na której powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym. W szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio wprowadzane do zbiorników wodnych lub ziemi.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 10.

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania zawarte
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858).

§ 11.

1. Ustala się następujące pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki o pojemności 110 l/120 l;

2) pojemniki o pojemności 240 l;

3) pojemniki o pojemności 1100 l;

4) pojemniki o pojemności od 1,5 m3 do 7 m3;

5) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l.

2. Pojemniki przeznaczone dla każdego rodzaju selektywnie zbieranych odpadów, oznaczone kolorami jak w § 8 ust. 1 powinny mieć pojemność od 0,06 m3 do 2,5 m3.

3. Worki przeznaczone dla każdego rodzaju selektywnie zbieranych odpadów, oznaczone kolorami jak w § 8 ust. 1 powinny mieć pojemność od 0,06 m3 do 0,12 m3.

4. Pojemniki lub worki muszą być rozmieszczone na nieruchomości której służą,
a właściciel nieruchomości ma obowiązek w terminie określonym w harmonogramie wywozu, wystawić je przed wejście na teren nieruchomości lub pozostawić otwartym ogrodzone miejsce dostępne do nich z drogi (ulicy).

5. W przypadku braku możliwości dojazdu do nieruchomości, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zwiezienie zebranych, zarówno selektywnie jak i zmieszanych odpadów, w wyznaczonych harmonogramem terminach do wcześniej określonego miejsca przy drodze, którą porusza się pojazd podmiotu uprawnionego.

§ 12.

Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż sześć osób - o pojemności 1 x 110/120 l;

2) powyżej sześciu osób - o pojemności 1 x 240 l lub wielokrotność pojemników, o których mowa w pkt. 1).

§ 13.

1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są dostosować do swoich potrzeb pojemności pojemników do gromadzenia odpadów, uwzględniając:

1) ilość odpadów wytwarzanych na nieruchomości;

2) częstotliwość wywozu pojemników, określoną zgodnie z treścią § 20 niniejszego regulaminu.

2. Ustala się normatywy dla określenia minimalnej pojemności do gromadzenia odpadów komunalnych:

1) dla placówek oświatowych - 2 litry na każdego ucznia /dziecko i pracownika;

2) dla obiektów kulturalnych, sal i świetlic wiejskich - co najmniej 1 pojemnik o pojemności
110 l/120 l;

3) dla lokali, stoisk, punktów, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna:

a) o charakterze całorocznym - 10l na jedno miejsce konsumpcyjne;

b) o charakterze sezonowym - 20l na jedno miejsce konsumpcyjne, bez względu na ilość dni, w których działalność ta w danym miesiącu jest prowadzona;

c) bez miejsc konsumpcyjnych - co najmniej jeden pojemnik 110/120l.

4) dla lokali handlowych o przemysłowym profilu sprzedaży:

a) do 100 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność - 1 pojemnik o pojemności 110/120 l;

b) powyżej 100 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność - 1 pojemnik o pojemności 240l lub wielokrotność pojemników, o których mowa w lit. a).

5) dla lokali handlowych z dominującym spożywczym profilem sprzedaży:

a) do 50 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność - pojemnik o pojemności 110/120 l;

b) powyżej 50 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność - 1 pojemnik o pojemności 240l lub wielokrotność pojemników, o których mowa w lit. a).

6) dla lokali produkcyjnych oraz dla lokali usługowych - w zależności od potrzeb, nie mniej jednak niż jeden pojemnik 110/120l;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110/120 l;

8) dla targowisk - 5 l na każdy m2 powierzchni targowej;

9) dla ogródków działkowych, funkcjonujących w ramach Polskiego Związku Działkowców -
w zależności od potrzeb, nie mniej jednak niż jeden pojemnik 110/120l. W przypadku działek zamieszkałych zastosowanie do takiej działki mają przepisy § 11.

10) dla obiektów użyteczności publicznej, poza wymienionymi wyżej - 3 litry na każdego pracownika;

11) dla innych nie wymienionych działalności - w zależności od potrzeb, nie mniej jednak niż 1 pojemnik o pojemności 110/120l.

3. Zarządcy cmentarzy mogą gromadzić odpady w specjalnie do tego celu przeznaczonych boksach, z zachowaniem częstotliwości wywozu, o której mowa w § 19 niniejszego regulaminu.

§ 14.

1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność gospodarcza, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych jako sumę:

1) minimalnych pojemności wynikających z ilości osób korzystających, określonych zgodnie z treścią § 11;

2) minimalnych pojemności wynikających z powierzchni użytkowej nieruchomości, związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, określonych zgodnie z treścią § 13.

2. Dla usług, których nie określono w § 13:

1) do 100 m2 powierzchni użytkowej - 1 pojemnik o pojemności 110/120 l;

2) powyżej 100 m2 powierzchni użytkowej - 1 pojemnik o pojemności 240 l lub wielokrotność pojemników, o których mowa w pkt 1).

§ 15.

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości te wykorzystywane są na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku, wprowadza się obowiązek jej wyposażenia w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110/120l lub jego wielokrotność w przypadku, gdy na tego rodzaju nieruchomościach znajduje się więcej niż jeden domek letniskowy.

§ 16.

Zarządcy chodników i ciągów pieszo - rowerowych, w miejscach o dużym natężeniu ruchu, zobowiązani są do rozmieszczenia przy nich odpowiedniej liczby koszy na odpady komunalne o pojemności minimum 20 l, wykonanych z materiałów niepalnych.

§ 17.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek:

1) utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie technicznym i sanitarnym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożenia dla zdrowia;

2) wyznaczyć i utrzymywać w czystości miejsca na ustawienie pojemników.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 18.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników do gromadzenia odpadów, zapewniającą ciągłość właściwego przetrzymywania.

§ 19.

1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów:

1) dla nieruchomości zamieszkałych z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:

a) dla obszarów wiejskich jeden raz na 3 tygodnie, z tym że w okresie miesięcy lipiec, sierpień jeden raz na 2 tygodnie;

b) dla obszarów miejskich dla zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej jeden raz na 3 tygodnie,
z tym że w okresie kwiecień - październik jeden raz na 2 tygodnie;

2) dla nieruchomości zamieszkałych z obszarów zabudowy wielorodzinnej - co najmniej jeden raz w tygodniu;

3) dla nieruchomości niezamieszkałych, co najmniej jeden raz na 2 tygodnie;

4) dla świetlic wiejskich - co najmniej jeden raz na trzy tygodnie;

5) dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 11) - co najmniej jeden raz na miesiąc;

6) z cmentarzy - co najmniej jeden raz na miesiąc;

7) z nieruchomości, o których mowa w § 13 - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;

8) dla domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku:

a) w okresie kwiecień - wrzesień jeden raz na dwa tygodnie;

b) w pozostałe miesiące roku jeden raz na miesiąc.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

§ 20.

Ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów wysegregowanych:

1) dla nieruchomości zamieszkałych:

a) tworzywa sztuczne - co najmniej jeden raz na miesiąc;

b) makulatura - co najmniej jeden raz na 2 miesiące;

c) szkło - co najmniej jeden raz na 2 miesiące.

2) dla nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku:

a) tworzywa sztuczne - co najmniej jeden raz na 1 miesiąc;

b) makulatura - co najmniej jeden raz na 3 miesiące;

c) szkło - co najmniej jeden raz na 3 miesiące.

3) z punktów selektywnej zbiórki - wg bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż:

a) papier, szkło - co najmniej jeden raz na miesiąc;

b) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie.

4) z cmentarzy - wg bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak jeden raz na miesiąc.

§ 21.

Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych
w nich odpadów komunalnych, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§ 22.

Spalanie odpadów roślinnych z ogrodów dozwolone jest pod warunkiem nie powodowania uciążliwości, zagrożenia dla mieszkańców oraz zachowania przepisów przeciwpożarowych.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 23.

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić podmiotowi uprawnionemu dostęp do urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych w czasie ustalonym w umowie na odbiór nieczystości ciekłych, w sposób umożliwiający ich opróżnianie bez narażania na szkodę ludzi bądź mienia;

2) właściciele nieruchomości zobowiązani są do regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez podmiot uprawniony. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, co mogłoby spowodować zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych;

3) właściciele nieruchomości zobowiązani są do regularnego usuwania osadów ściekowych
z przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami prawa, w sposób zapewniający prawidłową eksploatację oczyszczalni.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 24.

Właściciele nieruchomości, w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzą selektywną zbiórkę odpadów dla osiągnięcia następujących celów, określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami:

1) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;

2) przygotowanie doponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło;

3) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych;

4) wydzielenie odpadów rozbiórkowo-budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych;

5) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

§ 25.

Zagospodarowanie odpadów odbywa się w regionalnych lub zastępczych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych, zgodnie z ustaleniami wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami.

Rozdział 7.
Obowiązkiosóbutrzymującychzwierzętadomowe,mającenaceluochronęprzedzagrożeniemlubuciążliwościądlaludziorazprzedzanieczyszczeniemterenów przeznaczonychdowspólnegoużytku

§ 26.

Do obowiązków właścicieli zwierząt należy w szczególności:

1) wyprowadzanie psów na tereny użytku publicznego tylko na smyczy;

2) wyprowadzanie psów ras uznanych za agresywne oraz mieszańców tych ras na tereny użytku publicznego tylko na smyczy i w założonym kagańcu;

3) stały i skuteczny nadzór nad zwierzętami;

4) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. oraz gromadzenie ich w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne.

5) oznakowanie psa - w systemie trwałego znakowania, polegającego na podskórnym wprowadzeniu elektronicznego nośnika numeru kodu identyfikacyjnego przez lekarza weterynarii. W przypadku szczeniąt w okresie czwartego miesiąca od jego narodzin, w terminie pierwszego szczepienia ochronnego przeciw wściekliźnie, natomiast przypadku osobników dorosłych - w okresie pierwszego miesiąca od daty wejścia w posiadanie.

§ 27.

Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie w miejscach niezagospodarowanych poza terenami zamieszkałymi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a posiadacz ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem oraz na terenie nieruchomości właściciela, która jest należycie ogrodzona, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

§ 28.

Posiadacze psów na terenie nieruchomości zobowiązani są do umieszczenia na furtce tabliczki ostrzegawczej.

§ 29.

Pomieszczenia (kojce, budy) dla psów powinny być lokalizowane w sposób i w miejscu nie mającym niekorzystnego wpływu na najbliższe otoczenie.

§ 30.

W lokalach budynków wielomieszkaniowych mogą być utrzymywane psy, które swoim zachowaniem nie zakłócają spokoju.

Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 31.

Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich, w tym ptactwa domowego na terenach nieruchomości letniskowych.

§ 32.

Przy chowie lub hodowli zwierząt gospodarskich muszą być spełnione następujące wymagania:

1) zwierzęta utrzymywane na nieruchomości, w tym wypasane na pastwisku powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczeniem tej nieruchomości,

2) niepowodowanie wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas, uciążliwy zapach, insekty,

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

§ 33.

1. Na terenach zwartej zabudowy w granicach administracyjnych miasta zabrania się zakładania nowych hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, tj. trzody chlewnej, bydła, koni, owiec, kóz.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się hodowle drobiu i królików do 10 szt. na potrzeby własne pod warunkiem zachowania wymagań higieniczno-sanitarnych i nie stwarzania uciążliwości dla posesji sąsiednich.

Rozdział 9.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 34.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości na terenie całej Gminy Wolsztyn, na których prowadzone jest: przetwórstwo produktów spożywczych, magazynowanie produktów spożywczych, hodowla, chów, ubój zwierząt.

§ 35.

Deratyzację, o której mowa w § 34 przeprowadza się raz w roku.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 36.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna oraz Zarządowi Związku Międzygminnego "Obra" w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 37.

Tracą moc uchwały:

1) nr XXVI/208/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn;

2) nr XXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/208/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn;

3) nr XXXVII/321/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/208/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn.

§ 38.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

§ 39.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z wyjątkiem przepisów:

1) § 13, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

2) § 19 ust. 1 pkt 1), który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Adamczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »