| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/211/15 Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty

Na podstawie art. 18a ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psa na obszarze administracyjnym Gminy Oborniki.

§ 2. Ustala się roczną stawkę opłat od posiadania psa w wysokości 100,00 zł za każdego psa niezachipowanego, z zastrzeżeniem § 5.

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 15 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania bądź wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, jej wysokość ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach.

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa na zasadach i za pośrednictwem sołtysów określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Obornikach.

§ 5. Zwalnia się z opłaty od posiadania psa osoby fizyczne posiadające psy:

1) zachipowane,

2) nabyte ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Azorek" w Obornikach,

3) szczenięta w wieku do 6 tygodni tj. do czasu ich odchowu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Drewicz


Uzasadnienie

Wprowadzenie obowiązku opłatowego od posiadania psa stanie się jednym z elementów realizowanej przez Gminę Oborniki polityki pro zwierzęcej. Z analizy realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności wynika, że bez wprowadzenia skutecznego narzędzia mobilizującego właściciela do zarejestrowania psa, poddaniu go zabiegowi sterylizacji czy kastracji działania na rzecz ograniczenia zjawiska bezdomności są mało skuteczne. Dlatego też, zaproponowano wprowadzenie opłaty od posiadania psa różnicując jej wysokość w zależności od posiadania psa zachipowanego bądź nie zachipowanego. Ponadto zgodnie z art. 19 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz § 5 Uchwały wprowadzono zwolnienia z opłaty od posiadania psów ze względu na określony podmiot (cechę) związany z posiadaniem psów, a mianowicie wysterylizowanie lub wykastrowanie psa, pochodzenie psa (nabycie psa w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Azorek" w Obornikach) oraz wiek zwierzęcia. Dzięki takim rozwiązaniom modeluje się porządane i korzystne z punktu widzenia zapobiegania bezdomności zwierząt zachowania posiadaczy psów. Powyższe unormowania mieszczą się w granicach wyznaczonych przez art. 15 oraz 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z wykładnią przywołanego przepisu dopuszczalne jest różnicowanie obciążeń, aby zrealizować określone cele publiczne. Odstępstwa od zasady równości wobec prawa są dopuszczalne, jeśli spełniają trzy warunki: po pierwsze - są relatywne, tj. racjonalnie uzasadnione; po drugie - są proporcjonalne, a więc waga interesu, jakiemu służy zróżnicowanie musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów podmiotów, które zostaną naruszone; po trzecie - pozostają w związku z innymi wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi, uzasadniającymi różne traktowanie podmiotów podobnych. Przesłanki ww. występują w sytuacji regulowanej niniejszą uchwałą.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »