| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/206/15 Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Oborniki:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni

1. teren miejski

0,70 zł

2. teren wiejski

0,63 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni

4,30 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,26 zł

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej:

1. teren miejski

0,58 zł

2. teren wiejski

0,52 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej

1. teren miejski

17,63 zł

2. teren wiejski

16,89 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej

9,19 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej

3,98 zł

e) pozostałych - od 1m2 powierzchni użytkowej

1. budynki garażowe

5,74 zł

2. budynki gospodarcze

2,94 zł

3. budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,47 zł

4. pozostałe

7,35 zł

3. Od budowli

2% ich wartości

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze pozostałe po gospodarstwach rolnych zdanych na rzecz Skarbu Państwa.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części i grunty wykorzystywane na działalności kulturalną i sportową oraz działalność z zakresu opieki społecznej w części niezwiązanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty (miejsca martyrologii), na których znajdują się groby osób pomordowanych w czasie II Wojny Światowej.

4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty służące działalności związanej z ochroną przeciwpożarową, a także budynki lub ich części oraz grunty zajęte na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wyjątkiem budynków lub ich części i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

§ 6. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Oborniki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Drewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/206/15
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/206/15
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Uchwała realizuje delegację ustawową przewidzianą w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz uwzględnia górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, określone na rok 2016 w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015r.

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają zmianie w stosunku do roku 2015 w stopniu odpowiadającym planowanemu w projekcie budżetu państwa na 2016r. wskaźnikowi PKB - tj.3,8%.

Ponadto przedmiotową uchwałą dokonuje się zmian wynikających ze zmiany przepisów podatkowych zawartych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. Nr 1045).

I. Od gruntów:

było

jest

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni

1. teren miejski

0,67 zł

0,70 zł

2. teren wiejski

0,61 zł

0,63 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni

4,14 zł

4,30 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,25 zł

0,26 zł

II. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej:

1. teren miejski

0,56 zł

0,58 zł

2. teren wiejski

0,50 zł

0,52 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej

1. teren miejski

16,98 zł

17,63 zł

2. teren wiejski

16,27 zł

16,89 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej

8,85 zł

9,19 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej

3,83 zł

3,98 zł

e) pozostałych - od 1m2 powierzchni użytkowej

1. budynki garażowe

5,53 zł

5,74 zł

2. budynki gospodarcze

2,83 zł

2,94 zł

3. budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,23 zł

6,47 zł

4. pozostałe

7,08 zł

7,35 zł

III. Od budowli

2% ich wartości

2% ich wartości

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »